ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
EESTI TELEVISIOONI RASKUSTEST SOOME TV “KATMISEL” EKP VÕITLUS “KODANLIKU TELEVISIOONI” VASTU; pp. 108–141
PDF | 10.3176/hist.2012.1.05

Author
Marek MIIL
Abstract

Alates 1960. aastate teisest poolest leidis Eesti NSV juhtkond end keerulise probleemi ees, kus lisaks läbi raudse eesriide levivatele “raadiohäältele” sattus nende hallatav liiduvabariik Soome Vabariigi “kodanliku televisiooni” levialasse. Kommunistlik partei üritas kodanluse “ideoloogilisele diversioonile” vastulööke anda, proovides rakendada tehnilisi abinõusid, näiteks televiisoritele Soome TV vaatamist võimaldavate heliplokkide müümise takistamine. Niisamuti “paljastati” Lääne vaenuliku propagandaaparaadi vandenõud massimeedias. Ühe oma võitlusabinõuna nägi partei või­malust pakkuda Soome TV-le kohaliku telekanaliga – Eesti Televisiooniga – konkurentsi. ETV-lt oodati, et see oma põnevamate, informatiivsemate ja päevakajalisemate saadetega võidaks tagasi kodanliku televisooni mõjusfääri sattunud teleauditooriumi ning hoiaks ära selle laienemise tulevikus. Käesolevas artiklis otsitaksegi vastust küsimusele, mis muutis ajavahemikul 1968–1988 ETV poolt Soome TV “katmise” väga keeruliseks ja kohati võimatuks.

References

1. Made, V. Finland and the Baltic question during the Cold War: a non-declaration policy. – Rmt: The Baltic Sea Region and the Cold War. Toim O. Mertelsmann, K. Piirimäe. (Tartu Historical Studies, No. 3.) Peter Lang, Frankfurt am Main, 2012, 125–141, 137.

2. Nt Buddington, A. Broadcasting Freedom. The Cold War Triumph of Radio Free Europe and Radio Liberty. The University Press of Kentucky, Kentucky, 2000; Parta, R. E. Discovering the Hidden Listener. An Assessment of Radio Liberty and Western Broadcasting to the USSR during the Cold War. A Study Based on Audience Research Findings 1970–1991. Hoover Institution Press, Stanford, 2007; Cummings, R. H. Cold War Radio. The Dangerous History of American Broad­casting in Europe, 1950–1989. McFarland & Company, Inc, London, 2009; Johnson, A. R. Radio Free Europe and Radio Liberty. The CIA Years and Beyond. Stanford University Press, Stanford, 2010; Johnson, A. R., Parta, R. E. Cold War Broadcasting. Impact of the Soviet Union and Eastern Europe. A Collection of Studies and Documents. Central European University Press, Budapest, 2010; Mikkonen, S. Radio Liberty – the enemy within? The dissemination of Western values through US Cold War broadcasts. – Rmt: Europe – Evropa. Cross-cultural Dialogues between the West, Russia, and Southeast Europe. Acta Universitatis Upsaliensis, Uppsala University Press, Uppsala, 2010, 243–257; Stahl, P. Jugendradio im Kalten Ätherkrieg. Berlin als eine Klangland­schaft des Pop (1962–1973). Landbeck, Berlin, 2010; Péteri, G. Imaging the West in Eastern Europe and the Soviet Union. University of Pittsburgh Press, Pittsburgh, 2010.

3. Mikkonen, S. Stealing the monopoly of knowledge? Soviet reactions to U.S. Cold War broadcasting. – Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History, 2010, 11, 771–805; Mikkonen, S. Die gefährlichen Republiken: Moskaus Medienpolitik im sowjetischen Baltikum. – Forschungen zur Baltischen Geschichte, 2010, 5, 184–204.

4. Salminen, E. The struggle over freedom of speech in the North. The Finnish press gave obeisance to Moscow, but did not succumb to the Kremlin’s propaganda programme during the Cold War years 1968–1991. – Scandinavian Journal of History, 1998, 23, 3–4, 239–251; Salminen, E. The Silenced Media: The Propaganda War between Russia and the West in Northern Europe. St. Martin’s, New York, 1999.

5. Graf, M., Roiko-Jokela, H. Vaarallinen Soumi. Soumi Eestin kommunistisen pouleen ja Neuvosto-viron KGB:n silmin. Minerva, Jyväskylä, 2004.

6. Graf, M. Kalevipoja kojutulek. Argo, Tallinn, 2008.

7.            Kilmi, J., Aarma, K. Disko ja tuumasõda. Eetriüksus ja Helsinki film, 2009.

8.            Miil, M. Ideoloogilisest sõjast ei pääsenud keegi. EKP võitlus “kodanliku” massimeediaga. – Eesti Sõjaajaloo Aastaraamat. Sõjaväe ja Tsiviilelanike Suhted, 2012, 2 (8), 238–283.

9. Piip, L. Eesti Televisiooni arenguloost (1955–1971). Eesti Riigiarhiivi Filiaal (ERAF), f 247, n 78, s 422; Lindström, V. Eesti Televisioon. Arvud. Faktid. Sündmused. ETV, Tallinn, 1995; Lindström, V. Matk telemaailma. Eesti Televisiooni näitel. OÜ Vali Press, Põltsamaa, 2010; Peep, H. Eesti Tele­visioon 1955–1990. [www] www.hot.ee/e/etvajalugu.

10. Ideoloogiatöö ja poliitilise kasvatustöö edasisest parendamisest. NLKP otsus. Eesti Raamat, Tallinn, 1979, 12.

11. Väljas, V. Noorsoo avalik arvamus. – Eesti Kommunist, 1979, 6, 14–15.

12. Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 25.04.1973. a üldkoosoleku protokoll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1865, l 13.

13.           Šein, H. Suur teleraamat. 50 aastat televisiooni Eestis 1955–2005. Tea, Tallinn, 2005, 173.

14. Šein, H. Televisioon Eestis 1955–2004. – Rmt: Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965–2004. Toim P. Vihalemm. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2004, 205.

15. Samas, 205.

16. Šein, H. Suur teleraamat, 173.

17. Eesti Raadio parteialgorganisatsiooni 5.06.1980. a protokoll. ERAF, f 51, n 1, s 1912, l 66.

18. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.10.1980. a aruande- ja valimis­koosoleku protokoll nr 7. ERAF, f 51, n 1, s 1910, l 91.

19. EKP Keskkomitee büroo 15.06.1982. a istungi protokoll nr 37. ERAF, f 1, n 4, s 6067, l 9.

20. Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse põhiülesanded. – Panoraam, 1983, 1, 132. Teleraadiokomitee juhtkond teadis EKP KK büroo tahtest moodustada IAK juba hiljemalt 6. aprillist 1982, kui nad osalesid EKP KK büroo istungil, kus arutati Soome TV poolt ENSV elanikkonnale avaldatava mõju neutraliseerimise võimalusi. Siit ka põhjus, miks IAK loodi juba enne 15. juunit 1982.

21. Informatsiooni- ja Arvutuskeskuse põhiülesanded, 132–146.

22. Teleraadiokomitee esimehe 5.12.1983. a ettekanne EKP KK propaganda ja agitatsiooni­osa­kon­nale kasutusele võetud abinõudest kodanliku televisiooni mõju vastu võitlemisel. ERAF, f 1, n 4, s 7156, l 45.

[1]23. Teleraadiokomitee esimehe 5.12.1983. a ettekanne EKP KK propaganda ja agitatsiooni­osa­konnale, 45.

24. Samas, 46.

25. Eesti NSV Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 19.01.1983. a üldkoosoleku protokoll nr 7. ERAF, f 51, n 1, s 1915, l 119–120.

26. Teleraadiokomitee esimehe 5.12.1983. a ettekanne EKP KK propaganda ja agitatsiooni­osa­konnale, 56.

27. Šein, H. Suur teleraamat, 175.

28. Graf, M. Kalevipoja kojutulek, 167. Lindströmi (1995) ja Šeini (2005) andmetel oli Soome TV nähtav 18 protsendile teleauditooriumist.

29. Graf, M. Kalevipoja kojutulek, 163; Lindström, V. Eesti Televisioon, 58. H. Šeini (2005) and­metel sai Soome TV nähtavaks kolmandikule Eesti NSV teleauditooriumist.

30. ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee. Televisioonivaatajate ja raadiokuulajate küsit­lus, 1964, 5.

31. Karemäe, R. jt. Kokkuvõte ankeetküsitlustest “Teie arvamus 1966”. ETV Ühiskondliku Arva­muse Uurimise Osakond, 1967, 6.

32. EKP KK XV pleenumi protokoll 10.07.1979. ERAF, f 1, n 4, s 5484, l 28–30.

33. Lindström, V. Eesti Televisioon, 88, 90.

34. Ankeedi “Televisioon, raadio ja mina” tulemustest. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1985, 10/51, 3.

35. Koolieelik ja massikommunikatsioon. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1987, 3/66, 4.

36. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saadete kuulatavus-vaadatavus erinevate aastate III kvar­ta­lites. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1985, 10/51, 15; Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saadete kuulatavus-vaadatavus erinevate aastate III kvar­ta­lites. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1986, 8/61, 15.

37. Raudam, K., Tasa, E. Kultuur, raadio, televisioon ja meie. ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee, Tallinn, 1989, 9.

38. Paulson, T. Ülevaade ER ja ETV auditooriumist. – Panoraam, 1988, 153–154.

39. Graf, M. Kalevipoja kojutulek, 167.

40. Saar, A. Intervjuu autorile. Autori eraarhiiv, digitaalsalvestis, 2012.

41. Salminen, E. The Silenced Media, 124.

42. Mikkonen, S. Stealing the monopoly of knowledge, 790.

43. Mikkonen, S. Die gefährlichen Republiken, 202.

44. Bashkirova, E. I. The foreign radio audience in the USSR during the Cold War: an internal perspective. – Rmt: Cold War Broadcasting. Impact on the Soviet Union and Eastern Europe. A Collection of Studies and Documents. Toim A. R. Johnson, R. E. Parta. CEU Press, Budapest, 2010, 113.

45. Parta, R. E. The audience to Western broadcasts to the USSR during the Cold War: an external perspective. – Rmt: Cold War Broadcasting. Impact on the Soviet Union and Eastern Europe. A Collection of Studies and Documents. Toim A. R. Johnson, R. E. Parta. CEU Press, Budapest, 2010, 85.

46. Bashkirova, E. I. The foreign radio audience in the USSR during the Cold War: an internal perspective, 115.

47. Parta, R. E. Discovering the Hidden Listener, 55–56.

48. Samas, 58.

49. Eesti NSV Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 9.02.1984. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1922, l 116.

50. Samas, 116.

51. Allan Kullaste sõnavõtt Eestimaa Kommunistliku Partei XIX kongressil 31. jaanuaril 1986. – Panoraam, 1987, 4.

52. Riit, M., Timak, R., Rannu, S. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio infosaadete analüüs. ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Tallinn, 1983, 170.

53. Raudam, K. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio infosaated. ENSV Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee Informatsiooni- ja Arvutuskeskus, Tallinn, 1986, 10.

54. Riit, M., Timak, R., Rannu, S. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio infosaadete analüüs, 172.

55. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio propagandasaadetest. – ENSV Riikliku Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1985, 7/48, 4; Riit, M., Timak, R., Rannu, S. Eesti Tele­vi­siooni ja Eesti Raadio infosaadete analüüs, 167.

56. Raudam, K. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio infosaated, 10–11.

57. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 19.01.1983. a üldkoosoleku proto­koll nr 7. ERAF, f 51, n 1, s 1915, l 120–121.

58. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.04.1986. a koosoleku proto­koll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 51–52.

59. Sutt, M. ENSV teleauditooriumi uurimise tulemuste (1970.a. – 1986.a.) võrdlev analüüs. Diplomi­töö. Juhendaja H. Šein. Tartu Ülikooli žurnalistika kateeder, Tartu, 1987, 59.

60. Šein, H. Suur teleraamat, 174.

61. ETV parteialgorganisatsiooni 12.06.1979. a lahtise üldkoosoleku protokoll nr 6. ERAF, f 51, n 1,
s 1900, l 67.

62. Sutt, M. ENSV teleauditooriumi uurimise tulemuste (1970–1986) võrdlev analüüs, 59.

63. Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saadete kuulatavus-vaadatavus erinevate aastate III kvar­ta­lites. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1985, 10/51, 11; Eesti Raadio ja Eesti Televisiooni saadete kuulatavus-vaadatavus erinevate aastate III kvar­ta­lites. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1986, 8/61, 10.

64. Noorteauditoorium ja ETV ning KTV saated. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1985, 3/44, 8.

65. Eesti Televisiooni ja Eesti Raadio propagandasaadetest. – ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee IAK, Informatsioonileht, 1985, 4/45, 3.

66. Samas, 5.

67. Noorteauditoorium ja ETV ning KTV saated.

68. Raudam, K., Tasa, E. Kultuur, raadio, televisioon ja meie. ENSV Riiklik Televisiooni ja Raadio Komitee, Tallinn, 1989, 29.

69. Samas, 32.

70. Neid protsesse on käsitlenud ka Eestis avaldatud uurijad, nagu näiteks: Misiunas, R. J., Taagepera, R. Balti riigid: sõlteaastad 1940–1990. Koolibri, Tallinn, 1997; Gaddis, J. L. The Cold War. A New History. Penguin, London, 2006; Zubok, V. M. Failed Empire: The Soviet Union in the Cold War from Stalin to Gorbachev. University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2007; Service, R. Comrades. A World History of Communism. Macmillan, London, 2007; Brown, A. The Rise and Fall of Communism. Macmillan, New York, 2009.

71. Ruutsoo, R. Vana kuld: 1968. aasta august: lootus ja kibedus. – Eesti Ekspress, 8.12.2012.

72. Vastupanuliikumisest on kirjutanud näiteks: Tarand, A. jt. 40 kirja lugu. Olion, Tallinn, 1991; Niitsoo, V. Vastupanu 1985–1995Greif, Tartu, 1997; Laar, M. jt. Teine Eesti. Eesti iseseis­vuse taassünd 1986–1991. SE & JS, Tallinn, 2000; Raun, M. Tallinna demokraatide põrandaalused ajakirjad 1971–1972. – Tuna, 2002, 2, 66–72; Vahtre, L. Stagnatsioon ja venestuskampaania. – Rmt: Eesti ajalugu, VI. Peatoim L. Vahtre. Ilmamaa, Tartu, 2005; Laar, M. Vastupanu­liiku­mine. – Rmt: Eesti ajalugu, VI. Peatoim L. Vahtre. Ilmamaa, Tartu, 2005; Tarand, A. Kiri ei põle ära. Eesti Päevaleht, Tallinn, 2005; Piirimäe, K., Kaasik, P. Hirvepargi kõnekoosolek ja Eesti vaba­nemine. – Rmt: Hirvepark 1987: 20 aastat kodanikualgatusest, mis muutis Eesti lähiajalugu. Toim T. Tannberg, A. Kivisiv. Greif, Tartu, 2007; Pesti, A. Dissidentlik liikumine Eestis aastatel 1972–1987. Pakett, Tallinn, 2009.

73. Graf, M. Kalevipoja kojutulek, 24, 49, 143.

74. EKP Keskkomitee büroo 15.06.1982 istungi protokoll nr 37, 7–8.

75. Samas, 8–9.

76. Teleraadiokomitee esimehe 5.12.1983. a ettekanne EKP KK propaganda ja agitatsiooni­osakonnale, 41–44.

77. Siseministri 21.11.1983. a ettekanne EKP KK-le. ERAF, f 1, n 4, s 7156, l 37.

78. Vt nt Miil, M. Ideoloogilisest sõjast ei pääsenud keegi.

79. Mikkonen, S. Stealing the monopoly of knowledge, 804.

80. Parta, R. E. The audience to Western broadcasts to the USSR during the Cold War, 98–99.

81. Mickiewich, E. Split Signals. Television and Politics in the Soviet Union. Oxford University Press, Oxford, 1988, 6.

82. Brežnev, L. NLKP Keskkomitee aruanne NLKP XXIV kongressile 30. märtsil 1971. Eesti Raamat, Tallinn, 1971, 106–107.

83. Brežnev, L. NLKP Keskkomitee aruanne ning partei järjekordsed ülesanded sise- ja välis­poliitika valdkonnas. Eesti Raamat, Tallinn, 1976, 90–91.

84. Ideoloogiatöö ja poliitilise kasvatustöö edasisest parendamisest. NLKP otsus. Eesti Raamat, Tallinn, 1979, 6.

85. Samas, 11.

86. Brežnev, L. NLKP Keskkomitee aruanne NLKP XXVI kongressile 23. veebruaril 1981. – Rmt: NLKP XXVI kongressi materjale. Eesti Raamat, Tallinn, 1981, 91.

87. Samas, 91.

88. EKP KK propaganda ja agitatsiooni osakonna ülema Silvi-Aire Villo 1988. aasta 3. novembri kiri. ERAF, f 1, n 4, s 7156, l 57.

89. Šein, H. Suur teleraamat, 178.

90. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 16.06.1986. a koosoleku proto­koll nr 4. ERAF, f 51, s 1, n 1933, l 77–78.

91. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 19.01.1983. a üldkoosoleku proto­koll nr 7. ERAF, f 51, s 1, n 1915, l 120.

92. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.04.1986. a koosoleku proto­koll nr 3. ERAF, f 51, s 1, n 1933, l 22.

93. Eesti Raadio ja Televisiooni Komitee parteiorganisatsiooni 14.11.1968. a aruandlus-valimis­koos­oleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, s 1, n 1856, l 16.

94. ETV 10.08.1973. a parteikoosoleku protokoll nr 13. ERAF, f 51, s 1, n 1866, l 45.

95. Eesti Teleraadiokomitee partei 29.12.1980. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1,
s 1910, l 133.

96. EKP ETV algorganisatsiooni 26.01.1968. a lahtise üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1854, l 2.

97.           Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 30.11.1971. a üldkoosoleku protokoll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1862, l 11.

98.           Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 25.04.1974. a üldkoosoleku protokoll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1865, l 10.

99.           Eesti NSV MN Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 19.11.1973. a üldkoos­oleku protokoll nr 10. ERAF, f 51, n 1, s 1865, l 29.

100. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.04.1986. a koosoleku proto­koll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 20–21.

101. ETV parteiorganisatsiooni 30.11.1983. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, s 1, n 1920, l 125.

102. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee ETV partei-tsehhiorganisatsiooni 16.12.1985. a üld­koos­oleku protokoll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1929, l 123.

103. Eesti NSV MN Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 19.11.1973. a üldkoos­oleku protokoll nr 10. ERAF, f 51, n 1, s 1865, l 50.

104. ETV parteiorganisatsiooni 27.06.1974. a parteikoosoleku protokoll nr 11. ERAF, f 51, n 1,
s 1872, l 72.

105. ETV parteiorganisatsiooni 28.02.1974. a üldkoosolek nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1872, l 48.

106. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.10.1980. a aruande- ja valimis­koosoleku protokoll nr 7. ERAF, f 51, n 1, s 1910, l 80.

107. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 16.10.1985. a aruande- ja valimis­koosoleku protokoll nr 9. ERAF, f 51, n 1, s 1926, l 58.

108. Samas, 59.

109. EKP ETV algorganisatsiooni 26.01.1968. a lahtise üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51,
n 1, s 1854, l 3; Eesti Raadio ja Televisiooni parteiorganisatsiooni 14.11.1968. a aruandlus-valimiskoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1856, l 16.

110. Tehnilisest arengust annab väga hea ülevaate H. Šein (2005).

111. EKP Teleraadiokomitee algorganisatsiooni 15.01.1976. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF,
f 51, n 1, s 1880, l 14–15.

112. Eesti Teleraadiokomitee partei 29.12.1980. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1,
s 1910, l 111.

113. ETV parteiorganisatsiooni 7.03.1980. a üldkoosoleku protokoll nr 4. ERAF, f 51, n 1, s 1908,
l 52.

114. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 19.03.1984. a üldkoosoleku protokoll nr 2. ERAF, f 51, n 1, s 1922, l 133.

115. Eesti Teleraadiokomitee Tehnilise Keskuse ja ETV parteialgorganisatsioonide 4.06.1974. a ühise lahtise üldkoosoleku protokoll nr 9. ERAF, f 51, n 1, s 1869, l 18.

116. Samas, 21.

117. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.10.1980. a aruande- ja valimis­koosoleku protokoll nr 7. ERAF, f 51, n 1, s 1910, l 78.

118. Riikliku Raadio ja Televisiooni parteikomitee 16.05.1969. a istungi protokoll nr 10. ERAF, f 51, n 1, s 1858, l 44.

119. ETV parteiorganisatsiooni 26.12.1983. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1920, l 138.

120. ETV parteiorganisatsiooni 30.01.1984. a lahtise üldkoosoleku protokoll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1924, l 16.

121. Teleraadiokomitee EKP algorganisatsiooni 15.01.1976. a üldkoosoleku protokoll nr 1. ERAF,
f 51, n 1, s 1880, l 2.

122. Samas, 3, 10.

123. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 28.03.1986. a koosoleku protokoll nr 2. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 11.

124. ETV parteiorganisatsiooni 26.12.1983. a üldkoosoleku protokoll nr 2. ERAF, f 51, n 1, s 1920, l 138.

125. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 28.03.1986. a koosoleku protokoll nr 2, 11.

126. Samas, 10.

127. Samas, 10.

128. Samas, 5.

129. Lindström, V. Intervjuu autorile. Autori eraarhiiv, digitaalsalvestis, 2012.

130. Eesti Raadio ja Televisiooni Komitee parteiorganisatsiooni 14.11.1968. a aruandlus-valimis­koosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1856, l 31–32.

131. Eesti Raadio parteiorganisatsiooni 20.02.1980. a lahtise koosoleku protokoll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1912, l 52–53.

132. Raadio ja TV parteiorganisatsiooni 29.04.1968. a üldkoosoleku protokoll. ERAF, f 51, n 1,
s 1856, l 5–6.

133. Ajalehe Pärnu Kommunist toimetaja 5.11.1983. a õiend EKP KK-le. ERAF, f 1, n 4, s 7156,
l 33–34.

134. Samas, 34.

135. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 26.10.1983. a aruande- ja valimiskoosoleku protokoll nr 11. ERAF, f 51, n 1, s 1915, l 146.

136. ETV parteiorganisatsiooni 6.03.1980. a üldkoosoleku protokoll nr 4. ERAF, f 51, n 1, s 1908, l 53.

137. Riikliku Raadio ja Televisiooni parteikomitee 16.05.1969. a istungi protokoll nr 10. ERAF, f 51, n 1, s 1858, l 45–46.

138. ETV parteialgorganisatsiooni 29.04.1974. a lahtise parteikoosoleku protokoll nr 9. ERAF, f 51, n 1, s 1872, l 53; Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteikomiteee 14.05.1984. a istungi protokoll nr 9. ERAF, f 51, n 1, s 1922, l 133; Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee partei­komitee 22.09.1987. a istungi protokoll nr 34. ERAF, f 51, n 1, s 1934, l 93.

139. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 9.02.1984. a üldkoosoleku proto­koll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1922, l 114.

140. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteikomitee 22.09.1987. a istungi protokoll nr 34. ERAF, f 51, n 1, s 1934, l 91.

141. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 27.08.1987. a lahtise koos­oleku protokoll nr 11. ERAF, f 51, n 1, s 1935, l 100–101.

142. Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 19.02.1973. a üldkoosoleku protokoll nr 7. ERAF, f 51, n 1, s 1865, l 2.

143. Høyer, S., Lauk, E., Vihalemm, P. Towards a Civic Society. The Baltic Media’s Long Road to Freedom. Perspectives on History, Ethnicity and Journalism. Baltic Association for Media Research/Nota Baltica Ltd, Tartu, 215.

144. Käsitlusi topeltmõtlemisest nõukogude ühiskonnas leiab näiteks järgnevatest allikatest: Aarelaid-Tart, A. Kaks mudelit eestlaste kohanemisel Teise maailmasõja järel aset leidnud kultuuri­reaalsuse kontekstuaalsete muutustega. – Rmt: Kultuur ja mälu: konverentsi materjale. Toim T. Anepaio, E. Kõresaar. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2001, 174–197; Aarelaid-Tart, A. Topeltmõtlemise kujunemine sovjetiajal. – Akadeemia, 2002, 4, 755–773; Aarelaid-Tart, A. The Estonians’ Adaption to New Cultural Realities. – Paper presented at the Fourth Nordic Conference on the Anthropology of Post-Socialism, 2002; Aarelaid-Tart, A. Проблемы адаптации к новым культурным реалиям в зеркале биографического метода. – Социологические исследования, 2003, 2, 59–67; Aarelaid-Tart, A. Double mental standards in the Baltic countries – three generations. – Rmt: The Baltic Countries under Occupation. Soviet and German Rule 1939–1991. Toim A. M. Kõll. Stockholm University Proceedings, Stockholm, 2003; Aarelaid-Tart, A. Cultural Trauma and Life Stories. Kikimora Publications, Helsinki, 2006. Ka ambivalentsust Nõukogude Eesti ajakirjanduses on käsitlenud rida uurijaid: Vihalemm, P., Lauristin, M. Political control and ideological canonisation. The Estonian press during the Soviet period. – Rmt: Vom Instrument der Partei zur “Vierten Gewalt”. Die ostmetteleuropäische Presse als zeithistorische Quelle. Toim E. Mühle. (Tagungen zur ostmitteleuropa-Forschung, 4.) Verlag Herder-Institut, Marburg, 1997, 103–109; Vihalemm, P., Lauristin, M. Eesti ühiskonna ja meedia muutumine 1965–2004. – Rmt: Meediasüsteem ja meediakasutus Eestis 1965–2004. Toim P. Vihalemm. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2004, 1–23; Lauk, E. Estonian journalists in search of new professional identity. – Javnost/The Public, 1996, 3, 4, 96–106; Pärl-Lõhmus, M. Journalistic editing in a closed society. – Rmt: Journalism at the Crossroads. Perspectives on Research. Toim J. Koivisto, E. Lauk. Tartu University Press, Tartu, 1997, 108–120; Lauk, E., Harro, H. Landscape after the storm: development of the Estonian media in the 1990s. – Rmt: Business as Usual: Continuity and Change in Central and Eastern European Media. Toim D. L. Paletz, K. Jakubowicz. Hampton Press, Creskill, NJ, 2003, 145–175; Lauk, E. Restoring democratic discourse in the Estonian press (1987–1990). – Rmt: The Challenge of the Baltic Sea Region. Culture, Ecosystems, Democracy. Toim G. Bolin, M. Hammer, F. Kirsch, W. Szrubka. Södertörn University College, Stockholm, 2005, 307–322; Lauk, E., Kreegipuu, T. Was it all pure propaganda? Journalistic practices of “silent resistance” in Soviet Estonian journalism. – Acta Historica Tallinnensia, 2010, 15, 167–190; Lauk, E., Pallas, A. Vastupeegeldusi ja eemaltvaateid. – Rmt: Kuidas vaatad, nõnda näed. Toim A. Pallas, S. Uus. (Eesti ajakirjanike elulood, III.) Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2009, 561–566; Kreegipuu, T. The Ambivalent Role of Estonian Press in Implementation of the Soviet Totalitarian Project. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2011.

145. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 27.08.1986. a lahtise koosoleku protokoll nr 5. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 87.

146. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 9.02.1984. a üldkoosoleku proto­koll nr 1. ERAF, f 51, n 1, s 1922, l 106.

147. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 27.08.1986. a lahtise koosoleku protokoll nr 5, 105–106.

148. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 30.10.1986. a koosoleku protokoll nr 6. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 120.

149. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteikomitee 27.10.1987. a istungi protokoll nr 36. ERAF, f 51, n 1, s 1934, l 116.

150. Samas, 117, 124.

151. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteikomitee 15.12.1987. a istungi protokoll nr 39. ERAF, f 51, n 1, s 1934, l 151.

152. Penu, R. Teise veerandsajandisse astudes. – Eesti Kommunist, 1980, 7, 42.

153. Riikliku Raadio ja Televisiooni parteikomitee 17.03.1969. a istungi protokoll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1858, l 34.

154. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 23.04.1986. a koosoleku proto­koll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 18–19.

155. ETV parteiorganisatsiooni 28.02.1974. a üldkoosoleku protokoll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1872, l 44–46.

156. MN Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 29.10.1975. a üldkoosoleku protokoll nr 13. ERAF, f 51, n 1, s 1874, l 7–8.

157. ETV parteialgorganisatsiooni 25.09.1979. a aruande- ja valimiskoosoleku protokoll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1901, l 32.

158. ETV parteiorganisatsiooni 28.01.1980. a lahtise koosoleku protokoll nr 2. ERAF, f 51, n 1,
s 1908, l 7.

159. ETV parteiorganisatsiooni 30.12.1974. a koosoleku protokoll nr 3. ERAF, f 51, n 1, s 1872,
l 118–145.

160. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 26.02.1987. a koosoleku proto­koll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1935, l 9.

161. ETV parteiorganisatsiooni 24.09.1973. a aruande- ja valimiskoosoleku protokoll. ERAF, f 51, n 1, s 1866, l 70.

162. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteiorganisatsiooni 27.08.1986. a lahtise koosoleku protokoll nr 5. ERAF, f 51, n 1, s 1933, l 89.

163. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 16.05.1985. a üldkoosoleku protokoll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1926, l 41; Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee partei­komitee 25.12.1986. a protokoll nr 22. ERAF, f 51, n 1, s 1932, l 150.

164. Eesti NSV Riikliku Teleraadiokomitee parteialgorganisatsiooni 26.02.1987. a koosoleku proto­koll nr 8. ERAF, f 51, n 1, s 1935, l 22.

Back to Issue