ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
KONTRREVOLUTSIOONI VASTU VÕITLEMISE KOMISJONID ENAMLASTE TERRORIPOLIITIKA TÄIDEVIIJATENA EESTIS AASTAIL 1918–1919; pp. 51–68
PDF | doi: 10.3176/hist.2015.1.03

Author
Taavi MINNIK
Abstract

Ühe Õhtumaade mõjukaima sõjalise teoreetiku Karl von Clausewitzi (1780–1831) järgi on sõda kui duell, kus tugevam pool surub nõrgemale vägivaldsel teel oma tahet peale. Selleks oli toonase arusaama järgi eeskätt vajalik vastase väliarmee purustamine lahingus või pealinna vallutamine. Clausewitzlikud arusaamad domineerisid veel esimese maailmasõja ajal, mis kujutas endast kon­ventsio­naalset impeeriumidevahelist kokkupõrget, kuid esimese maailmasõja olemuselt “totaalsetes” jätkukonfliktides Ida- ja Kesk-Euroopas heideti need sageli kõrvale. Soome ja Vene kodusõdades tekkis sõdivates pooltes varakult arusaam, et poliitiliste ning sõjaliste eesmärkide saavutamisele võib kaasa aidata vaenulikult meelestatud tsiviilelanikkonna terroriseerimine. Põhimõtteliselt sai nendes konfliktides tsiviilelanikkonna vastu suunatud vägivallast sõjalise strateegia osa.

References

1. Downes, A. B., McNabb Cochran, K. Targeting civilians to win? Assessing the military effectiveness of civilian victimization in the interstate war. – Rmt: Rethinking Violence. States and Non-State Actors in Conflict. Toim E. Chenowet, A. Lawrence. Routledge, London, 2010, 23.

2. Oskar Schabertilt on ilmunud raamatud: Schabert, O. Märtyrer. Der Leidensweg der baltischen Christen. Hamburg, 1920; Schabert, O. Baltisches Märtyrerbuch. Berlin, 1926; Schabert, O. Die Dorpater Märtyrer der orthodoxen Kirche vom Jahre 1919. Riga, 1932.

3. 1936. aastal ilmus Arved Palgi raamat “Enamlaste võimulolemine Rakveres ja Rakvere vabas­tamine”. Samal teemal ilmus 1936. aastal ajakirjas Vabadussõja Tähistel Karl Uruala artikkel “Enamlaste veretöö Virumaal detsembris 1918. a. ja jaanuaris 1919. a.”. Punase terrori sünd­mustest Tartus ja selle lähiümbruses on 1938. aastal ilmunud raamatus “Kolm nädalat punast diktatuuri” andnud ülevaate Arno Raag.

4. Simmo, G. Meie kaotustest Vabadussõjas (käsikiri). Eesti Riigiarhiiv (ERA), 2124-3-1321, 2.

5. Teemat on esmakordselt käsitletud 1989. aastal ajakirjas Vikerkaar ilmunud Hannes Walteri artikli­sarjas “Eesti Vabadussõda 1918–1920”, mis põhineb Eesti esimese iseseisvusperioodi autorite töödel.

6. Taasiseseisvunud Eestis on enamlaste terroripoliitikat uurinud Marko Mihkelson, kes 1990. aastate algul avaldas artikleid punasest terrorist, näiteks Eesti Töörahva Kommuuni koonduslaagrist, punase terrori ja kiriku suhetest ning punase terrori uurimist puudutavatest põhiküsimustest. Vabadussõjaaegsest punasest (aga ühtlasi ka valgest) terrorist on andnud lühiülevaate ka Õie Elango, Ants Ruusmann ja Karl Siilivask 1998. aastal ilmunud koguteoses “Eesti maast ja rahvast. Maailmasõjast maailmasõjani” ning 2000. aastal Mart Laar “Kommunismi musta raamatu” eesti­keelsele tõlkele lisatud kirjutises “Eesti ja kommunism”. Kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjonide tegevust on käsitletud Reigo Rosenthali ja Marko Tammingu 2013. aastal ilmunud raamatus “Sõda enne sõda: Nõukogude eriteenistuste tegevusest Eestis kuni 1940. aastani”.

7. Bunyan, J., Fisher, H. (toim). The Bolshevik Revolution: Documents and Materials. Stanford, 1934, 226–231.

8. Декрет о суде № 1, 22 ноября (5 декабря) 1917 г. Декреты Советской власти. Т. I. М., Гос. изд-во полит. литературы, 1957, 124.

9. Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя. Koost В. А. Гончаров, А. И. Кокурин. Индрик, Москва, 2009, 127.

10. Kukk, E. Revolutsiooniline kohus Eestis (okt. 1917 – veebr. 1918). – Rmt: Suur Sotsialistlik Oktoobrirevolutsioon Eestis. Toim H. Moosberg. Tallinn, 1957, 180–182.

11. Декреты Советской власти. Т. I. Москва, 1957, 490–491.

12. Kukk, E. Revolutsiooniline kohus Eestis, 180–182.

13. Revolutsioonilise tribunali otsused. ERA, R-1295-1-2, 5; ERA, R-1295-1-3, 14.

14. Некрасов B. Тринадцать “железных” наркомов. Версты, Москва, 1995, 86.

15. Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя, 136.

16. Samas, 132.

17. Oskar Ellek õppis aastail 1890–1894 lukksepaks. 1894. aastast kuni 1907. aastani töötas eri­nevates Peterburi tehastes. Tutvus Peterburis Hans Pöögelmanni ja Viktor Kingissepaga ning astus 1904. aastal VSDT(b)P liikmeks. Aastail 1905–1906 oli vangis, pärast vabanemist saadeti Moskvasse. 1906. aastast sai Ellekist partei sõjalise organisatsiooni liige ja ta võttis partei vaja­duste tarbeks osa erinevatest “eksproprieerimistest”. 1907. aastal tegutses põrandaalusena Tallinnas, põgenes samal aastal Helsingisse ja sealt Saksamaale. Aastail 1908–1913 võttis osa Saksa Sotsiaaldemokraatliku Partei tööst, arreteeriti kohaliku politsei poolt. 1913. aastast töötas Pariisi enamlaste sektsioonis. 1916. aastal arreteeriti prantslaste poolt, peale vabanemist 1917. aastal asus Inglismaale Southamptonisse, kus arreteeriti Inglise võimude poolt kui Saksa spioon. Vabastati 1917. aasta juunis, peale seda saabus Petrogradi. Pärast oktoobripööret töötas lühikest aega Välisasjade Rahvakomissariaadis, 1918. aasta mais komandeeriti tööle Moskva Tšekaasse. 1918. aasta sügisel komandeeriti Ellek Narva rindele, kus temast sai kohaliku kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni esimees. Narva mahajätmise järel tegutses komissarina Võrus ja Valgas. 1919. aasta kevadel sai Ellekist Eesti Töörahva Kommuuni esindaja Moskvas. 1919. aasta sügisel saadeti Saksamaale põrandaalusele tööle, kus viibis 1920. aasta maini. Alates sellest ajast töötas Kominterni välisasjade büroos, 1922. aastal lähetati Nõukogude Berliini saatkonda, kus töötas väliskaubanduse alal. 1923. aasta novembrist töötas tehnilise eksperdina GosTorgis. Suri 1933. aastal. Аутобиография Оскара Генриховича Эллека. Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ), 124-1-2217, 6–7.

18. Courtois, S. jt. The Black Book of Communism: Crimes, Terror, Repression. Harvard University Press, 1997, 64.

19. Декрет совета народных комиссаров о красном терроре, 5 сентября 1918 г. Декреты Советской власти. Т. 3, 291–292.

20. Барсенков A., Вдовин A. История России 1917–2007. Аспект Пресс, Москва, 2008, 82.

21. Courtois, S. jt. The Black Book of Communism, 74–75.

22. Leggett, G. The Cheka: Lenin’s Political Police. Oxford University Press, 1986, 114.

23. Courtois, S. jt. Kommunismi must raamat. Varrak, Tallinn, 2000, 85.

24. Samas, 70–71.

25. Samas, 86–87.

26. Яковлев A. История и современность. Гимн ненависти и мести. http://www.grazhdanin.com /grazhdanin.phtml?var=Vipuski/2003/1/statya22&number=%B91

27. Eduard Otto astus 1906. aastal VSDT(b)P liikmeks, töötas elektriku ja fotograafina. Mõisteti 1907. aastal surma, ent otsus asendati viieaastase vanglakaristusega. Pärast vabanemist oli Eestis, Soomes ja Petrogradis parteitööl. Alates aprillist töötas uurijana Petrogradi Tšekaas, kus tegeles muu hulgas Moissei Uritski mõrva uurimisega. 1918. aasta novembrist kuni 1919. aasta aprillini oli Otto Eesti Töörahva Kommuuni kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni esimees. 1919. aasta aprillist kuni 1923. aastani oli uurija Petrogradi Tšekaas ja GPU-s. Hiljem töötas Leningradis Vene muuseumi juhatajana. Arreteeriti 1936. aastal ja lasti maha (Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя, 435).

28. Aleksander Riks astus VSDT(b)P liikmeks 1905. aastal. Lõpetas gümnaasiumi ja Peterburi ülikooli õigusteaduskonna. Oktoobripöörde järel töötas komissarina Petrogradi maksuametis. 1918. aasta mais asus tööle Põhja regiooni rahanduskomissariaadi maksuosakonna juhina. 1918. aasta juulist töötas uurijana Petrogradi Tšekaas. 1918. aasta novembris komandeeriti Eesti rindele. Pärast Eesti mahajätmist Punaarmee poolt töötas jälle uurijana Petrogradi Tšekaas (kuni 1923. aastani). Peale seda oli ametis NSV Liidu Rahanduse Rahvakomissariaadis valuuta ja välis­kaubanduse osakonnas. Arreteeriti 1936. aastal ja lasti maha (Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя, 442).

29. Kоняев н. Гибель красных моисеев. Начало террора  1918 г. Вече, Москва, 2004, 400–415.

30. Teateleht Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni kaastööliste ja teenijate üle. Eesti Riigiarhiivi Filiaal (ERAF), 28-1-164, 2.

31. Аутобиография. Рикс, Александер Юревич. 1 ноября 1931 г. РГАСПИ, 124-1-1612, 7.

32. Tsiviiladministratsiooni asutamist Eesti aladel, mille koosseisus tegutseks muu hulgas “poliitiline agentuur” (parteiorganisatsioon), soovitas Punaarmee ülemjuhatus 7. armee juhatusele juba enne nende alade vallutamist 12. novembril 1918. Punaarmee ülemjuhatuse telegramm 7. armee staabile 12.11.1918. Российский государственный военный архив (РГВА), 190-11с-10, 1.

33. Moskvas oli Viktor Kingissepp alates 1918. aasta märtsist töötanud Kõrgemas Revolutsioo­nilises Tribunalis ja Tšekaas, kus ta kuulus erikomisjoni, mis uuris vasakesseeride vandenõud. Uurijana tegeles ta Briti Moskva asekonsuli Bruce Lockharti ümber koondunud spioonide süüasjaga (Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя, 418).

34. Pärast Eesti Töörahva Kommuuni laialisaatmist töötas Johannes Käspert aastail 1919–1925 Punaarmee peastaabi luureosakonnas ja erinevatel kohtadel Tšekaas, GPU-s ning OGPU-s (Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя, 442).

35. Eesti Töörahva Kommuun. Koost H. Hartmann. Tallinn, 1958, 60.

36. ETK Nõukogu manifest 29.11.1918. ERAF, 28-1-1–2, 1–3.

37. ETK Nõukogu koosoleku protokoll 10.12.1918. ERAF, 28-1-1–2, 21.

38. Samas.

39. Samas.

40. ETK Nõukogu koosoleku protokoll 5.12.1918. ERAF, 28-1-1–2, 8.

41. Samas.

42. Käsikiri “Nõukogude võim Eestis oktoobrist 1917. a. – veebruarini 1918”. РГАСПИ, 529-36-24, 1.

43. Samas.

44. Ajutise Valitsuse koosolek 2.1.1919. ERA, 31-1-13, 1–2.

45. Vt British Library, Slavonic and East European Collections, Russian and Soviet Posters, 1914–1921, “Anti-Bolshevik Posters Issued by the Counter-Revolutionary Forces during the Civil War”: http://www.bl.uk/pdf/russposters.pdf. Viimati vaadatud 6.11.2012.

46. Laquer, W. Russia and Germany: A Century of Conflict. New Brunswick, 1990, 33–34.

47. Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni töötajate nimekirjad detsembrist 1918 ning jaanuarist ja veebruarist 1919. ERAF, 31-1-13, 2, 15.

48. Samas.

49. Samas, 15.

50. N.-Vene vägede tegevusest Eesti vastu 1918–1920. ERA, 2124-3-286, 6.

51. Kontrrevolutsiooni vastu võitlemise Virumaa osakonna tegevuse aruanne perioodil 18.12.1918 kuni 10.1.1919. ERAF, 28-3-56, 1–2; vt ka Palgi, A. Enamlaste võimulolemine Rakveres ja Rakvere vabastamine. Rakvere, 1936, 80–89.

52. Kokkuvõte 1919. a. Siseministeeriumi poolt asutatud uurimiskomisjoni töödest enamlaste metsi­kute tegude üle Narvas. ERA, 1585-1-82a, 30.

53. Aleksander Jea astus 1906. aastal VSDT(b)P liikmeks, mobiliseeriti esimese maailmasõja ajal, aastail 1917–1918 oli Tartu Sõjarevolutsiooni tribunali esimees, 1918–1920 oli Eesti küti­vägedes, 1921–1933 töötas Tšekaas, GPU-s ja OGPU-s, hukati 1937. aastal (Eesti biograafiline andme­baas ISIK).

54. Vt Eesti kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjoni Tartu osakonna aruanne 1.1.1919–14.1.1919. ERAF, 28-1-68, 5.

55. Andmed pärinevad Narva kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjoni igapäevastest aruannetest kohalikule täitevkomiteele. ERAF, 28-1-21.

56. Eesti saatkonnale Pariisis teadmiseks saadetud protokollid enamlaste tegevuse uurimise komis­jonide tööst. ERA, 1585-1-82a, 7.

57. Samas.

58. Andmed pärinevad Narva kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjoni igapäevastest aruannetest kohalikule täitevkomiteele. ERAF, 28-1-21.

59. Nimekiri enamlaste poolt Narvas hukatud inimestest. ERA, 1585-1-82a, 27.

60. Eesti saatkonnale Pariisis teadmiseks saadetud protokollid enamlaste tegevuse uurimise komis­jonide tööst. ERA, 1585-1-82a, 26–26p, 87.

61. Kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni Virumaa osakonna tegevuse aruanne 18.12.1918–10.1.1919. ERAF, 28-3-56, 1–2.

62. Samas.

63. Palgi, A. Enamlaste võimulolemine Rakveres ja Rakvere vabastamine, 72.

64. Kontrrevolutsiooni vastu võitlemise komisjoni Virumaa osakonna tegevuse aruanne 18.12.1918–10.1.1919. ERAF, 28-3-56, 1–2.

65. Palgi, A. Enamlaste võimulolemine Rakveres ja Rakvere vabastamine, 80–89.

66. Samas.

67. Uuruala, K. Enamlaste veretööd Virumaal detsembris 1918. a. ja jaanuaris 1919. aastal. – Kaitse Kodu, 1936, 25–29.

68. Samas.

69. Samas, 30.

70. Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni Tartu osakonna aruanne 1.–14.1.1919. ERAF, 28-1-68, 5.

71. Гвардейцы Октября. Роль коренных народов стран Балтии в установлении и укреплении большевистского строя, 422.

72. Raag, A. 3 nädalat punast diktatuuri. Tartu, 1938, 109–111.

73. Samas.

74. Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni Tartu osakonna aruanne 1.–14.1.1919. ERAF, 28-1-68, 5.

75. Vt Kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjoni kirjavahetus vangimaja ülemaga. ERAF, 28-1-781.

76. Leitnant Kuperjanovi teadaanne. ERA, 518-1-217, 192.

77. Eesti saatkonnale Pariisi saadetud protokollid enamlaste poolt Elistvere vallas toimepandud maha­laskmiste ja röövimiste üle. ERA, 1585-1-82a, 128–153.

78. Dörman, K. Elements of War Crimes under the Rome Statute of the International Criminal Court – Sources and Commentary. Cambridge University Press, 2003, 294.
http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511495144

79. Eesti saatkonnale Pariisi saadetud protokollid enamlaste poolt Elistvere vallas toimepandud mahalaskmiste ja röövimiste üle. ERA, 1585-1-82a, 128–153.

80. Kontrrevolutsiooniga võitlemise komisjonide vangide nimekirjad jaanuarist 1919. ERAF, 28-1-780, 29–31.

81. Raag, A. 3 nädalat punast diktatuuri, 226–234.

82. Samas, 290–291.

83. Vt 1929. aastal Tartus ilmunud brošüür “14. jaanuari 1919. a. kümnendaks aastapäevaks, mäles­tamis­keldri pühitsemise puhul Tartu “tapakeldris””.

84. Postimees, 21.1.1919.

85. Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni Võru osakonna aruanne 16.12.1918–17.1.1919. ERAF, 28-1-68, 14p.

86. Samas.

87. Enamlaste poolt toimepandud tapmistest Võru linnas. ERA, 1585-1-82a, 194.

88. Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni Võru osakonna aruanne 16.12.1918–17.1.1919. ERAF, 28-1-68, 14p.

89. Samas.

90. ETK Nõukogu 26.1.1919 istungi protokoll. ERAF, 28-1-2, 56.

91. Eesti Kontrrevolutsiooniga Võitlemise Komisjoni Võru osakonna aruanne 16.1.–31.1.1919. ERAF, 28-1-68, 21.

92. Samas, 15–17.

93. Enamlaste poolt toimepandud tapmistest Võru linnas. ERA, 1585-1-82a, 194.

94. Samas; vt ka ajalehte Lõuna Eesti, 30.1.1939.

95. Akt Misso mõisas kommunistide poolt maha lastud inimeste kohta. ERA, 2-2-5, 159.

96. Jänes, J. Rahutud ajad Valgas 1917.–1920. a. – Valgamaalane, 13.12.1999.

97. Popoff, G. Sowjetherrschaft in Europa: Die Rigaer Kommunistenzeit und ihre Lehren. Bern, 1935, 25.

98. Sprude, V. Stuckas “zveru darzi”. – Latvijas Avize, 19.5.2008.

99. Stranga, A. Komunistu diktatūra Latvijā: 1918. gada decembris–1920. Gada janvāris. – Rmt: Berziņš, J. jt (toim). Latvijas valstiskumam 90. Latvijas valsts neatkarība: ideja un realizācija. Starptautiska konference 2008, 13.–14. novembris. Latvijas Vēstures institūta apgāds, Rīga, 2010, 67–70.

100. Valkas apriņka revolucionārā tribunālā un izmeklēšanas komisijas darbibas pārskati par 1919g janvari aprili. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (LVVA), P12-1-76, 1–20.

101. Hukatute nimekirjad. LVVA, P12-1-76, 3–6, 10–11, 18.

102. Samas.

103. Samas.

104. Jänes, J. Rahutud ajad Valgas 1917.–1920. a. – Valgamaalane, 14.12.1999.

105. 3.2.1919 Välisministeeriumile edastatud teade. ERA, 957-11-3, 1.

106. Siseasjade Valitsuse juhataja J. Käsperti aruanne Eesti Töörahva Kommuuna Nõukogule. ERAF, 28-1-68, 3.

107. Lõuna grupi väetaguse komissari aruanne. ERA, 28-3-77, 13.

108. Samas, 1–31.

109. Samas.

110. Välisministeeriumile teadmiseks saadetud pantvangide kohta koostatud tähestik. ERA, 1-1-7107, lehed nummerdamata.

111. Pantvangidena Nõukogude Venemaale viidud isikute nimekirjad. ERA, 14-1-147, 2–3, 13.

112. Mihkelson, M. Eesti Töörahva Kommuuni koonduslaager (1919). Tundmatu Eesti Vabariik. Jaan Tõnissoni Instituut, Tallinn, 1993, 12.

113. Mihkelson, M. Punane terror ja kirik Eestis. – Looming, 1992, 11, 1549–1550.

114. Mihkelson, M. Eesti Töörahva Kommuuni koonduslaager (1919), 12–13.

115. Vt nt Walter, H. Eesti Vabadussõda 1918–1920. – Vikerkaar, 1989, 5, 72.

116. Vangide nimekirjad. ERAF, 28-1-68, 15; ERAF, 28-1-751, 1–6; ERAF, 28-3-66, 25–164; ERAF, 28-1-69, 1–89.

117. Downes, A. B., McNabb Cochran, D. Targeting civilians to win?, 55.

Back to Issue