ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
VEERAND SAJANDIT KÜLMUTATUD KONFLIKTI. GRUUSIA-ABHAASIA SUHTED JA ABHAASIA PÜÜDLUSED RAHVUSVAHELISELE TUNNUSTATUSELE; pp. 113–145
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2017.1.02

Author
Aivar JÜRGENSON
Abstract

On vaadeldud Abhaasia välis- ja sisepoliitilisi arenguid pärast Gruusia-Abhaasia sõda (1992–1993). On käsitletud Gruusia püüdlusi Abhaasiat uuesti endaga liita ja Abhaasia vastuseisu sellele. Lisaks suhetele Gruusiaga on vaadeldud Abhaasia suhteid Türgi, Venemaa ja lääneriikidega ning vaetud Abhaasia võimalusi poliitilisest isolatsioonist väljumiseks. Juttu tuleb ka Abhaasia etnodemograa­filisest olukorrast ja sellest tingitud väljakutsetest Abhaasia arengule.

References

1.        Kõiva, M., Vesik, V. Eestlaste arvamus eurooplastest, I. Etnilistest stereotüüpidest. – Rmt: Maailm ja multitasking. Koost M. Kõiva. EKM Teaduskirjastus, Tartu, 2014, 201 jj.

2.        Raudam, D. Minu Gruusia. Elu nagu mägitee. Petrone Print, Tallinn, 2010, 8.

3.        Jugaste, A. Kahe „švili“ valimissõda lääne meedias. – Postimees, 29.9.2012. Vt ka democracyingeorgia.com

4.        Vt Pierzynska, J. New history – new ways of knowing and remembering the Caucasus in Poland. – Central and Eastern Europe Review, 2016, 10, 11 jj.

5.        Postimees, 15.11.2014.

6.        Kross, E.-N. Globaalne Eesti rahvusriik. – Postimees, 27.6.2017.

7.        Laaniste, M. Sõjakaadrite sobitamine isamaalisele ekraanile. Sõda taasiseseisvumisjärgses eesti mängufilmis. – Methis, 2015, 15, 120–132.

8.        Gorris, M. Kreissaega Abhaasias. – Sirp, 23.11.2013. http://www.sirp.ee/s1-artiklid/film/ kreissaega-abhaasias/

9.        https://m.postimees.ee/section/519/2581196

10.     Abhaasidest saab eesti keeles lühiülevaate nt Kolga, M. Abhaasid. – Rmt: Kolga, M. jt. Vene impeeriumi rahvaste punane raamat. Nyman&Nyman LNT, Tallinn, 1993, 12–16; Mölder, A. Riigita rahvad. Kaukaasia. Loodusajakiri, Tallinn, 2012, 67–71.

11.     Jürgenson, A. Ajalugu, sõda, ajaloosõda. Abhaasia-Gruusia vastuolud ja nende tõlgendused. – Acta Historica Tallinnensia, 2013, 19, 147–183; Jürgenson, A. Gruusia-Abhaasia sõda Abhaasia eestlaste mälestustes. – Acta Historica Tallinnensia, 2016, 22, 112–141.
https://doi.org/10.3176/hist.2016.1.06

12.     Уяма Т. К читателям. – Rmt: Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре? Hokkaido University, Sapporo, 2001.

13.     Hille, Ch. The recognition of Abkhazia and South Ossetia: a new era in international law. – Rmt: Exploring the Caucasus in the 21st Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context. Toim F. Companjen, L. Marácz, L. Versteegh. Pallas Publications, Amsterdam, 2010, 201.

14.     Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008. – Rmt: Die Sezessionskonflikte in Georgien. Hrsg. von E. Reiter. Böhlau Verlag, Wien, 2009, 301.

15.     Pierzynska, J. M. Symbolic geographies, invented chronologies – the Abkhazian crisis in Serbian media discourse. file:///C:/Users/User/Downloads/Justyna%20Pierzynska%20 symposium%20Lesya%20Ukrainka.pdf, 2015, 13.

16.     Aчугба T. A. История Абхазии в датах. Сухум, 2011, 186.

17.     Ševardnadze, E. Kui raudne eesriie rebenes. Olion, Tallinn, 2009, 259.

18.     Авидзба А. О некоторых вопросах становления и укрепления абхазской государственности (1993–2010). (Абхазоведение, VII.) АбИГИ, Сухум, 2012, 227.

19.     Seda muide kritiseeris teravalt Abhaasia riigipea V. Ardzõnba (vt Наумкин В. В. Приветственное слово от лица директора Института Востоковедения РАН. – Rmt: Материалы первой международной конференции, посвященной 65-летию В. Г. Ардзинба. AбИГИ, Сухум, 2011, 10).

20.     Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 94; Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork. – Rmt: Searching for Peace in Europe and Eurasia. Toim P. van Tongeren, H. van de Veen, J. Verhoeven. Boulder, London, 2002, 420; Chirikba, V. A. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia. Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Abkhazia, Sukhum, 2014, 20.

21.     Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 192–193.

22.     Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 94–95.

23.     Лакоба С. Грузино-абхазские отношения в контексте Российской политики на Кавказе. – Rmt: Аспекты грузино-абхазского конфликта, 4. Материалы грузино-абхазской конференции: гражданское обшество, беженцы, государственное устроиство. Москва, 25.–27. марта 2000. г. University of California, Irvine, 2000, 104; Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 100; Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 421.

24.     Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 419–420.

25.     Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузино-абхазского конфликта. Академия наук Абхазии, Сухум, 2007, 38; Chirikba, V. A. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 20; Haindrava, I. Conflict resolution policies before August 2008. – Rmt: Transformation of the Georgian–Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. Toim A. Gegeshidze, I. Haindrava. London, 2011, 14; Francis, C. Conflict Resolution and Status. The Case of Georgia and Abkhazia (1989–2008). Brussels University Press, 2011, 96.

26.     Авидзба А. О некоторых вопросах становления и укрепления абхазской государст­венности (1993–2010), 227.

27.     Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 423; Manutscharjan, A. Die innenpolitische Entwicklung Georgiens von 1991 bis 1996 unter besonderer Berücksichtigung der Sezessionskonflikte. – Rmt: Die Sezessionskonflikte in Georgien. Hrsg. von E. Reiter. Böhlau Verlag, Wien, 2009, 87; Laaneots, A. Vene-Gruusia 2008. aasta sõda – põhjused ja taga­järjed. (ENDC Occasional Papers, 1.) Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu, 2014, 13.

28.     Manutscharjan, A. Die Haltung Abchasiens im Konflikt mit Georgien. – Rmt: Die Sezessions­konflikte in Georgien. Hrsg. von E. Reiter. Böhlau Verlag, Wien, 2009.

29.     Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 419, 423; Manutscharjan, A. Die Haltung Abchasiens im Konflikt mit Georgien, 142.

30.     Vt Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии, 34; Haindrava, I. Conflict resolution policies before August 2008, 14.

31.     Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии, 34.

32.     Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Министерство образования и науки РА, Сухум, 2015, 409.

33.     Liik, K. Poliitiline reisikiri Abhaasiast. – Diplomaatia, 2005, 24. https://www.diplomaatia.ee/artikkel/ tsernoboli-ja-tsetseenia-vahel/

34.     Haindrava, I. Conflict resolution policies before August 2008, 14, 19.

35.     Svanid – grusiinide etniline rühm.

36.     Zagorski, A. Russische Intervention in Konflikten in Südossetien und Abchasien. – Rmt: Die Sezessionskonflikte in Georgien. Hrsg. von E. Reiter. Böhlau Verlag, Wien, 2009, 228; Felgengauer, P. Rahuga määritud. – Rmt: Vene-Gruusia sõda 08.08.2008. Kuidas see oli tegelikkuses. Kniga.ee, Tallinn, 2010, 105; Geldenhuys, D. Contested States in World Politics. Palgrave Macmillan, Basingstoke, 2009, 74.

37.     Report by the Government of Georgia on the Aggression by the Russian Federation against Georgia. 2010. Tbilisi, 274.

38.     Latõnina, J. Kõige tähtsam – kas tankikolonn oli olemas? Kuidas algas Vene-Gruusia sõda. – Rmt: Vene-Gruusia sõda 08.08.2008. Kuidas see oli tegelikkuses. Kniga.ee, Tallinn, 2010, 73; Saakashvili, M., Glucksmann, R. Teemaks on vabadus. Tänapäev, Tallinn, 2009, 135.

39.     Asmus, R. D. Väike sõda, mis raputas maailma. Gruusia, Venemaa ja Lääne tulevik. Eesti Ajalehed, Tallinn, 2010, 180.

40.     Saakashvili, M., Glucksmann, R. Teemaks on vabadus, 135.

41.     Laar, M. Impeeriumi vastulöök. Vene-Gruusia sõda, august 2008. Read, Tallinn, 2014, 28.

42.     Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Министерство образования и науки РА, Сухум, 2015, 413.

43.     Mälksoo, L. Venemaa käsitlused rahvusvahelisest õigusest. Tartu Ülikooli Kirjastus, 2016, 303.

44.     Francis, C. Conflict Resolution and Status, 23.

45.     Elling, I. jt. 2008. aasta augustisõja mõju Lõuna-Kaukaasia regioonis. 2008. Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus. www.icds.ee

46.     Nt Hille, Ch. The recognition of Abkhazia and South Ossetia, 201–203.

47.     Материалы для дискуссий по грузино-абхазскому конфликту. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management Conciliation Resources, 2002, 108.

48.     Шамба Т. М., Непрошин А. Ю. Абхазия. Правовые основы государтвенности и суверенитета. Ин-Октаво, Москва, 2004, 209; vt ka Manutscharjan, A. Die Haltung Abchasiens im Konflikt mit Georgien, 140.

49.     Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 70.

50.     Лакоба С. Абхазия после двух империй ХIX–XXI вв. Hokkaido University Press, Sapporo, 2004, 12; Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“. Академия наук Абхазии, Сухум, 2006, 7; Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 77; Ачугба Т. А. Родину надо беречь. Международный центр кавказоведения, Сухум, 2014, 7, 13.

51.     Companjen, F. The war in South Ossetia. August 2008: four perspectives. – Rmt: Exploring the Caucasus in the 21st Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context. Toim F. Companjen, L. Marácz, L. Versteegh. Pallas Publications, Amsterdam, 2010, 188; Haindrava, I. Perceptions of the Georgian–Abkhaz conflict before August 2008. – Rmt: Transformation of the Georgian–Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. Toim A. Gegeshidze, I. Haindrava. London, 2011, 9.

52.     Asmus, R. D. Väike sõda, mis raputas maailma, 77.

53.     Saakashvili, M., Glucksmann, R. Teemaks on vabadus, 31.

54.     Ševardnadze, E. Kui raudne eesriie rebenes, 222; Felgengauer, P. Rahuga määritud, 105.

55.     Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 9; Шамба Т. М., Непрошин А. Ю. Абхазия, 35.

56.     Лакоба С. Абхазия после двух империй ХIX–XXI вв. Hokkaido University Press, Sapporo, 2004, 14.

57.     Haindrava, I. Perceptions of the Georgian–Abkhaz conflict before August 2008, 6.

58.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 18.

59.     Vt Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 418.

60.     Haindrava, I. Perceptions of the Georgian–Abkhaz conflict before August 2008, 8.

61.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 19, 20.

62.     Бройдо А. Непокорный умирает стоя: война 1992–1993 годов и этнопсихология абхазов. Научное издание, Сухум, 2010, 89–91.

63.     Grusiinide subetniline grupp.

64.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 21–23.

65.     Mölder, A. Riigita rahvad: Kaukaasia. MTÜ Loodusajakiri, 2012, 71.

66.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 3.

67.     Ševardnadze, E. Kui raudne eesriie rebenes, 281.

68.     Does, R. The ethnic-political arrangement of the peoples of the Caucasus. – Rmt: Exploring the Caucasus in the 21st Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context. Toim F. Companjen, L. Marácz, L. Versteegh. Pallas Publications, Amsterdam, 2010, 55.

69.     Mölder, A. Riigita rahvad: Kaukaasia, 70; Manutscharjan, A. Die innenpolitische Entwicklung Georgiens, 80.

70.     Asmus, R. D. Väike sõda, mis raputas maailma, 77.

71.     King, Ch. Vabaduse viirastus. Kaukaasia ajalugu. Tänapäev, Tallinn, 2012, 225.

72.     Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008. – Rmt: Die Sezessionskonflikte in Georgien. Hrsg. von E. Reiter. Böhlau Verlag, Wien, 2009, 302.

73.     Çiloglu, F. Post-Soviet consequences in Georgian and Turkish policy. – Rmt: Contacts and Solutions in the Caucasus. Toim O. Høiris, S. Martin Yürükel. Aarhus University Press, 1998, 323.

74.     Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 73.

75.     Helme, M. Abhaasia – pika viha kibedad viljad. – Maailmavaade, 2008, 6, 25.

76.     Laar, M. Gruusia sõda. – Rmt: Vene-Gruusia sõda 08.08.2008. Kuidas see oli tegelikkuses. Kniga.ee, Tallinn, 2010, 8.

77.     Pruuli, T. Abhaasia kilde. – GO Reisiajakiri, 2012, 2, 32.

78.     Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии, 15.

79.     Francis, C. Conflict Resolution and Status, 95.

80.     Report by the Government of Georgia on the Aggression by the Russian Federation against Georgia. 2010. Tbilisi, 249.

81.     Ševardnadze, E. Kui raudne eesriie rebenes, 257.

82.     Asmus, R. D. Väike sõda, mis raputas maailma. Gruusia, Venemaa ja Lääne tulevik, 78.

83.     Pruuli, T. Abhaasia kilde, 32; Helme, M. Abhaasia – pika viha kibedad viljad, 24.

84.     Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Министерство образования и науки РА, Сухум, 2015, 400.

85.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 50–51; Aчугба T. A. Этно­политические процессы в Абхазии, 16; Ачугба Т. А. Родину надо беречь. Между­народный центр кавказоведения, Сухум, 2014, 6; Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.). Вопросы военно-политической истории Абхазии. Сухум, 2008, 108; Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 32; vt ka Manutscharjan, A. Die Haltung Abchasiens im Konflikt mit Georgien, 140.

86.     Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии, 27; Aчугба T. A. История Абхазии в датах, 184.

87.     Francis, C. Conflict Resolution and Status, 87.

88.     Matveeva, A. Georgia: peace remains elusive in ethnic patchwork, 420; Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 4, 59.

89.     Haindrava, I. Conflict resolution policies before August 2008, 13; Gegeshidze, A. New realities after August 2008. – Rmt: Transformation of the Georgian–Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. Toim A. Gegeshidze, I. Haindrava. London, 2011, 25.

90.     Материалы для дискуссий по грузино-абхазскому конфликту, 108.

91.     Gegeshidze, A. New realities after August 2008. – Rmt: Transformation of the Georgian–Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. Toim A. Gegeshidze, I. Haindrava. London, 2011, 25.

92.     2004–2010. Seven years that changed Georgia forever. A publication of the Government of Georgia, s.a., 14.

93.     Lundgren, M. Boundaries of Displacement: Belonging and Return among Forcibly Displaced Young Georgians from Abkhazia. Mid Sweden University, Sundsvall, 2016, 8.

94.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 46; Aчугба T. A. Этно­политические процессы в Абхазии, 20.

95.     Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 118.

96.     Chirikba, V. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 13.

97.     Кварцелия Л. Современный контекст и перспективы грузино-абхазского урегулирования. – Rmt: Аспекты грузино-абхазского конфликта, 4. Материалы грузино-абхазской конференции: грaжданское общество, беженцы, государсвенное устройство. Москва, 25.–27. марта 2000. г. University of California, Irvine, 2000, 174.

98.     Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 53.

99.     Бройдо А. Непокорный умирает стоя, 92.

100. Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 55; Ачугба Т. А. Родину надо беречь, 18; Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 471.

101. Nt Бройдо А. Непокорный умирает стоя, 94.

102. Nuscheler, F. Flucht und Vertreibung – Historische Einordnung und Forschungsstand, statistische Grundlagen und terminologische Probleme. – Rmt: Flüchtlinge und Vertriebene in der westdeutschen Nachkriegsgeschichte. Koost R. Schulze, D. von der Brelie-Lewien, H. Grebing. Verlag August Lax, Hildesheim, 1987, 12.

103. Aчугба T. A. K oбocнованию статуса „грузинских беженцев“, 54.

104. Samas, 56.

105. Samas, 57.

106. Nt Companjen, F. The war in South Ossetia. August 2008: Four perspectives. – Rmt: Exploring the Caucasus in the 21st Century. Essays on Culture, History and Politics in a Dynamic Context. Toim F. Companjen, L. Marácz, L. Versteegh. Pallas Publications, Amsterdam, 2010, 189; Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 303.

107. Coppieters, B. The Georgian–Abkhaz Conflict. – Rmt: Coppieters, B. jt. Europeanization and Conflict Resolution. Academia Press, Gent, 2004, 199.

108. Кварцелия Л. Современный контекст и перспективы грузино-абхазского урегулиро­вания, 176.

109. Сарджвеладзе Н., Джавашвили Д., Сихарулидзе Т. Беженцы о примерении, безо­пасности и возврашении в Абхазию. – Rmt: Аспекты грузино-абхазского конфликта, 4. Материалы грузино-абхазской конференции: гржданское общество, беженцы, государст­венное устройство. Москва, 25.–27. марта 2000. г. University of California, Irvine, 2000, 234–239.

110. Laar, M. Gruusia sõda, 13.

111. Aчугба T. A. История Абхазaии в датах, 145; Companjen, F. The war in South Ossetia, 188; Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 73.

112. Vt Ачугба Т. А. Родину надо беречь, 42–43, 53–55.

113. Эшба Э. К вопросу о демографической ситуации в Р. А. Анализ этнического и религиозного состава. – Rmt: Абхазоведение, VII. АбИГИ, Сухум, 2012, 256.

114. Бгажба О. Х., Лакоба С. З. История Абхазии с древнейших времен до наших дней. Министерство образования и науки РА, Сухум, 2015, 421.

115. Lundgren, M. Boundaries of Displacement, 9.

116. Samas, 12.

117. Coppieters, B. The Georgian–Abkhaz conflict. – Rmt: Europeanization and Conflict Resolution. Academia Press, Gent, 2004, 224; Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 312.

118. Government of Georgia. State Strategy of Occupied Territories: Engagement Through Cooperation. January 2010. Tbilisi, 56.

119. Report by the Government of Georgia on the Aggression by the Russian Federation against Georgia. 2010, 287.

120. Jojua, D. Abkhazia in 1992–2011. – Rmt: Gamakharia, J. (toim). Abkhazia: Assays from the History of Georgia: from Ancient Days till Present Days. Ministry of Education and Culture of Abkhazia, Institute of History and Ethnology of Iv. Javakhishvili, Tbilisi, 2011, 480, 484.

121. Арвеладзе Б., Мибчуани Т. Армянский батальoн имени Баграмяна и етночистка грузин в Абхазии. Универсам, Тбилиси, 2009, 96.

122. Graf, M. Eesti rahvusriik. Ideed ja lahendused: ärkamisajast Eesti Vabariigi sünnini. Tallinn, 1993, 74.

123. Jojua, D. Abkhazia in 1992–2011, 479.

124. Veermäe, K. Gruusia peab olema väga kannatlik. – Postimees, 30.5.2013.

125. Никурадзе М. В чем видит грузинская народная дипломатия причины грузино-абхазского конфликта. (Абхазоведение, VII.) АбИГИ, Сухум, 2012, 134; Лепсая А. Cитуация в Абхазии как модель замкнутого обшества при наличии внешнего конфликта. Факторы, влияющие на урегулирование. – Rmt: Аспекты грузино-абхазского конфликта, 4. Материалы грузино-абхазской конференции: гражданское обшество, бежены, госу­дарственное устройство. Москва, 25.–27. марта 2000. г. University of California, Irvine, 2000, 60.

126. Закарешвили П. Политическая ответственность и перспективбы грузино-абхазского урегулирования, Абхазия-Грузия. Препятсвия на пути к миру. Сухум, 1999, 29.

127. Manutscharjan, A. Die Haltung Abchasiens im Konflikt mit Georgien, 142.

128. Report by the Government of Georgia on the Aggression by the Russian Federation against Georgia. 2010, 258.

129. Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 302.

130. Suhhov, I. Abhaasia 2009. aasta presidendivalimised: mineviku osaline kordus. Rahvus­vahelise Kaitseuuringute Keskuse analüüs. http://www.icds.ee/fileadmin/failid/RKK_-_Abhaasia_ pesidendivalimised%2C_eesti_keeles.pdf

131. Chirikba, V. A. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 26.

132. Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 75.

133. Samas, 422.

134. Чирикба В. Абхазия, Грузия, Россия и НАТО. – Rmt: Аспекты грузино-абхазского конфликта. Heinrich Böll Stiftung, Berlin, 2007, 102.

135. Чирикба В. Абхазия, Грузия, Россия и НАТО, 100.

136. Ачугба Т. А. Родину надо беречь, 28.

137. Samas, 73–74.

138. Samas, 77–81.

139. Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 74.

140. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 100.

141. Mälksoo, L. Venemaa käsitlused rahvusvahelisest õigusest, 294.

142. Francis, C. Conflict Resolution and Status, 23.

143. Chirikba, V. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 3.

144. Hille, Ch. The recognition of Abkhazia and South Ossetia, 198.

145. Chirikba, V. A. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 7 jj.

146. Эшба Э. Абхазия и Грузия: текущая ситуация и возможные перспективы. – Rmt: Материалы международной конференции „Войны на Кавказе: уроки истории“, посвященной 20-летию начала Отечественной войны народа Абхазии 1992–1993 гг. Toim В. Ш. Авидзба, О. Х. Салакая. АбИГИ, Сухум, 2014, 204.

147. Asmus, R. D. Väike sõda, mis raputas maailma, 171.

148. Эшба Е. Д. Абхазия в сфере географических интересов России и Турции. – Rmt: Материалы первой международной научной конференции, посвященной 65-летию В. Г. Ардзинба. АбИГИ, Сухум, 2011, 180.

149. Gegeshidze, A., Haindrava, I. Prospects for the transformation of the Georgian–Abkhaz conflict. – Rmt: Transformation of the Georgian–Abkhaz Conflict: Rethinking the Paradigm. Toim A. Gegeshidze, I. Haindrava. London, 2011, 31.

150. Hille, Ch. The recognition of Abkhazia and South Ossetia, 196.

151. Mälksoo, L. Venemaa käsitlused rahvusvahelisest õigusest, 299.

152. Vt Saakashvili, M., Glucksmann, R. Teemaks on vabadus, 32.

153. Nt Chirikba, V. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 17.

154. Авидзба А. О некоторых вопросах становления и укрепления абхазской государст­венности (1993–2010), 234.

155. Samas, 238.

156. https://www.rferl.org/a/putin-georgia-abkhazia/28665867.html

157. Лакоба С. Абхазия после двух империй ХIX–XXI вв., 9; Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 162; Салакая С. Вопросы истории Абхазии XIX – начала XX века в абхазской советской историографии. Академия наук Абхазии, Сухум, 2009, 12; Эшба Е. Д. „Черкесская“ диаспора в Турции и на Ближнем Востоке: о современных проблемах и перспективах. – Rmt: Абхазоведение VIII–XI. АбИГИ, Cухум, 2013, 213; Лепсая А. Cитуация в Абхазии как модель замкнутого обшества при наличии внешнего конфликта, 69.

158. Эшба Е. Д „Черкесская“ диаспора в Турции и на Ближнем Востоке: о современных проблемах и перспективах, 214.

159. Лакоба С. Абхазия-де-факто или Грузия-де-юре?, 39; Aвидзба A. Ф. Oтечественная война (1992–1993 гг.), 163.

160. Aчугба T. A. Этническая история aбхазов. XIX–XX вв. Этнополитические и миграционные аспекты. Академия наук Абхазии, Сухум, 2010, 188.

161. Эшба Е. Д. „Черкесская“ диаспора в Турции и на Ближнем Востоке: о современных проблемах и перспективах, 215.

162. Samas, 216.

163. Эшба Е. Д. Абхазия в сфере географических интересов России и Турции, 178.

164. Samas, 178.

165. Samas, 179–180.

166. Vt Kapanadze, S. Turkish trade with Abkhazia: An apple of discord for Georgia. http: //www.hurriyetdailynews.com/turkish-trade-with-abkhazia-an-apple-of-discord-for-georgia.aspx?pageID= 449&nID=76148&NewsCatID=396

167. http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html

168. Эшба Е. Д. Абхазия в сфере географических интересов России и Турции, 176; Aчугба T. A. Этнополитические процессы в Абхазии в контексте грузино-абхазского конфликта, 35.

169. Asmus, R. D. Väike sõda, mis raputas maailma, 89; Mölder, A. Riigita rahvad. Kaukaasia, 71; Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 312; Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 75; Francis, C. Conflict Resolution and Status, 94; Liik, K. Tee sõtta. – Päevaleht, 11.8.2008. http://www.epl.ee/ news/arvamus/kadri-liik-tee-sotta.d?id=51138607

170. Saakashvili, M., Glucksmann, R. Teemaks on vabadus, 29.

171. Does, R. The ethnic-political arrangement of the peoples of the Caucasus, 56.

172. Chirikba, V. The International Legal Status of the Republic of Abkhazia, 10.

173. Samas, 10.

174. Näiteks on välja pakutud samasugust staatust nagu Puerto Ricol (Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 312) või Marshalli Saartel USA suhtes (Coppieters, B. The Georgian–Abkhaz conflict, 202; Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 77).

175. Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 300.

176. Geldenhuys, D. Contested States in World Politics, 76.

177. Vt Gegeshidze, A., Haindrava, I. Prospects for the transformation of the Georgian–Abkhaz conflict, 38.

178. Samas.

179. Эшба Э. Абхазия и Грузия: текущая ситуация и возможные перспективы, 207.

180. Иголкинa О. Проблемы формирования полиэтничности в культуре Абхазии. Käsikiri. Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, Выборгский филиал, Выборг, 2011.

181. Цакветадзе Г. В. Конфессиональные аспекты этнической куьтуры народов современной Абхазии. КчГУ-ИНОА, Карачаевск, Сухум, 2009, 114–115.

182. Чирикба В. Абхазия, Грузия, Россия и НАТО, 108.

183. Эшба Э. Абхазия и Грузия: текущая ситуация и возможные перспективы, 209.

184. Jahn, E. Optionen für die Politik der EU gegenüber Georgien, Abchasien und Südossetien nach dem August 2008, 313.

185. http://abkhazworld.com/aw/analysis/844-thinking-the-unthinkable-by-paul-goble

186. Эшба Э. К вопросу о демографической ситуации в Р. А. Анализ этнического и религиозного состава, 255.

187. http://www.ethno-kavkaz.narod.ru/rnabkhazia.html

188. Zagorski, A. Konfliktursachen in Georgien. – Rmt: Die Sezessionskonflikte in Georgien. Hrsg. von E. Reiter. Böhlau Verlag, Wien, 2009, 135.

189. Samas.

190. Francis, C. Conflict Resolution and Status, 93.

191. Taniya, L. The geopolitical potential of Abkhazia, and prospects for security in the Caucasus. – Rmt: Abkhazia in the Context of Contemporary International Relations. Pitsunda, The Republic of Abkhazia: June 29 – July 1. 2004. http://www.circassianworld.com/Taniya.html

192. Ачугба Т. А. Родину надо беречь, 6.

193. Samas, 19; Aчугба T. A. Некоторые этнодемографические aпекты в строительстве совре­менного Абхазского государства. – Rmt: Материалы первой международной конференции, посвященной 65-летию В. Г. Ардзинба. AбИГИ, Сухум, 2011, 112.

194. Эшба Э. К вопросу о демографической ситуации в Р. А. Анализ этнического и религиозного состава, 257.

195. Samas, 257–258.

196. Samas, 258.

197. Хашба А. Ш. Этническое воспроизводство населения Абхазии (1992–2010 гг.). (Абхазоведение, VII.) АбИГИ, Сухум, 2012, 287, 298.

198. http://www.ekhokavkaza.com/a/28185101.html

 

Back to Issue