ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1965
 
Linguistica Uralica cover
Linguistica Uralica
ISSN 1736-7506 (Electronic)
ISSN 0868-4731 (Print)
Zur Erforschung deskriptiven Wortschatzes; pp. 92–102
PDF | https://doi.org/10.3176/lu.2000.2.02

Author
Eve Mikone
References

Anttila,  R.  1976a,  Affektiivis[-deskriptiivis-onomatopoieettis]ten sanojen asema kielen merkkisysteemissä. - Vir., 126-133.

Anttila,  R.  1976b,  Meaning and Structure of Finnish Descriptive Vocabulary. - Texas Linguistic Forum 5, 1-12.

Anttila,  R.  1992,  The Field Theory of Meaning and Semantic Change. - Diachrony within Synchrony. Language History and Cognition, Duisburg (Duisburger Arbeiten zur Sprach- und Kulturwissenschaft 14).

Hakulinen,  L.  1946,  Suomen kielen rakenne ja kehitys II. Helsinki.

Hakulinen,  L.  1979,  Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, korjattu ja lisätty painos, Hel­sinki.

Hausenberg,  A.-R.  1979,  Eesti ja soome ­onomatopoeetilis-deskriptiivsõnade käsitlusest tõlkesõnaraamatuis. - ESA, 33-37.

Ivić,  M.  1966,  Kielitiede ennen ja nyt, Helsinki (Tietolipas 46).

Karlsson,  F.  1997,  Yleinen kielitiede Suomessa kautta aikojen, Helsinki (Helsingin yliopisto. Yleisen kielitieteen laitos. Julkaisuja No. 28).

Kiviniemi,  E.  1971,  Suomen partisiippinimistöä, Helsinki (SKST 295).

Langacker,  R.  W.  1991,  Foundations of Cognitive Grammar, Standford, California.
https://doi.org/10.1075/cilt.75.10lan

Länsimäki,  M.  1975,  Kurnaali on kummallista. Eräiden maitojuomien nimi­ty­ksiä. - Vir., 267-278.

Länsimäki,  M.  1987,  Suomen verbikantaiset in : ime-johdokset, Helsinki (Suomen Kirjallisuu­den Seura).

Länsimäki,  M.  1988,  Mallien osuudesta sanojen johtamisessa. - Vir., 230-237.

Määttä,  U.  1998,  Suomalaisesta kenttämorfologiasta. - Kirjoituksia muoto- ja merkitysopista, Tampere (Tampereen yliopiston suomen kielen ja yleisen kielitieteen laitos. Folia fennistica & linguistica 21), 9-11.

Nirvi,  R.  E.  1967,  Veikko Ruoppila 60-vuotias. - Vir., 165-167.

Põlma,  V.  1967,  Onomatopoeetilised verbid eesti kirjakeeles. Dissertatsioon filoloogiakandidaadi teadusliku kraadi taotlemiseks, Tallinn.

Ruoppila,  V.  1934,  Muutamia piirteitä puheesta. - Vir., 22-34.

Ruoppila,  V.  1935,  Vokaalivaihtelu äänne- ja merkitysopillisena tekijänä. Piirteitä deskriptiivisistä sanoista. - Vir., 128-136.

Ruoppila,  V.  1938,  Poikkeuksellisten äännevaihtelutapausten tarkastelua. - Vir., 195-220.

Ruoppila,  V.  1955,  Vajaälyisten kuvannollisista nimityksiä. - Vir., 222-238.

Ruoppila,  V.  1959,  Kansanomaisen kerronnan tyylikeinoja. - Vir. 30-36.

Rytkönen,  A.  1934a,  Sekundäärisiltä näyttäviä astevaihtelutapauksia. - Vir., 153-156.

Rytkönen,  A.  1934b,  Sorakielisten sanastoa. - Vir., 411-412.

Rytkönen,  A.  1935a,  Deskriptiivisistä sanoista. - Vir., 90-102.

Rytkönen,  A.  1935b,  Murteittemme vierasperäisiä sanoja. - Vir., 255-258.

Rytkönen,  A.  1935c,  Eräiden myöhäisten lainasanojen oikkuilua. - Vir., 457-461.

Rytkönen,  A.  1937a,  Koloratiivinen konstruktio. - Vir., 95-104.

Rytkönen,  A.  1937b,  Eräistä itämerensuomen vim-, vihm- ja vimp-alkuisista sanoista. - Vir., 175-177.

Rytkönen,  A.  1938a,  Kirjasuomen ja hiukan murteidemmekin refleksiivisestä taivutuksesta, Helsinki (Suomen Kirjallisuuden Seura).

Rytkönen,  A.  1938b,  Pieniä huomioita 5. - Vir., 333-334.

Rytkönen,  A.  1940a,  Eräiden itämerensuomen tm-sanojen historiaa, Jyväskylä (Kielentut­ki­muksen työmaalta III). 

Rytkönen,  A.  1940b,  Eräitä venäläisperäisiltä näyttäviä murteittemme aineksia. - Vir., 64-76.

Rytkönen,  A.  1949,  Äänenjäljittely ja pikkulasten jokeltelu sanastoa luovana tekijänä ­eräiden esimerkkien valossa, Jyväskylä (Jyväskylän kasvatus­opillisen korkeakou­lun jul­kai­suja V). 

Sound Symbolism, Cambridge University Press 1994.

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1. A-K; 2. L-P, Helsinki 1992, 1995 (SKST 556. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 62) (= SSA).

Tainio,  L.  1995,  Ahti Rytönen kielentutkimuksen työmaalla. - Vir., 437-445.

Väike murdesõnastik I-II, Tallinn 1982-1989.

Veldi  E.  1988,  Anglo-estonskie paralleli v onomastike. Dissertatsija na soiskanie učenoj stepeni kandidata filologičeskih nauk, Tartu.

Back to Issue