ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
SUUR TERROR JA ABHAASIA EESTLASED; pp. 37–68
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2019.1.03

Author
Aivar Jürgenson
Abstract

Abhaasias rajati 1880. aastatel eesti külad Salme, Sulevi, Alam- ja Ülem-Linda ning Estonia. Peamiselt puu- ja teraviljakasvatusega jõuti kiiresti majanduslikult heale järjele. 1920. aastate algul opteerus suurem osa sealsetest eestlastest Eesti kodakondsusse, kuid vaid vähesed siirdusid Eestisse. 1937. ja 1938. aastal toimusid Nõukogude Liidus massirepressioonid, mille hammasrataste vahele jäid ka Abhaasias elanud eestlased. Artiklis on näidatud, missuguste operatsioonide käigus eestlasi süüdi mõisteti, mis olid peamised süüdistused ja kuidas neid ellu viidi.

References

1.        Тушурашвили О., Алавердашвили Д., Луарсабишвили Вл. Большой террор в Абхазской АССР: документы и размышления. – Rmt: Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Том I. Council of Europe, 2017, 8.
https://doi.org/10.17951/f.2015.70.29

2.        Väljendit kasutas oma teose pealkirjas nimekas inglise sovetoloog Robert Conquest juba 1968. aastal: The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirties. Macmillan Company, New York, 1968.

3.        Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. (Hrsg.). Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938. Die Massenaktion aufgrund des operativen Befehls Nr. 00447. Akademie Verlag, Berlin, 2010, 9.
https://doi.org/10.1524/9783050089355

4.        Тушурашвили O., Алавердашвили Д., Луарсабишвили Вл. Большой террор в Абхазской АССР, 11.

5.        Must, A. Venemaa eestlased ja Suur Terror. Elektrooniliste allikapublikatsioonide kriitiline analüüs. – Ajalooline Ajakiri, 2002, 3(118), 54.

6.        Conquest, R. Am Anfang starb Genosse Kirow. Säuberungen unter Stalin. Droste Verlag, Düsseldorf, 1970, 514.

7.        Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft. Die andere Geschichte des Grossen Terrors. Akademie-Verlag, Berlin, 2009, 17; Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. (Hrsg.). Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938. Die Massenaktion aufgrund des operativen Befehls Nr. 00447. Akademie Verlag, Berlin, 2010, 10–11; Junge, M. Die Massenoperationen. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien. Der Grosse Terror in einer kleinen kaukasischen Republik. Hrsg. von M. Junge, B. Bonwetsch. Walter de Gruyter GmbH, Berlin, 2015, 33; Junge, M., Bonwetsch, B. Massenverfolgungen in Georgien. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien, 394.
https://doi.org/10.1524/9783050089355

8.        Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 17; Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938, 10–11; Junge, M. Die Massen­operationen, 35.

9.        Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938, 10.

10.     Samas, 50.

11.     Shapoval, J. Die Behandlung der „ukrainischen Nationalisten“ im Gebiet Kiev. – Rmt: Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. (Hrsg.). Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938, 350.

12.     Тушурашвили О., Алавердашвили Д., Луарсабишвили Вл. Большой террор в Абхазской АССР, 45; Gamakharia, J. Political status of Abkhazia within the Soviet Georgia. 1921–1937. – Rmt: Assays from the History of Georgia. Abkhazia from Ancient Times till the Present Days. Eds J. Gamakharia, T. Beradze, T. Gvantseladze. Ministry of Education and Culture of Abkhazia, Tbilisi, 2011, 437.

13.     Junge, M. Statistische Daten zu den Massenoperationen. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien, 501.

14.     Samas, 510.

15.     Junge, M., Reisner, O., Bonwetsch, B. Unter dem Schnee. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien, 28–29.

16.     Junge, M. Statistische Daten zu den Massenoperationen, 517.

17.     Maamägi, V. Uut elu ehitamas. Eesti vähemusrahvus NSV Liidus (1917–1940). Eesti Raamat, Tallinn, 1980, 157.

18.     Võime, L. Tee uude ellu: Eesti asunduste ajaloost Kaukaasia Musta mere rannikul XIX saj. 2. poo­lest kuni 1929. Eesti Raamat, Tallinn, 1980.

19.     Mikkor, M. 1930. aastad Kaukaasias „Edasi“ kolhoosis põllumehe silme läbi ja ajalehe „Edasi“ veergudel, I. – Tuna, 2005, 2, 69.

20.     Junge, M., Reisner, O., Bonwetsch, B. Unter dem Schnee, 20.

21.     Sabbo, H. Häving. Olion, Tallinn, 1990.

22.     Serjogina, I. Die Untersuchungsakten der Bauernschaft des Gebiets Kalinin als historische Quelle. – Rmt: Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938, 157.

23.     Avalishvili, L. Bolschewistische Durchführung der Nationalen Operationen. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien, 154.

24.     https://ru.openlist.wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81% D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (1866).

25.     https://ru.openlist.wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B8_%D0%9F%D0%B0%D0%B2% D0%B5%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87(1896).

26.     Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Council of Europe, 2017. Vt https://ida.aule.ee/raamatud/index.html#abhaasia_terror

27.     Dašnaki partei asutati 1890. aastal Tbilisis sealsete armeenlaste poolt. Aastail 1918–1920 oli võimupartei iseseisvas Armeenias. Pärast Armeenia annekteerimist Nõukogude Liidu poolt jätkas partei tegevust emigratsioonis.

28.     Тушурашвили О., Алавердашвили Д., Луарсабишвили Вл. Большой террор в Абхазской АССР, 46–47.

29.     Samas, 47.

30.     Gamakharia, J. Political status of Abkhazia within the Soviet Georgia, 438.

31.     Nestor Lakoba suri segastel asjaoludel Tbilisis 1936. aasta detsembris, on kahtlustatud mürgita­mist Gruusia võimude poolt.

32.     Лакоба С. Вместо предисловия. – Rmt: Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Том II. Council of Europe, 2017, 6.

33.     Junge, M., Müller, D., Feurstein, W., Džucha, I. Ethnos und Terror. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien, 194.

34.     Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Том II. Council of Europe, 2017, 12.

35.     Samas, 14.

36.     Samas, 19.

37.     Anchabadze, G. Mass terror in the USSR: The story of one family. – Rmt: The Issues of Georgian-Abkhazian Interrelations, II. Tbilisi, 2011, 184–185.

38.     Gruusia Siseministeeriumi Arhiiv (edaspidi GSA) 6.29205.1937, l 6.

39.     GSA I osakond (edaspidi GSA I), f 8, troika protokoll (edaspidi prot) 81, l 21, 5.01.1938.

40.     GSA I, f 8, prot 117, l 117, 21.06.1938; prot 49, l 92, 19.11.1937; prot 90, l 114, 16.02.1938; prot 124, l 84, 25.09.1938.

41.     GSA I, f 8, prot 15, l 63, 15.09.1937.

42.     GSA I, f 8, prot 124, l 80, 29.09.1938.

43.     GSA I, f 8, prot 124, l 14, 25.09.1938.

44.     Nt GSA I, f 8, prot 50, l 23, 20.11.1937.

45.     GSA I, f 8, prot 46, l 3, 14.11.1937.

46.     АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КИСНЕР ФЛОРЫ ГЕНРИХОВНЫ. 25.01.1938, l 1; ПРОТКОЛ ДОПРОСА РАДКЕ ГУСТАВА РЕЙНГОЛЬДОВИЧА. 24.01.1938, l 9; ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 8.

47.     GSA I, f 8, prot 124, l 87, 29.09.1938.

48.     GSA I, f 8, prot 98, l 177, 8.03.1938.

49.     GSA I, f 8, prot 127, l 65, 29.09.1938.

50.     Vt Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 367–368.

51.     GSA I, f 8, prot 15, l 44, 15.09.1937.

52.     GSA I, f 8, prot 15, l 44, 15.09.1937.

53.     GSA I, f 8, prot 50, l 24, 20.11.1937.

54.     GSA I, f 8, prot 15, l 63, 15.09.1937.

55.     GSA I, f 8, prot 50, l 25, 20.11.1937.

56.     GSA I, f 8, prot 50, l 25, 20.11.1937.

57.     Sellenimeline eesti küla asub Siberis.

58.     GSA I, f 8, prot 15, l 48, 15.09.1937.

59.     Бгажба О. Х., Лакоба C. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Минис­терство образования и науки РА, Сухум, 2015, 361.

60.     GSA I, f 8, prot 15, l 50, 15.09.1937; prot 21, l 75, 26.09.1937.

61.     GSA I, f 8, prot 15, l 44, 15.09.1937.

62.     GSA I, f 8, prot 66, l 12, 14.12.1937.

63.     GSA I, f 8, prot 15, l 44, 15.09.1937.

64.     GSA I, f 8, prot 15, l 48, 15.09.1937.

65.     GSA I, f 8, prot 21, l 6, 26.09.1937.

66.     GSA I, f 8, prot 50, l 87, 20.11.1937.

67.     GSA I, f 8, prot 21, l 28, 25.09.1937.

68.     GSA I, f 8, prot 50, l 23, 20.11.1937.

69.     GSA I, f 8, prot 50, l 24, 20.11.1937.

70.     АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 7.

71.     GSA I, f 8, prot 77, l 133, 28.12.1937.

72.     GSA I, f 8, prot 49, l 79, 19.11.1937.

73.     GSA I, f 8, prot 49, l 92, 19.11.1937.

74.     GSA I, f 8, prot 90, l 7, 16.02.1938.

75.     GSA I, f 8, prot 50, l 25, 20.11.1937.

76.     GSA I, f 8, prot 66, l 12, 14.12.1937.

77.     GSA I, f 8, prot 81, l 21, 5.01.1938.

78.     GSA I, f 8, prot 50, l 25, 20.11.1937.

79.     GSA I, f 8, prot 124, l 87, 29.09.1938.

80.     Kuusk, P. Goldschmidt, Nikolai. – Rmt: Eesti muusika biograafiline leksikon. Valgus, Tallinn, 1990, 38–39.

81.     Goldschmidt, N. Eesti muusikaga läbi Kaukasuse. – Kunst ja Kirjandus, 1937, 39, 154–155.

82.     GSA I, f 8, prot 21, l 88, 26.09.1937.

83.     Eestlane kange kütina Kaukaasias. Nõukogude Vene Pilenkovi rajooni kroonumetsade ülema Willem Ludwigi mälestusi. (Meie Matsi tähtraamat.) Ploompuu Kirjastus, Tallinn, 1936, 97–126.

84.     Vt https://ida.aule.ee/muu/inimesed.html

85.     Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Том I, 106 jj.

86.     Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Том II, 110; АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КИСНЕР ФЛОРЫ ГЕНРИХОВНЫ. 25.01.1938, l 12.

87.     АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА ЮГАНСОНА КАРЛА ЮРЬЕВИЧА. 9.11.1937, l 4.

88.     GSA I, f 8, prot 124, l 80, 83, 85, 90, 29.09.1938.
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.jhered.a104464

89.     GSA I, f 8, prot 124, l 92, 29.09.1938.

90.     GSA I, f 8, prot 124, l 88, 29.09.1938.
https://doi.org/10.1126/science.88.2275.124-a

91.     GSA I, f 8, prot 124, l 89, 29.09.1938.

92.     GSA I, f 8, prot 15, l 50, 15.09.1937.

93.     GSA I, f 8, prot 15, l 44–48, 15.09.1937; prot 124, l 84, 29.09.1938.

94.     Ruber, M. Ülem-Linda. Ühest Musta mere ranna eesti asunduse sünnist, vaevadest ja elust. – Eesti Rahva Muuseum (ERM) KV 823, 1995, 149.

95.     АбИГИ 37.1.6.

96.     GSA I, f 8, prot 15, l 50, 15.09.1937.

97.     Riiklik Kirjandusmuuseum (RKM) II 89, 27.

98.     GSA I, f 8, prot 127, l 65, 29.09.1938.

99.     АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА МИХЕЛЬСОНА ЯКОВА ИВАНОВИЧА. 8.08.1937, l 5; ПРОТКОЛ ДОПРОСА МАНКИНА АВГУСТА ЯНОВИЧА. 26.10.1937, l 4.

100. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 11.

101. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 8.

102. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА МИХЕЛЬСОНА ЯКОВА ИВАНОВИЧА. 8.08.1937, l 2; ПРОТКОЛ ДОПРОСА НААБЕР ХРИСТОФОРА ПЕТРОВИЧА. 1.–2.08.1937, l 3.

103. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 4.

104. Samas.

105. Большой террор в Абхазии (Абхазская АССР): 1937–1938 гг. Том II, 19, 31.

106. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КИСНЕР ФЛОРЫ ГЕНРИХОВНЫ. 25.01.1938,
l 7–8.

107. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА МАНКИНА АВГУСТА ЯНОВИЧА. 26.10.1937, l 10.
https://doi.org/10.1259/0007-1285-10-109-26

108. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 11; ПРОТОКОЛ ОЧНОй СТАВКИ МЕЖДУ ОБВИНЯЕМЫМИ КЕЛЛЕРОМ ИОГАНЕСОМ И КЕНАПАС ЮЛИЕЙ. 16.11.1937, l 2.

109. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА МАНКИНА АВГУСТА ЯНОВИЧА. 26.10.1937, l 10.
https://doi.org/10.1259/0007-1285-10-109-26

110. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА КЕЛЛЕР ЮГАНЕС ЯНОВИЧА. 14.11.1937, l 12.

111. GSA I, prot 124, l 82, 29.09.1938.

112. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА ХРИСТОВА ФРИДРИХА ФРИДРИХОВИЧА. 24.01.1938, l 21.

113. Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 376, 405.

114. Anchabadze, G. Mass terror in the USSR, 187.

115. GSA I, f 8, prot 124, l 91, 29.09.1938.

116. GSA I, f 8, prot 124, l 80, 85, 88, 90, 29.09.1938.

117. GSA I, f 8, prot 124, l 84, 29.09.1938.

118. Ruber, M. Ülem-Linda, 149.

119. GSA I, f 8, prot 21, l 75, 79, 26.09.1937.

120. Heljo Hioni andmed, vahendatud autorile Andres Aule poolt.

121. Ruber, M. Ülem-Linda, 149.

122. Mikkor, M. Vägivaldne Kaukasus. http://kes-kus.ee/vagivaldne-kaukasus-marika-mikkor-eesti-polumajandusmuuseumi-vanemteadur-sirvib-kaukaasias-eesti-rohuaia-kulas-elanud-august-rootsi-paevikut-30ndatest-aastatest-ning-annab-ulevaate-noukogude-repre/

123. Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 406.

124. Samas, 451, 453.

125. Haumann, H. Geschichte Russlands. Piper, München, 1996, 571.

126. Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. (Hrsg.). Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938, 30.

127. Haumann, H. Geschichte Russlands, 572.

128. Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 551, 562.

129. Junge, M. Statistische Daten zu den Massenoperationen, 488, 491.

130. Junge, M. Massenoperationen qualitativ. – Rmt: Bolschewistische Ordnung in Georgien, 67–69.

131. EAM (Eesti Ajaloomuuseum) 284.1.20.10.

132. Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 553.

133. Avalishvili, L. Bolschewistische Durchführung der Nationalen Operationen, 153–154.

134. GSA I, f 8, prot 49, l 64; prot 124, l 93, 29.09.1938.

135. Avalishvili, L. Bolschewistische Durchführung der Nationalen Operationen, 156.

136. Тушурашвили О., Алавердашвили Д., Луарсабишвили Вл. Большой террор в Абхазской АССР, 40.

137. Sabbo, H. Häving, 44, 47.

138. Serjogina, I. Untersuchungsakten der Bauernschaft des Gebiets Kalinin als historische Quelle, 158; Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 377.

139. Binner, R., Bonwetsch, B., Junge, M. Massenmord und Lagerhaft, 370; Serjogina, I. Unter­suchungsakten der Bauernschaft des Gebiets Kalinin als historische Quelle, 152.

140. EAM 284.1.72.21.

141. Mikkor, M. 1930. aastad Kaukaasias „Edasi“ kolhoosis, 82.

142. Binner, R., Junge, M. Gutachten der Dorfräte als Routinefaktor bei der Verurteilung von Bauern. – Rmt: Stalinismus in der sowjetischen Provinz 1937–1938, 504.

143. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА МАНКИНА АВГУСТА ЯНОВИЧА. 26.10.1937,
l 5–8.

144. АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА МАНКИНА АВГУСТА ЯНОВИЧА. 26.10.1937,
l 7–8.

145.  АбИГИ 37.1.6. ПРОТКОЛ ДОПРОСА ЮГАНСОНА КАРЛА ЮРЬЕВИЧА. 9.11.1937, l 2.

Back to Issue