ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
cover
Eesti NSV Teaduste Akadeemia Toimetised. Ühiskonnateaduste Seeria
Vol 5, Issue 2, 1956
Research article
EBAKOHTI EESTI KIRJAKEELE SÕNAVARAS; pp. 103–116
Johann Voldemar Veski
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
MAAKEEL JA EESTI KEEL; pp. 117–127
Paul Ariste
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
VENE LAENSÕNADE LAENAMISEL JA KODUNEMISEL VALITSEVATEST SEADUSPÄRASUSTEST EESTI KEELES; pp. 128–142
Mari Must
PDF | Abstract & References in HTML

Research article
УСТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПТИМАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА В СЛАНЦЕ, ПЕРЕРАБАТЫВАЕМОМ В ТУННЕЛЬНЫХ ПЕЧАХ И ШАХТНЫХ ГЕНЕРАТОРАХ; pp. 143–165
D. T. Kuznetsov, Ilja Kaganovitš, H. Miil
PDF | Abstract & References in HTML

→ Back issues (TRAMES, ACTA, ARCH, EJES)