ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Archaeology cover
Estonian Journal of Archaeology
ISSN 1736-7484 (Electronic)
ISSN 1406-2933 (Print)

GRAVE 2 OF MAIDLA – THE BURIAL SITE OF A SINGLE FAMILY; pp. 3–23

Full article in PDF format

Author
Raili Allmäe

Abstract

Stone grave 2 of Maidla is the largest of the archaeologically and osteologically investigated cemeteries of Läänemaa, and probably also the largest osteologically investigated Iron Age burial site in Estonia. The stone grave was used in the 10th–13th centuries, it contained both cremations and inhumations, and among the latter also several complete skeletons were found. The gender and age structure of the people buried in grave 2 of Maidla was estimated and the size and life-cycle of the community was investigated. Data of the Early Iron Age graves 1 and 2 of Poanse as well as of Maidla 1 in Läänemaa were used for comparison. 

10.–13. sajandi Maidla II kalme on suurim nii arheoloogiliselt kui ka osteoloogiliselt uuritud Läänemaa kivikalme ja tõenäoliselt suurim osteoloogiliselt uuritud rauaaegne matmis- paik Eestis. Kalmes esines nii põletus- kui ka laibamatuseid. Viimaste hulgas esines küll terveid luustikke, kuid peamiselt oli luumaterjal siiski fragmentaarne. On määratud kalmesse maetud inimeste vanus ning sugu ja uuritud kalmet kasutanud kogukonna suurust ja elutsüklit. Võrdluseks on kasutatud vanemasse rauaaega kuuluvate Poanse I ning II ja Maidla I kalme antropoloogilise analüüsi tulemusi.


References

Back to Issue