ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

RAHVUSVAHELISE TÖÖORGANISATSIOONI (ILO) MERETÖÖD REGULEERIVATE KONVENTSIOONIDE RATIFITSEERIMISEST EESTIS AASTAIL 1920–1940; pp. 67–88

Full article in PDF format | doi: 10.3176/hist.2016.1.04

Author
Maie PIHLAMÄGI

Abstract

Artiklis on käsitletud 1919. aastal loodud Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni meretöö stan­dar­deid, mis võrdsete tegutsemistingimuste loomiseks merenduse alal reguleerisid mitmeid meremeeste tööd puudutavaid valdkondi ja andsid meremeestele nende töötingimuste eripära tõttu erikaitse.
On näidatud, kuidas Eesti täitis oma liikmekohust rahvusvaheliste tööstandarditega ühinemisel ja rahvusvahelistes tööstandardites sätestatud nõuete ellurakendamisel, et Eesti meremeestele oleksid sarnaselt teiste mereriikidega tagatud õiglased töölepingutingimused, töövahendusteenus, arstiabi, ohutu töökeskkond ning sotsiaalkaitse töötuse, tööõnnetuse ja haiguse puhul.


References

1. Constitution of the International Labour Organization 1919. – Rmt: Rodgers, G., Lee, E., Swepston, L., Van Daele, J. The International Labour Organization and the Quest for Social Justice, 1919–2009. International Labour Office, Geneva, 2009, 249–251.

2. Valticos, N. Fifty years of standard-setting activities by the International Labour Organisation. – Rmt: McConnell, M., Devlin, D., Doumbia-Henry, K. The Maritime Labour Convention, 2006. A Legal Primer to an Emerging International Regime. Martinus Nijhoff Publishers, Boston, 2011, 399.

3. Rodgers, G., Lee, E., Swepston, L., Van Daele, J. The International Labour Organization, 3.

4. Maupain, F. The Future of the International Labour Organization in the Global Economy. Hart Publishing, Oxford, 2013, 8.

5. Vt The Sixteenth Session of the International Labour Conference. – International Labour Review, 1932, 26, 2, 154; Riigiarhiiv (ERA), f 957, n 14, s 397, l 3.

6. ERA, f 957, n 13, s 692, l 1, 1p.

7. Vastavalt valitsemise korra muutmisele täitis neid ülesandeid alates 1929. aastast haridus- ja sotsiaalministeerium ning 1934. aastast teedeministeerium.

8. ILO 8. konverentsil 1926. aastal vastu võetud uus kodukord nägi ette, et Rahvusvaheline Tööbüroo koostab iga kavandatud konventsiooni või soovituse kohta küsimustiku ja saadab selle vasta­miseks liikmesriikidele ning koostab vastuste analüüsi alusel konventsiooni või soovituse eelnõu teksti ja esitab selle ILO konverentsile heakskiitmiseks.

9. Globalizing Social Rights: The International Labour Organization and Beyond. Toim S. Kott, J. Droux. Palgrave, Macmillan, Houndmills, 2013, preface: IX.

10.  Masik, E. Tänavusist rahvusvahelisist töökonverentsidest Genfis. – Kaubandus-Tööstuskoja Teataja, 1926, 12, 390.

11. ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 113.

12. Eesti sadamad, veeteed, kaubalaevastik ja laevasõit 1923 ja 1924 a. Eesti majandus, vihk II. Eesti Statistika Keskbüroo, Tallinn, 1925, 22.

13. Eesti arvudes. 1934. aasta rahvaloenduse mälestuseks. Tallinn, 1934, 75.

14. Kits, J. Kaubalaevastik 1.I.1940. – Eesti Statistika, 1940, 225(5), 250.

15. ILO esimene konverents toimus Washingtonis, teine Genovas, kõik ülejäänud aga Genfis.

16. International Labor Conference. First Annual Meeting October 29, 1919–November 29, 1919. Washington, 1920, 14.

17. Vt ILO conventions. http://www.ilo.org/ilolex/

18. Tööstuses keelustati alla 14-aastaste laste töötamine ILO esimesel konverentsil 1919. aastal vastu võetud konventsiooniga minimaalsest vanusest tööstuses töötamise kohta. Vt C5: Minimum Age (Industry) Convention, 1919. http://www.ilo.org/ilolex/

19. C7: Minimum Age (Sea) Convention, 1920. http://www.ilo.org/ilolex/

20. C15: Minimum Age (Trimmers and Stockers) Convention, 1921. http://www.ilo.org/ilolex/

21. C16: Medical Examination of Young Persons (Sea) Convention, 1921. http://www.ilo.org/ilolex/

22. ERA, f 31, n 3, s 5259, l 35, 35p; s 5262, l 1, 9; f 50, n 1, s 2714, l 171, 171p.

23. Riigi Teataja (RT) 1922, 104/105, 81; RT 1923, 4/5, 10.

24. RT 1920, 75/76, 208.

25. RT 1924, 68, 30.

26. Töö-hoolekandeministri määrus alla kaheksateistkümneaastastel alaealistel kütjatena ja söe­töölis­tena töötamise keelduse kohta. – RT 1925, 29/30, 151; ERA, f 50, n 1, s 2714, l 141.

27. RT 1925, 199/200, 140.

28. C58: Minimum Age (Sea) Convention (Revised), 1936. http://www.ilo.org/ilolex/

29. International Labour Conference. Twenty-First Session and Twenty-Second Session, Geneva 1936. Record of Proceedings. Geneva, 1937, 395.

30.  ERA, f 31, n 3, s 15125, l 22.

31. ERA, f 31, n 3, s 5199, l 1, 1p, 39.

32. C2: Unemployment Convention, 1919. http://www.ilo.org/ilolex/

33. C9: Placing of Seamen Convention, 1920. http://www.ilo.org/ilolex/

34. ERA, f 31, n 3, s 5261, l 4, 4p, 11–12.

35. ERA, f 31, n 3, s 5261, l 2.

36. I Riigikogu protokollid. 8. istungjärk 1922, protokoll nr 180, 15. detsember, veerg 1519–1520; RT 1923, 4/5, 8, 9.

37. ERA, f 31, n 3, s 5261, l 14.

38. Eesti sadamad, veeteed, kaubalaevastik ja laevasõit 1923 ja 1924 a, 24.

39. Tööta meremeeste mured. Praegu 3000 teenistuseta madrust. – Sõnumed, 17.7.1931.

40. Eesti kaubalaevastik ja laevasõit 1932 a. Majanduspoliitiline ülevaade. Koost E. Masik. Tallinn, 1933, 25.

41. Sõrmus, R. Meremeeste töö- ja palgatingimused 1932 a. – Eesti Statistika, 1932, 130(9), 481, 482.

42. Gustavson, A. Meremeeste töö- ja palgatingimused. – Eesti Statistika, 1931, 114(5), 316.

43. ERA, f 1564, n 1, s 66, l 22; Eestis üle 250 töötu meremehe. – Postimees, 5.9.1934.

44. C22: Seamen’s Articles of Agreement Convention, 1926. http://www.ilo.org/ilolex/

45. C23: Repatriation of Seamen Convention, 1926. http://www.ilo.org/ilolex/

46. Eesti Laevaomanikkude ja Ehitajate Ühisuse kiri 11. nov. 1925 töö- ja hoolekandeminis­teeriu­mile. ERA, f 2000, n 1, s 1415, pagineerimata.

47. Eesti delegatsiooni koosseisus osalesid konverentsil valitsuse esindajatena töö- ja hoole­kande­ministeeriumi juriidiline nõunik Voldemar Grohmann ning välisministeeriumi juriidilise büroo juhataja Aleksander Warma, tööandjate esindajana laevainsener Ernst Masik ja tööliste esinda­jana kapten August Gustavson.

48. Masik, E. 9. rahvusvaheline töökonverents. – Kaubandus-Tööstuskoja Teataja, 1926, 14, 455, 457.

49. ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 60.

50. ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 52–53.

51. ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 52.

52.  ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 52.

53. Rahvusvahelise meretööalase seadusandluse arendamiseks moodustati ILO 2. konverentsi otsusega Rahvusvahelise Tööbüroo juurde pariteetsel alusel (viis laevaomanikku ja viis meremeest) mere­­komisjon. Selle eeskujul moodustasid mereõiguse arendamiseks ühiskomisjoni Skandinaavia riigid ja Soome. Eestis loodi mereõiguse arendamiseks mereseaduste väljatöötamise komisjon 1924. aastal kohtuministeeriumi juures.

54. ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 45.

55. ERA, f 31, n 3, s 5275, l 1, 6; s 5276, l 1–3.

56. ERA, f 31, n 3, s 5275, l 8.

57. ERA, f 31, n 3, s 5276, l 17.

58. III Riigikogu protokollid. 6. istungjärk 1928, protokoll nr 164, 24. mai 1928, veerg 493; III Riigi­kogu protokollid. 8. istungjärk 1929, protokoll nr 239, 26. märts, veerg 1697; RT 1928, 51, 311; RT 1929, 34, 258.

59. RT 1928, 72, 451; Ratification of C22 – Seamen’s Articles of Agreement Convention, 1926. Ratification of ILO conventions. http://www.ilo.org/dyn/normlex/

60. RT 1928, 28, 145.

61. RT 1928, 13, 70.

62. Laevaomaniku kohus oli korraldada omal kulul laevapere liikme kojusõit, välja arvatud juhul, kui tööleping lõpetati meremehe enda süül. Mereõnnetusest põhjustatud töölepingu lõppemise puhul kandis meremehe kojusõidu kulud riik.

63. C27: Marking of Weight (Packages Transported by Vessels) Convention, 1929. http://www.ilo.org/ilolex/

64. C28: Protection against Accidents (Dockers) Convention, 1929. http://www.ilo.org/ilolex/

65.  Vastuseid küsimuslehele vt ERA, f 50, n 1, s 2717, l 170–176.

66. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 21, 21p, 25–26.

67. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 24.

68. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 8.

69. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 4, 4p.

70. IV Riigikogu protokollid. 8. istungjärk 1931, protokoll nr 200, 17. detsember, 3514.

71. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 31.

72. ERA, f 31, n 4, s 231, l 1, 1p.

73.  ERA, f 80, n 4, s 1140, l 3; ERA, f 31, n 2, s 168, l 156.

74. ERA, f 80, n 4, s 1140, l 59.

75. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 27, 27p.

76. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 15.

77. Macassey, L. International Labour Legislation. – Journal of Comparative and International Law, 1922, Vol. 4, No. 1, 6.

78. ERA, f 50, n 1, s 2717, l 6.

79. ERA, f 80, n 4, s 1140, l 61.

80. IV Riigikogu protokollid, 9. istungjärk 1932, protokoll nr 208, 12. jaanuar, 3595.

81. Ratification of C28 – Protection against Accidents (Dockers) Convention, 1929. Ratification of ILO conventions. http://www.ilo.org/dyn/normlex/

82. C32: Protection against Accidents (Dockers) Convention (Revised), 1932. http://www.ilo.org/ilolex/

83.  ERA, f 80, n 5, s 666, l 1; Asutava Kogu poolt 15. juunil 1920 vastu võetud Eesti Vabariigi põhi­seaduse § 60, lõige 3 sätestas, et valitsus sõlmib Eesti Vabariigi nimel lepinguid välisriikidega ja esitab need Riigikogule kinnitamiseks. 1933. aasta Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seadus andis selle ülesande kõrgema täidesaatva võimu, riigivanema pädevusse. Vt RT 1920, 113/114, 243; RT 1933, 86, 628.

84. C53: Officers’ Competency Certficates Convention, 1936. http://www.ilo.org/ilolex/

85. International Labour Conference. Twenty-First Session and Twenty-Second Session, 70.

86. ERA, f 31, n 3, s 15125, l 14–15.

87.  ERA, f 31, n 3, s 2898, l 2.

88. ERA, f 31, n 3, s 2898, l 3; RT II: Eesti Vabariigi lepingud välisriikidega 1938, 1, 1.

89. RT 1935, 2, 8.

90. League of Nations. International Labour Conference. Second Session, Genoa 15th June–10th July, 1920. Geneva, 1920, 478.

91. Masik, E. 9. rahvusvaheline töökonverents, 457.

92. ERA, f 2000, n 1, s 1415, l 115a.

93. C54: Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936. http://www.ilo.org/ilolex/

94. C57: Hours of Work and Manning (Sea) Convention 1936. http://www.ilo.org/ilolex/

95. International Labour Conference. Twenty-First Session and Twenty-Second Session, 170.

96. ERA, f 31, n 3, s 15125, l 14–15.

97. ERA, f 31, n 3, s 9011a, l 2–3.

98. International Labour Conference. Twenty-First Session and Twenty-Second Session, 174; ERA, f 31, n 3, s 15125, l 14.

99. ERA, f 31, n 3, s 15125, l 14–15.

100. ERA, f 31, n 3, s 5199, l 1–2.

101. ERA, f 31, n 3, s 5199, l 39.

102. Ratification of C54 – Holidays with Pay (Sea) Convention, 1936; Ratification of C57 – Hours of Work and Manning (Sea) Convention, 1936. Ratification of ILO conventions. http://www.ilo.org/dyn/normlex/

103. ERA, f 31, n 3, s 637, l 8–9.

104.                ERA, f 31, n 3, s 637, l 14.

105. Meremeeste tööaeg seadusandlikule alusele. – Postimees, 24.5.1937.

106. RT 1937, 101, 823.

107. C8: Unemployment Indemnity (Shipwreck) Convention, 1920. http://www.ilo.org/ilolex/

108. ERA, f 31, n 3, s 5263, l 10–12.

109. I Riigikogu 8. istungjärk 1922, protokoll nr 180, 15. detsember, veerg 1519–1520; RT 1923, 4/5, 8, 9.

110. Kes kannab kahjud laeva hukkumise korral. Laevaomanikud nõuavad senise korra muutmist. – Postimees, 30.10.1930.

111. C55: Shipowners’ Liability (Sick and Injured Seamen) Convention, 1936. http://www.ilo.org/ilolex/

112. International Labour Conference. Twenty-First Session and Twenty-Second Session, 171; ERA, f 31, n 3, s 15125, l 14.

113. ERA, f 31, n 3, s 15125, l 15.

114. C56: Sickness Insurance (Sea) Convention, 1936. http://www.ilo.org/ilolex/

115. C24: Sickness Insurance (Industry) Convention, 1927. http://www.ilo.org/ilolex/

116. ERA, f 31, n 3, s 15125, l 14.

117. ERA, f 31, n 3, s 15125, l 15.

118. ERA, f 31, n 3, s 5199, l 1–2.

119. ERA, f 31, n 3, s 5199, l 39.

120. Gustavson, A. Meremeeste töö- ja palgatingimused, 319.

121.                Meremeeste kindlustamist Skandinaavia eeskujul. – Postimees, 25.10.1934.

122. Laevaomanikud ei poolda teedeministeeriumi kava meremeeste alternatiivse kindlustamise asjus. – Postimees, 19.10.1934.

123. ERA, f 31, n 3, s 3526, l 1–2.

124. ERA, f 31, n 3, s 3526, l 1–2.

125. RT 1934, 104, 817.

126. Kaubandus-tööstuskoja uus märgukiri. Meremeeste kindlustamise asjas palutakse ära kuulata majandusringkondade arvamist. – Postimees, 2.12.1934.


Back to Issue