ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
Impact Factor (2022): 0.3
MEREMEHED RINDEL: MEREDESSANTPATALJON EESTI VABADUSSÕJAS; pp. 48–72
PDF | 10.3176/hist.2012.1.02

Author
Arto OLL
Abstract

Artiklis on esimest korda käsitletud Eesti merejalaväeüksust vabadussõjas. On tähelepanu pööratud sündmustele, mis viisid sellise väeosa loomiseni. On analüüsitud pataljoni struktuuri kujundamist ja arengut, komandöre ning sõjalist tegevust Eesti vabadussõjas Punaarmee vastu. Peamised küsimused on: kas tegemist oli tugeva, võitlusvõimelise üksusega ja milline oli merejalaväelaste panus vabadussõja lahingutes üldises rindeolukorras? Kas pataljoni loomine õigustas end ja miks see likvideeriti? On välja toodud kõik lahingud, kus nimetatud pataljon osales, ja antud hinnang selle kohta, milles oldi edukad ning kus ebaõnnestuti. Artikli allikad on peamiselt Eesti Riigiarhiivi (ERA) fondid, käsikirjad ja mälestused.

References

1. Merejalavägi – meredessandiks ettenähtud jalaväeosad: Mereleksikon. Eesti Entsüklopeedia­kirjastus, Tallinn, 1996, 253.

2. Ülevaade Vene merejalaväe ajaloost 250 leheküljel: Морские солдаты Российской Империи. Очерки истории морской пехоты. Владимир Данченко. Центрполиграф, Москва, 2006.

3. Eesti Meredessantpataljon eksisteeris ajavahemikul 5.03.–26.05.1919.

4. Eesti merevägi kui väeliik eksisteeris aastatel 1918–1940 ja taasloodi 1994. aastal.

5. Roodus 50–200 meest.

6. Pitka, J. Minu mälestused 1914–1920. Tallinn, 1921 (kordustrükk 1993); Meie dessandid Vabadus­sõjas. – Sõdur, 1937, 948–954; Warma, A. Merevägi Vabadussõjas. Tallinn, 1926; Sandbank, J. Meie merejõudude sünnist, arengust ja ülesannetest. – Merendus, 1933, 6, 159–165; Santpank, J. 20 aastat meie mereväge. – Merendus, 1938, 6, 306–315.

7. Nt Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad 1918–1940. Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused, Tartu, 2004; Kröönström, M. Kaptenite ja leitnantide sõda: Eesti sõjaväe juhtkoosseis Vabadus­sõjas 1918–1920. Tänapäev, Tallinn, 2010; Eesti Vabadussõda 1918–1920, I–II köide. Mats, Tallinn, 1996–1997; Rosenthal, R. Laidoner – väejuht. Argo, Tallinn, 2008.

8. Eesti Riigiarhiivi fondide teatmik, I osa. 1917–1944. Tallinn, 1993, 174.

9. Andres Larka (1879–1942), kindralmajor. VR (Vabadusrist) I/1.

10. Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad 1918–1940, 14.

11. Johan Pitka (1872–1944?), kontradmiral. VR I/1, K.C.M.G. (Order of Saint Michael and Saint George). Eesti merejõudude juhataja 21.12.1918–27.11.1919.

12. Tegemist oli Novik-tüüpi miiniristlejatega (hävitajatega), mis olid varustatud 102 mm suur­tük­kide ja kolmetoruliste torpeedoaparaatidega. Peale selle said laevad peale võtta kuni 80 meremiini.

13. Kröönström, M. Kaptenite ja leitnantide sõda, 27.

14. Õun, M., Walter, H., Sammalsoo, P. Võitlused Läänemerel 1918–1919. Olion, Tallinn, 2003, 8.

15. Samas, 10.

16. Johan Laidoner (1884–1953), kindral. VR I/1 ja III/1. K.C.M.G. Eesti sõjavägede ülemjuhataja 23.12.1918–26.03.1920.

17. Eesti Vabadussõda 1918–1920. I kd. Mats, Tallinn, 1996, 325–326.

18. Veltveebel Aleksander Kaimiku mälestused. Masinakiri, 1936. ERA, 2124-4-330, 9.

19. Eesti Vabadussõda 1918–1920. I kd, 378–379.

20. Walter Henry Cowan (1871–1956), admiral. VR I/1. Briti eskaadri juhataja Läänemerel 1919. a.

21. Bennett, G. Balti mere vabastamine. Olion, Tallinn, 2003, 115.

22. Oll, A. Mereväe dessandid Vabadussõjas 23.12.1918–18.01.1919. – Meremees, 2009, 3–4, 20–23.

23. ERA, 527-1-1, 78–79.

24. Meredessantpataljoni komandöri päevakäsud 5.03.–16.08.1919. ERA, 580-1-1, 1.

25. Kask, Peeter, kaugsõidukapten. Mereväe Dessantpataljoni retk Petseri alla märtsikuu teisel poolel 1919. a. Masinakiri, 1937. ERA, 2124-3-369, 1.

26. MDP komandöri päevakäsk nr 40, 16.03.1919. ERA, 580-1-1, 8.

27. Mereväe ekipaaži komandöri päevakäsk nr 411–412. ERA, 1667-1-2, 74.

28. Merejõudude juhataja päevakäsk nr 230, 9.03.1919. ERA, 527-1-1, 81.

29. MDP komandöri päevakäsk nr 24, 14.03.1919. ERA, 580-1-1, 4–5.

30. Naber, R. Eesti merejõudude juhatajad 1918–1940, 37; Eik, E. Katkendeid Tallinna kooliõpilaste pataljoni algpäevilt. – Vabadussõja Tähistel, 1937, 2.

31. Johannes Jammer (1895–?), leitnant. Meredessantpataljoni 2. roodu komandör 16.03.–26.05.1919.

32. Ringkirjalised korraldused sõjaväe asutustelt 14.03.–12.05.1919. ERA, 580-1-3, 5.

33. MDP komandöri päevakäsk nr 33, 16.03.1919. ERA, 580-1-1, 7.

34. Kirjavahetus sõjaväeasutustega mereväelaste teenistuskäigu, väejooksikute, laskeharjutuste, varus­tuse kohta 7.03.–15.07.1919. ERA, 580-1-4, 22.

35. Lehed nummerdamata. MDP staabi kirjavahetuse ärakirjad 1919. a. MDP komandöri kiri mere­jõudude juhatajale 21.03.1919. ERA, 2124-1-543.

36. Merejõudude juhataja päevakäsud 7.04.–10.07.1919. Merejõudude juhataja päevakäsk nr 397, 13.04.1919. ERA, 527-1-16, 15.

37. Kalevipoeg ehitati 1892. a Rootsis. Veeväljasurve 750 t, aurumasin 292 hj, kiirus kuni 12 sõlme. Mõõtmed: pikkus 51,4 m, laius 8 m ja süvis 2,7 m. Relvastus: 47 mm suurtükk: Õun, M. Eesti sõjalaevad 1918–1940. Tammiskilp, Tallinn, 1998, 34.

38. Lehed nummerdamata. Allohvitseride ja madruste teenistuskäigu raamat 1919. Tähestiku järgi sorteeritud nimekiri. ERA, 580-1-8.

39. Kirjavahetus sõjaväeasutustega relvade alal; aruanded relvade ja laskemoona seisu kohta 10.03.–4.07.1919. ERA, 580-1-7, 6.

40. Samas, 5.

41. Lehed nummerdamata. MDP staabi kirjavahetuse ärakirjad 1919. MDP komandöri ärakiri nr 83, 27.03.1919. ERA, 2124-1-543.

42. Mereväe ekipaaži komandöri päevakäsk nr 568. ERA, 1667-1-2, 104.

43. Päevakäsk nr 307, 3.04.1919. ERA, 527-1-1, 92.

44. Tähtajalised teated koosseisu kohta 16.03.–13.05.1919. ERA, 580-1-6, 7.

45. MDP komandöri päevakäsk nr 255, 15.04.1919. ERA, 580-1-1, 37.

46. MDP komandöri päevakäsk nr 376, 1.05.1919. ERA, 580-1-1, 51.

47. Samas, 51.

48. ERA, 580-1-6, 34.

49. MDP komandöri päevakäsud rivialal 9.05.–31.07.1919. MDP komandöri päevakäsk nr 69/6, 13.05.1919. ERA, 580-1-2, 5.

50. Peeter Kask (1892–1941), mereväeleitnant. Merejõududest reservi 1920. a. VR II/3 ja III/3. Meredessantpataljoni komandör 5.–21.03.1919.

51. Peeter Kase teenistusleht. ERA, 495-7-1678, 3.

52. Jaan Leppik (1890–1932), mereväe nooremleitnant. Merejõududest reservi 1921. a. VR II/3. MDP komandör 21.03.–9.05.1919.

53. Lehed nummerdamata. Jaan Leppiku teenistusleht. ERA, 495-7-2700.

54. Karl Aleksander Paulus (1895–1960), kapten. VR II/3. MDP komandör 9.–25.05.1919.

55. Eesti Vabadussõda 1918–1920. I kd, 495.

56. Samas, 499.

57. Merejõudude juhataja operatiivkäsud 16.03.–16.07.1919. ERA, 527-1-23, 4–10.

58. Operatiivkirjavahetus Meredessantpataljoniga. Säiliku daatumid 23.12.1918–8.07.1920. ERA, 527-1-5, 1–5.

59. Lembitu ahtri suurtükk oli juba vabadussõjas korra rindel olnud. Nimelt 2.–9. märtsini 1919 asus suurtükk A. Kuhlbergi juhtimisel Narvas, kus hävitati mitu vaenlase kauglaskepatareid. ERA, 527-1-27, 28.

60. ERA, 2124-3-369, 2.

61. Lehed nummerdamata. MDP komandöri raport merejõudude juhatajale 19.03.1919 kell 12. ERA, 2124-1-543.

62. Hinnom, A. Suur heitlus: mälestusi rahvusväeosade ajast ja Vabadussõjast. Lund, 1955, 122.

63. Lehed nummerdamata. MDP ajalooline ülevaade. ERA, 2124-1-543.

64. Merejõudude arengu ja tegevuse ülevaade 1918–1920 ja merejõudude juhatajale alluvate asu­tuste nädala tööaruanded 1919. a. ERA, 527-1-3, 69.

65. Lehed nummerdamata. Peipsi laevastiku divisjoni komandöri päevakäsk nr 94, 21.03.1919. ERA, 639-1-1.

66. MDP komandöri raport merejõudude juhatajale 21.03.1919. ERA, 527-1-5, 17.

67. Pitka telefonogramm nr 1238 kindral Laidonerile 21.03.1919. ERA, 527-1-27, 30.

68. Sammalsoo, P. Merevägi Vabadussõjas 1918–1920. Tallinn, 2000, 11. Käsikiri autori valduses.

69. Orava lahingutes osalenud sõjalaevade dessantroodu ülemate kiri MDP komandörile 25.03.1919. ERA, 527-1-23, 22.

70. Operatiivtelegrammid sõjategevuse kohta 1.–31.05.1919. Nikolai Reegi telefonivestlus polkovnik Ringiga. ERA, 495-10-84, 4.

71. Pitka, J. Minu mälestused 1914–1920, 136.

72. ERA, 580-1-6, 34.

73. Beilberg, V. Mälestusi meie laevastiku sõjakäigult 1919. a. Käsikiri 14.04.1938. ERA, 2124-3-55, 2.

74. Pitka raadiotelegramm Laidonerile 5.05.1919. ERA, 495-10-84, 148.

75. Hiljem pandi soomusrong ja soomusauto Pärnus maha ning mereväe Heinaste operatsioonis nad lahingutegevust ei näinudki. Teadaolevalt oli Pitka poolt soomusrongi kasutamine dessandis mere­sõjaajaloos esmakordne. ERA, 2124-3-403, 3.

76. Meie dessandid Vabadussõjas, 952.

77. MDP kuulipildujate komando sõja raport 6.05.1919. ERA, 580-1-5, 2.

78. Sõjategevuse päevaraamat 24.02.1918–1.08.1919. ERA, 495-10-19, 17.

79. Pitka raadiotelegramm Laidonerile 7.05.1919. ERA, 495-10-84, 198.

80. Pataljoni komandöri Jaan Leppiku kirjeldus Heinaste ründamisest. 10.05.1919. ERA, 580-1-5, 9.

81. Karl Pauluse kirjeldus Heinaste ründamisest. 10.05.1919. ERA, 580-1-5, 5.

82. Johannes Jammeri kirjeldus Heinaste ründamisest. 10.05.1919. ERA, 580-1-5, 6.

83. Karl Kleini kirjeldus Heinaste rünnakust. 10.05.1919. ERA, 580-1-5, 8.

84. Jüri Jürgensoni kirjeldus Heinaste ründamisest. 10.05.1919. ERA, 580-1-5, 7.

85. Jaan Leppiku kirjeldus Heinaste sündmustest. ERA, 580-1-5, 10.

86. Lembit Vabadussõjas. Kirja pandud 28.02.1924. ERA, 2124-3-51, 11.

87. MDP komandöri päevakäsk nr 65/3. ERA, 580-1-2, 1.

88. Laidoneri raadiotelegramm 3. diviisile 9.05.1919. ERA, 495-10-84, 274.

89. ERA, 495-10-19, 20.

90. Eesti Vabadussõda 1918–1920. II kd. Mats, Tallinn, 1997, 85.

91. Samas.

92. Sõjavägede ülemjuhataja dateerimata käsk Pitkale. ERA, 527-1-4, 28.

93. Samas, 4.

94. Pitka, J. Minu mälestused, 145.

95. Lehed nummerdamata. MDP komandöri raport merejõudude juhatajale 15.05.1919. ERA, 2124-1-543.

96. Dessantkomando koosnes 50 madrusest ja viiest ohvitserist. Dessantkomando üldjuht oli Wambola komandör mereväeleitnant Tiido Kraus isiklikult. Miiniristleja Wambola oli parajasti Tallinnas remondis.

97. Vanemleitnant Krausi vägiteo kirjeldus. ERA, 527-1-3, 78; ERA, 495-2-2, 1113.

98. Eesti Vabadussõda 1918–1920. II kd, 89.

99. Õun, M., Walter, H., Sammalsoo, P. Võitlused Läänemerel 1918–1919, 84.

100. ERA, 527-1-3, 79.

101. Merejõudude raadiotelegramm Staabile 16.05.1919. ERA, 495-10-84, 592.

        102. Lehed nummerdamata. Pauluse aruanne Pitkale 16.05.1919. ERA, 2124-1-543.

103. Osa mehi (108) oli laevast maha jäänud ja toodi rindele laevadega Laene ning Lood 20. mail.

104. Õun, M., Walter, H., Sammalsoo, P. Võitlused Läänemerel 1918–1919, 85.

105. ERA, 527-1-3, 82.

106. Pauluse aruanne Pitkale 19.05.1919. ERA, 2124-1-543.

107. Pauluse aruanne Pitkale 20.05.1919. ERA, 2124-1-543.

108. Pitka käsk Kalevipoja komandörile 25.05.1919. ERA, 527-1-4, 146.

109. ERA, 527-1-16, 79.

110. MDP komandöri päevakäsk nr 76. ERA, 580-1-2, 18–19.

111. Merejõudude juhataja päevakäsk nr 654. 26.03.1919. ERA, 527-1-16, 80.

112. MDP majanduse ülema kiri meresuurtüki ja rannapatareide osakonna ülemale 4.07.1919. ERA, 580-1-7, 29.

113. Sammalsoo, P. Merevägi Vabadussõjas 1918–1920, 16.

Back to Issue