ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 6, Issue 3/4, 1957
Research article
EESTI TÖÖLISKLASSI OLUKORRAST JA VÕITLUSEST OKTOOBRIREVOLUTSIOONI ETTEVALMISTAMISE JA LÄBIVIIMISE AJAJÄRGUL; pp. 225–252
Otto Karma
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI BOLŠEVIKE VÕITLUS TÖÖLISKLASSI JA KEHVTALURAHVA LIIDU TUGEVDAMISE EEST SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI ETTEVALMISTUSPERIOODIL; pp. 253–277
G. Lukin
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
СОВМЕСТНАЯ БОРЬБА ЭСТОНСКИХ И РУССКИХ ТРУДЯЩИХСЯ ЗА ПОБЕДУ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ; pp. 278–300
M. Petrov
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
SAKSA IMPERIALISTIDE JA BALTI MÕISNIKE KOLONISAATORLIKEST PLAANIDEST EESTIS 1918-ndal AASTAL; pp. 301–320
A. Traat
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
EESTI NSV TÖÖSTUS SUURE SOTSIALISTLIKU OKTOOBRIREVOLUTSIOONI 40-ndal AASTAPÄEVAL; pp. 321–336
E. Kull
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MÕNINGAIST EESTI AJALUGU KÄSITLEVATEST UURIMUSTEST ROOTSIS; pp. 337–342
L. Loone
PDF | Abstract & References in HTML

EESTI PÄRISNIMEDE KIRJUTAMISEST VENE KEELES (Vastuseks E. Elistole); pp. 343–347
Ernst Nurm
PDF | Abstract & References in HTML

KAHESILBILISE KOLMANDAVÄLTELISE NIMETAVAGA er-LÕPULISTE SÕNADE KÄÄNAMISEST; pp. 347–350
Erich Raiet
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)