ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)
REVIEWS: ETTEKANDEPÄEV USUNDIUURIMISEST ARHEOLOOGIAS; pp. 170–172
PDF | doi: 10.3176/arch.2010.2.05

Authors
Ester Oras, Tõnno Jonuks
Abstract
Eesti Akadeemilise Usundiloo Seltsi arheoloogiateemaline ettekandepäev 14.12.2009, Tartu
References

Jonuks, T. 2005. Archaeology of religion – possibilities and prospects. – EJA, 9: 1, 32–59.

Jonuks, T. 2007. Holy groves in Estonian religion. – EJA, 11: 1, 3–35.

Jonuks, T. 2009a. Eesti muinasusund. (Dissertationes Archaeologiae Universitatis Tartuensis, 2.) Tartu.

Jonuks, T. 2009b. Hiis sites in the research history of Estonian sacred places. – Electronic Journal of Folklore, 42, 23–44.

Kaasik, A. & Valk, H. (toim). 2007. Looduslikud pühapaigad. Väärtused ja kaitse. (Õpetatud Eesti Seltsi toimetised, 36.) Tartu.

Konsa, M., Allmäe, R., Maldre, L. & Vassiljev, J. 2009. Rescue excavations of a Vendel Era boat-grave in Salme, Saaremaa. – AVE, 53–64.

Kulmar, T. 1999. Kultuurmaastikku luues ehk kuidas esiaja inimene ikkagi mõtles. – EAA, 3: 2, 162–164.

Lang, V. 1999a. Kultuurmaastikku luues. Essee maastiku religioossest ja sümboliseeritud korral­dusest. – EAA, 3: 1, 63–85.

Lang, V. 1999b. Kultuurmaastik ja arheoloogia: vastus kommentaaridele. – EAA, 3: 2, 170–174.

Lehari, K. 1999. Kultuurmaastiku uurimisest. – EAA, 3: 2, 160–161.

Mandel, M. 2003. Läänemaa 5.–13. sajandi kalmed. (Töid ajaloo alalt, 5.) Eesti Ajaloomuuseum, Tallinn.

Mägi, M. 2002. At the Crossroads of Space and Time. Graves, Changing Society and Ideology on Saaremaa (Ösel), 9th–13th Centuries AD. (CCC papers, 6.) Ajaloo Instituut, Tallinn, Center of Baltic Studies, Gotland.

Oras, E. & Mander, E. 2008. Materiaalne kultuur. Rituaal. Tõlgendus. – EJA, 12: 1, 51–56.

Valk, H. 1999. Maastikust, muististest ja mõtteviisist. – EAA, 3: 2, 165–169.

Valk, H. 2001. Rural Cemeteries of Southern Estonia 1225–1800 AD. (CCC papers, 3.) Visby.

Valk, H. 2004. Christian and Non-Christian holy sites in Medieval Estonia: A reflection of ecclesiastical attitudes towards popular religion. – The European Frontier. Clashes and Compromises in the Middle Ages. Toim J. Staecker. Almqvist & Wiksell International, Lund, 299–310.

Valk, H. 2007. Choosing holy places. – Journal of Roman Archaeology, 67: 1, 201–212.

Valk, H. 2009. Sacred natural places of Estonia: regional aspects. – Electronic Journal of Folklore, 42, 45–66.
Back to Issue