ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
DISTSIPLIIN JA SELLE TAGAMINE EESTI VABRIKUTÖÖSTUSES 19. SAJANDI TEISEL POOLEL NING 20. SAJANDI ALGUL; pp. 3–22
PDF | doi: 10.3176/hist.2015.1.01

Author
Maie PIHLAMÄGI
Abstract

Tööstusrevolutsioon muutis vabrikutöö valitsevaks. Industrialiseerimise algetapis seisid ette­võtjad silmitsi tõsise probleemiga, kuidas sundida töölisi kohanema regulaarse vabrikutöö ja töö­distsipliiniga, et tagada katkematu tootmisprotsess. Töödistsipliini juurutamise kohta on suhteliselt vähe allikmaterjali, samuti ilmunud kirjandust. Siiski on artiklis püütud olemasoleva materjali põhjal heita pilk sellele, miks oli vabrikutes ja tehastes vaja kehtestada distsipliin ning kuidas tööliste distsiplineerituks muutmiseks rakendati peamise abinõuna trahvimist.

References

1. Thompson, E. P. Time, work-discipline, and industrial capitalism. – Past and Present, 1967, 38, 60.
http://dx.doi.org/10.1093/past/38.1.56

2. Pärdi, H. Eestlaste maailmapilt XX sajandil: talupoegliku ajakäsitluse murenemine. – Akadeemia, 2001, 1, 6–7.

3. Hopkins, E. A Social History of the English Working Classes, 1815–1945. Edward Arnold (Publishers) Ltd, London, 1984, 12.

4. Fraser, D. The Evolution of the British Welfare State: A History of Social Policy since the Industrial Revolution. 3rd ed. Palgrave Macmillan, Houndmills, 2003, 6.

5. Толоконский Н. И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г. Госполитиздат, Москва, 1956, 17–18.

6. Clark, G. Factory discipline. – The Journal of Economic History, 1994, 54, 1, 129.

7. Pollard, S. Factory discipline in the Industrial Revolution. – The Economic History Review, New Series, 1963, 16, 2, 254.

8. Vt Clark, G. Factory discipline, 130, 131.

9. Pollard, S. Factory discipline in the Industrial Revolution, 259.

10. Hopkins, E. A Social History of the English Working Classes, 12–13.

11. Clark, G. Factory discipline, 133.

12. Pollard, S. Factory discipline in the Industrial Revolution, 261.

13. Clark, G. Factory discipline, 132.

14. Hopkins, E. A Social History of the English Working Classes, 12.

15. Pollard, S. Factory discipline in the Industrial Revolution, 261.

16. Clark, G. Factory discipline, 132.

17. Anderson, A. M. Truck legislation in England and on the Continent. – Journal of the Society of Comparative Legislation, 1899, 1, 3, 397; Hilton, G. W. The Truck Act of 1831. – The Economic History Review, 1958, 10, 3, 475.

18. Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собрание второе. 1835, т. X, 8157.

19. Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция в России. С-Петербург, 1904, 1; Володин Ф. Ю. История фабричной инспекции в России 1882–1914. Росспен, Москва, 2009, 18.

20. Punane Kunda. 1870. Toim O. Karma. Eesti Raamat, Tallinn, 1968, 12; Andresen, A. jt. Eesti ajalugu, V. Pärisorjuse kaotamisest Vabadussõjani. Toim K. Ligi, S. Runnel. Ilmamaa, Tartu, 2010, 165.

21. Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство, 2. Устав о промышленности фабричной и заводской. Издание, СПб., 1879, 60.

22. Vt Eesti Ajalooarhiiv (EAA), f 29, n 2, s 562, l 128–131.

23. EAA, f 29, n 2, s 562, l 127.

24. Рабочее движение в России в XIX веке. Сборник документов и материалов. Под редакцией А. М. Панкратовой. Т. II: 1861–1884. Часть I: 1861–1874. Госполитиздат [Москва], 1950, 390, 391.

25. EAA, f 29, n 2, s 562, l 56.

26. Рабочее движение в России в XIX веке, 392.

27. Samas, 393.

28. EAA, f 29, n 2, s 562, l 130p.

29. Рабочее движение в России в XIX веке, 388.

30. EAA, f 29, n 2, s 562, l 56.

31. Zelnik, R. E. Law and Disorder on the Narova River. The Kreenholm Strike of 1872. University of California Press, 1995, 78.

32. Рабочее движение в России в XIX веке, 389.

33. Samas, 390.

34. Samas.

35. Punane Kunda, 13.

36. Samas, 402.

37. Anderson, A. M. Truck legislation in England and on the Continent, 403.

38. Samas, 397; Memoranda for use of occupiers: note as to the Truck Acts. The National Archives of the United Kingdom (NAUK), Lab 15/12, 166.

39. Anderson, A. M. Truck legislation in England and on the Continent, 402.

40. Samas, 396.

41. Eestimaa ja Liivimaa kubermangus loodi vabrikuinspektsioon alles 1894. aastal.

42. ПСЗ. 1886, т. VI, 3769.

43. ПСЗ. 1894, т. ХIV, 10420.

44. EAA, f 206, n 1, s 188, l 94–95.

45. Samas, l 157.

46. Samas, s 293, l 2, 2p.

47. Samas, l 3, 4, 7.

48. Pihlamägi, M. Estonian industriaal workers’ demands in the 1905 revolution. – Acta Historica Tallinnensia, 2008, 12, 6.
http://dx.doi.org/10.3176/hist.2008.1.01

49. Arvestusalus: Cвод отчётов фабричныx инспекторов (CO) за вторую половину 1900 года. СПб., 1902, 66–67; samas, 1901. СПб., 1903, 156–157; samas, 1902. СПб., 1904, 154–155; samas, 1903. СПб., 1906, 162–163; samas, 1904. СПб., 1907, 166–167; samas, 1905. СПб., 1908, 86; samas, 1906. СПб., 1908, 86; samas, 1907. СПб., 1909, 90; samas, 1908. СПб., 1910, 146–147; samas, 1909. СПб., 1910, 146–147; samas, 1910. СПб., 1911, 284; samas, 1911. СПб., 1912, 226–227; samas, 1912. СПб., 1913, 228; samas, 1913. Петроград, 1914, 234; samas, 1914. Петроград, 1915, 206.

50. Arvestusalus vt viide 44.

51. EAA, f 560, n 1, s 31, l 206, 211.

52. EAA, f 558, n 1, s 22, l 60–61.

53. Samas, l 56, 58.

54. EAA, f 560, n 1, s 127, l 33.

55. EAA, f 558, n 1, s 22, l 38.

56. Samas, l 43–45.

57. Samas; Must, A. Sindi linn ja 1. Detsembri nimeline vabrik. 1833–1983. Eesti Raamat, Tallinn, 1985, 58.

58. Vt Sirk, V. Kutseharidus Eestis 19. sajandi algusest 1917. aastani. Valgus, Tallinn, 1983.

59. O’Neill, J. The disciplinary society: from Weber to Foucault. – The British Journal of Sociology, 1986, 37, 1, 49; Roberts, J. S. Drink and industrial discipline in nineteenth-century Germany. – Rmt: The Industrial Evolution and Work in Nineteenth Century Europe. Toim L. R. Berlanstein. Taylor and Francis e-Library, 2005, 110.

60. Annual Report of the Chief Inspector of the Factories and Workshops for the year 1932.
Vt NAUK, Lab 15/19, 67.

61. Riigi Teataja (RT), 1921, nr 112, art 235.

62. CO 1901, 58–59.

63. Samas, 94–95.

64. CO 1902, 92–93.

65. CO 1910, 212–213.

66. CO 1911, 194–195.

67. CO 1913, 200–201, 216–217.

68. CO 1914, 176, 177, 188, 189.

69. Latvijas Valsts Vēstures Arhīvs, f 104, n 1, s 24, l 70–72.

70. Samas, s 29, l 19–20.

71. Сборник постановлений главного по фабричным и горнозаводским делам присутствия за 1899 по 1914 г. Петроград, 1915, 323–326.

72. Samas, 1–756.

73. Clark, G. Factory discipline, 132.

74. Annual Report of the Chief Inspector of the Factories, 61.

75. Рабочее движение в России в XIX веке, 390.

76. Vt Pihlamägi, M. Tööstustööliste töö- ja puhkeaeg ja selle seadusandlik reguleerimine Eestis 1870–1940. – Acta Historica Tallinnensia, 2004, 8, 48–49.

77. EAA, f 29, n 2, s 4740, l 13p.

78. EAA, f 41, n 1, s 52, l 69.

79. EAA, f 29, n 2, s 4740, l 148.

80. Кренгольмская мануфактура близ Нарвы. Описание фабрики и жилых помещений для рабочих. С.-Петербург, 1876, 25.

81. Samas, 26.

82. EAA, f 29, n 2, s 4993, l 71.

83. Pollard, S. Factory discipline in the Industrial Revolution, 265.

84. Правила внутреннего распорядка для рабочих Товарищества Цинтенгофской суконной мануфактуры, бывшей Верман и Сын в Цинтенгофе: Утв. 2 сентября 1895 г. Pärnu, [1895] § 86–92; EAA, f 29, n 2, s 562, l 128–131; Правила внутреннeго распорядка на Нарвской льнопрядильной мануфактуре, бывшей льнопрядильной фабрике барона А. Л. Штиглица. Нарва, 1916, § 44, 45, 49; EAA, f 209, n 1, s 84, l 68–69; f 208, n 1, s 55, l 115–118.

85. Pesu tuli pesta vabriku pesuköögis ja kuivatada kas õues või pööningul.

86. EAA, f 206, n 1, s 188, l 14–5; f 208, n 1, s 55, l 115, 120; Sunduslised seadused tehase korterites elutsevatele elanikkudele. – Rmt: Расчетная книжка = Palga aru-raamat: [Vene-Balti Laevaehituse ja Mehanika Aktsia Seltsi Tallinna Laeva tehase töölistele]: Eestimaa kubermangu wabrikuasjade ja mäetööstuse kommisjoni poolt 9 webr. 1904 a. ja 29. okt. 1913 a. kinnitatud. Ревель, 1916, 159, 165.

87. Berger, S. Social Democracy and Working Class in the Nineteenth and Twentieth Century Germany. (Themes in Modern German History Series.) Longman, Harlow, 2000, 61.

88. Must, A. Sindi linn ja 1. Detsembri nimeline vabrik, 35.

89. EAA, f 29, n 2, s 562, l 129, 131.

90. Samas, s 4740, l 13p.

91. Samas, l 89p.

92. ПСЗ. 1882, т. II, 931.

93. ПСЗ. 1884. т. IV, 2316.

94. Seestpidise heakorra säädused Krenholmi vabrikus. – Rmt: Βыданная из конторы Кренгольмской мануфактуры разчетная книжка. Утвержденная Эстляндским Губернским по фабричным делам Присутствием. Palga aru-raamat välja antud Kreenholmi vabriku kontorist. Kinnitatud Eestimaa kubermangu vabriku asjade komisjonist. Narva, 1898, § 8; EAA, f 206, n 1, s 190, l 125.

95. Толоконский Н. И. Орехово-Зуевская стачка 1885 г., 13.

Back to Issue