ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)

NÕUKOGUDE FAKTORIST EESTI 12. MÄRTSI 1934. AASTA RIIGIPÖÖRDES; pp. 73–104

Full article in PDF format | doi: 10.3176/hist.2010.1.04

Author
Magnus ILMJÄRV

Abstract
On vaadeldud, milline oli Nõukogude Liidu roll Eestis 12. märtsil 1934 toimunud riigipöördes. Vaatluse all on järgmised küsimused: kuidas suhtus Nõukogude Liit 1933. aastal ja 1934. aasta algul Eesti erakondadesse? missugused olid vabadussõjalaste välispoliitilised vaated? kuidas püüdis Nõukogude Liit Pätsi võimulejäämist toetada? kas riigipöörde kavandajad üritasid teada saada Nõukogude Liidu võimalikku suhtumist riigipöördesse? kas Moskva tellimused Eesti kau­pade ostmiseks võisid riigipöörde läbiviimisel mingit rolli mängida? kas Moskva oli riigi­pöördega kursis? mida teadsid Tallinnas asunud Saksa, Poola ja Inglise saatkond riigipöörde võima­likkusest?
References

1. Vt Valge, J. Konstantin Päts, 12. märts ja Moskva. – Tuna Ajalookultuuri Ajakiri, 2007, 2, 60.

2. Saksa Natsionaalsotsialistliku Töölispartei Välispoliitika Amet.

3. Saksa välisministeerium.

4. Vt Kuusisto, S. Alfred Rosenberg in der nationalsozialistischen Aussenpolitik 1933–1939. Tammi­saari, 1984, 244–286.

5. Samas, 72.

6. Vt näiteks: The Pattern of Nazi Organization in the Other American Republics 1.10.1941.Library of Congress (LC), The papers of Cordell Hull, R-45.

7. Mühleni ülekuulamise protokoll 28.3.1934. Eesti Riigiarhiiv (ERA)1052-1-8, 262; vt ka Redecker, N. v. Victor von zur Mühlen und die nationalsozialistische Bewegung im estländischen Deutschtum. Eine biographische Annäherung. Deutschbalten, Weimarer Republik und Drittes Reich. Bd. I. Hrsg. von M. Garleff. Baltische Historische Komission, Köln, 2001; Graf, M. Parteid Eesti vabariigis 1918–1934. Koos eellooga (1905–1917) ja järellooga (1934–1940). TPÜ Kirjastus, Tallinn, 2000, 253–257.

8. Vt Karl Vogeli ülekuulamise protokoll 7.12.1933. ERA 1052-1-8, 141.

9. Saksa-Balti partei.

10. Poliitilise Politsei määrus 22.12.1933. ERA 1052-1-8, 173.

11. Balti Natsionaalsotsialistlik Liikumine Eestis.
12. Saksa Klubi. 

13. Wilhelm Evald Hirshi tunnistus 12.2.1934. ERA 1052-1-8, 189.

14. Vt Revalsche Zeitung, 11.2.; 22.2.1933; Miil, M. Revalsche Zeitungi hoiakud Saksamaasse 1933–1940. Magistritöö. Tallinn. Käsikiri Tallinna Ülikooli Ajaloo Instituudis.

15. Hans Schulmanni ülekuulamise protokoll 19.2.1934. ERA 1052-1-8, 240.

16. Pfadfinder – teerajaja, pioneer, skaut; Memorandum NSDAP idatöö ümberkorraldamisest (märts) 1933. Российский государственный военный архив(RGVA) 519-3-42, 3–5.

17. Vt süüdistusakt 31.5.1934. ERA 1357-3-321, 4–6p; Marandi, R. Must-valge lipu all. Vabadus­sõjalaste Liikumine Eestis 1929–1937, I. Legaaalne periood 1929–1934. (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, 6.) Uppsala, 1991, 296, 341–342; Cindric Helsingist 12.12.1933. Magyar Országos Levéltár (OL) K63-1933-6184; Hill Tallinnast 9.12.1933. United Kingdom National Archives (UKNA)FO 371/17185, N 8948/2191/59; vt ka Turmann, E. Pikva. – Loomingu Raamatukogu, 1992, 37–39, 70–71.

18. Vt Marandi, R. Must-valge lipu all. Vabadussõjalaste liikumine Eestis 1929–1937, II. Illegaalne vabadussõjalus (1934–1937). (Acta Universitatis Stockholmiensis. Studia Baltica Stockholmiensia, 18.) Stockholm, 1997, 342.

19. Reinebeck Meyerile 17.5.1933. US National Archives II (NA II)RG-242, T-120, R-3506, E631874–631786.

20. Achmann Meyerile 22.5.1933. NA II RG-242, T-120, R-3506, E631877.

21. Memorandum vabadussõjalaste liikumise kohta (juuni) 1933. RGVA 519-3-34, 16–17.

22. Karl Arnold Jalaka ülekuulamise protokoll 15.4.1942. Latvijas Valsts vēstures arhīvs (Filiāle) (LVVA (F)) 1986-143908/2, 217–218.

23. Vt Wrangelli memorandum Großkopfile 25.6.1941. NA II RG-242, T-120, R-444, 249841–249842.

24. Valter Holsti ülekuulamise protokoll 14.12.1933; Ernst Thieli ülekuulamise protokoll 14.12.1933. ERA 1052-1-8, 112, 135; Karl Vogeli ülekuulamise protokoll 7.12.1933. ERA 1052-1-8, 141p.

25. Hermann Kochi tunnistus 12.2.1934. ERA 1052-1-8, 188.

26. Vt Otto Nottbecki ülekuulamise protokoll 15.12.1933. ERA 1052-1-8, 132. Ainult üks üle­kuu­latav tunnistas, et ta oli Balti Vendluse liige. Vt Werner Stillmarki ülekuulamise protokoll 21.12.1933. ERA 1052-1-8, 151; 1921. aastal Saksamaal loodud organisatsioon taotles Balti riikide ühendamist Saksa riigiga, baltisakslaste privileegide taastamist ja nende maavalduste tagastamist. Selle liikmete hulka kuulus ka Rosenberg.  

27. Karl Vogeli ülekuulamise protokoll 7.12.1933. ERA 1052-1-8, 141.

28. Poliitilise Politsei komissari Ernst Kapsta ütlused 17.2.1934. ERA 1052-1-8, 227p.

29. Karl Vogeli ülekuulamise protokoll 7.12.1933. ERA 1052-1-8, 142.

30. Poliitilise Politsei assistendi Valter Rõigase tunnistus 20.2.1934. ERA 1052-1-8, 235.

31. Võitlus, 11.4.1932.

32. Meri Berliinist 13.10.1933. ERA 957-12-380, 39–40.

33. Kõne tekst vt Postimees, 13.4.1933; vt ka Pärnu Päevaleht, 11.4.1933.

34. Liebich Riiast 21.2.1934. Archiwum Akt Nowych (AAN)Attachaty A II 86/1.

35. Rahva Sõna, 7.2.1934; vt ka Arumäe, H. 1934. aasta 12. märts kaasaegsete hinnanguis. – Rmt: Päts, K. Alasi ja haamri vahel. Artikleid ja mälestusi Konstantin Pätsist. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum, Tallinn, 2007, 32–33.

36. Vt ka Gentzen, F. H. Die Rolle der Deutschen Stiftung bei der Vorbereitung der Annexion des Memellandes im März 1939. (Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der Volksdemo­kratischen Länder, 5.); Plieg, E. A. Das Memelland 1920–1939. Holzner, Würzburg, 1962.

37. Baltische Monatshefte, 1933, 627–628.

38. Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939), Politiskie un starpnacionālie aspekti. – LU Akadēmiskais apgāds, 2004, 135.

39. Vt Schröder, M. Die deutschbaltische nationalsozialistische “Bewegung” in Lettland unter Erhard Kroeger. Deutschbalten, Weimarer Republic und Drittes Reich. Bd. 2. Baltische Historischen Kommission. Böhlau Verlag, Köln, 2008, 121, 124.

40. Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939), 140.

41. Saksa Balti Demokraatlik Partei.

42. Hiden, J. Defender of Minorities. Paul Schiemann, 1876–1944. C. Hurst & Company, London, 2004, 208.

43. Kurthzlager Schickedanzile 3.11.1933. RGVA 519-5-40, 128; Jungerth Helsingist 27.10.1933. OL K63-1933-3-5725.

44. Vt Knatchbull-Hugessen Riiast 18.3.1933. UKNA FO 371/17185, N 2191/2191/59; Postimees, 23.3.1933; Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939), 139.

45. Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939), 136, 138.
46. Samas.

47. Knatchbull-Hugessen Riiast 2.9.1933. UKNA FO 371/17185, N 6794/2191/59.

48. Postimees, 23.3.; 30.3.; 13.4.; 2.5.1933.

49. Raividi memorandum Проблема ревизии Версальского договора и Прибалтика (mai 1933). Архив внешней политики Российской Федерации (AVP RF)030-12-15-17, 26.

50. Väljakirjutis Veinbergi päevikust (vestlus Vileišisega) 30.6.1933. AVP RF 0151-23-46-6, 72.

51. Bežanovi memorandum Stomonjakovile, Litvinovile, Krestinskile ja Karahhanile 22.3.1933. AVP RF 030-12-15-17, 6.

52. Vt Raskolnikovi päevik 9.3.–24.3.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 71.

53. Zygmunt Beczkowicz, Poola saadik Riias 1933–1935.

54. Stomonjakov Sviderskile 7.4.1933. AVP RF 05-13-92-40, 5; vt ka Raskolnikov Stomonjakovile 24.3.1933. AVP RF 05-13-94-74, 7.

55. Vt Raividi memorandum Проблема ревизии Версальского договора и Прибалтика (mai 1933). AVP RF 030-12-15-17, 41.

56. Stomonjakov Raskolnikovile 21.3.1933. AVP RF 030-12-15-17, 3.

57. Stomonjakov Sviderskile 7.4.1933. AVP RF 05-13-92-40, 2; vt ka Stomonjakov Karskile 29.4.1933. AVP RF 05-13-93-42, 3.

58. Stomonjakov Raskolnikovile 21.3.1933. AVP RF 030-12-15-17, 2.

59. Raskolnikov Stomonjakovile 24.3.1933. AVP RF 05-13-94-34, 6–8.

60. Mõeldud on OGPU välisosakonda.

61. Raskolnikovi päevik 20.4.–8.5.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 98; Allikas L 18. Ülevaade polii­tilisest olukorrast Eestis 1.5.1933. Eesti Riigiarhiivi filiaal (ERAF) 138SM-1-54/1, 75; Raskolnikovi päevik 20.4.–8.5.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 98.

62. Küsimustik Tallinna minevasse kirja 23.5.1933; Stomonjakov Raskolnikovile 25.5.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 26, 29–28.

63. Raivid Antipovile 16.8.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 47–46.

64. Bežanovi instruktsioonid Tallinna minevasse kirja (dateerimata); välisasjade rahvakomissariaadi instruktsioon Raskolnikovile 15.6.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 33–32, 38–36.

65. Raivid Morštõnile 7.8.1933. AVP RF 0150-28-4-60, 54.

66. Raskolnikovi päevik 14.4.1933. AVP RF 0154-26-5-37, 93.

67. Vt nt Stomonjakov Raskolnikovile 5.5.1933. AVP RF 05-13-94-74, 18; Karski Stomonjakovile 23.4.1933. AVP RF 05-13-93-41, 79.

68. Välisasjade rahvakomissariaadi instruktsioon Raskolnikovile 15.6.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 36.

69. Vt Radek Stalinile 4.5.; 12.7.1933.Российский государственный архив социально-полити­ческой истории (RGASPI) 558-11-790, 18–24.

70. Vt Stomonjakov Antipovile 5.9.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 50.

71. Berjozov Morštõnile 7.9.1933. AVP RF 0150-28-4-60, 61.
72. Antipovi päevik 19.8.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 153.
73. AVP RF 030-12-15-17, 47.
74. Samas, 45–50.

75. Stomonjakov Antipovile 25.9.1933. Bežanovi juhtnöörid Tallinna minevasse kirja (dateerimata). AVP RF 0154-26-37-2, 56, 58.

76. Vene keeles Польско-Прибалтийский лендерсекретариат.

77. RGASPI 495-20-635, 26–27.
78. Stomonjakov Antipovile 15.10.1933. AVPRF 0154-26-37-2, 54.
79. Kljavini päevik 14.10.1933. AVPRF 0154-26-37-5, 199.
80. Antipovi päevik 14.10.1933. AVPRF 0154-26-37-5, 223.
81. Samas, 221.

82. Kljavini päevik 14.10.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 188.

83. Antipov Stomonjakovile 18.10.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 70–69.

84. Samas, 69.

85..Stomonjakov Antipovile 10.11.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 60.

86. Bežanovi küsimustik Tallinna saadetavasse kirja (dateerimata). AVP RF 0154-26-37-2, 63; Stomonjakov Antipovile 15.12.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 65.

87. Bežanovi juhtnöörid Tallinna 5.1.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 1.

88. Reinebeck Tallinnast 22.1.1934. NA II RG-242, T-1022, R-1969, PG33618NID.

89. Vt Pravda, 17.10.1933; Pravda, 16.10.1933.

90. Izvestija, 17.10.1933.

91. Seljamaa telefonikõne Warmaga 19.10.1933. ERA 3828-1-4, 6; Kljavini päevik 14.10.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 201.

92. Stomonjakov Antipovile 15.12.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 65.

93. Bežanovi lühike ülevaade Nõukogude Liidu ja Eesti suhetest (juunist 1930 kuni novembrini 1933). AVP RF 0154-26-37-7, 14.

94. Antipov Stomonjakovile 19.12.1933. AVP RF 0154-26-37-3, 86.

95. Vt nt Antipovi päevik 19.8.; 28.9.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 155, 170.

96. Raskolnikovi päevik 9.3.–24.3.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 71.

97. Raskolnikovi päevik 27.3.–19.4.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 93.

98. Väljakirjutis Pozdnjakovi päevikust 10.8.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 145.

99. Liebich Riiast 21.2.1934. AAN Attachaty A II 86/1.

100. Liebich Riiast 27.2.1934. AAN Attachaty A II 86/1.

101. Stomonjakov kolleegiumi liikmetele 25.12.1933. AVP RF 030-12-15-17, 75.

102. Документы внешней политики СССР 1933. Том ХVI. 1 январ – 31 декабря 1933 г. Москва, 1963 (ДВП), 789.

103. Litvinovi päevik 7.1.1934. AVP RF 010-9-47-179, 68.

104. RGASPI 17-162-15, 166–167; Stomonjakov välisasjade rahvakomissariaadi kolleegiumi liik­me­tele 25.12.1933. AVP RF 030-12-15-17, 81–74; AVP RF 030-12-14-14, 6–5.

105. Oli koos Pätsiga Eesti – Nõukogude Liidu Kaubanduskoja looja, suhtles tihedalt Nõukogude diplomaatide ja kaubandusesindusega.

106. Raskolnikovi päevik (märts 1932). AVP RF 0154-25-37-26, 17.

107. Stomonjakov Antipovile 28.11.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 68.

108. Bežanovi küsimustik Tallinna saadetavasse kirja (dateerimata). AVP RF 0154-26-37-2, 62.

109. Antipov Stomonjakovile 19.12.1933. AVP RF 0154-26-37-3, 88.

110. Stomonjakov Antipovile 5.2.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 6–5.

111. Antipovi päevik 14.10.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 220.

112. Antipov Stomonjakovile 18.10.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 69.

113. Antipov Stomonjakovile 1.12.1933. AVP RF 0154-26-37-3, 82–81.

114. Samas, 81.

115. Vt Antipov Stomonjakovile 13.11.1933. AVP RF 0154-26-37-3, 75.

116. Stomonjakov Antipovile 15.12.1933. AVP RF 0154-26-37-2, 65.

117. Vt Tomingas, W. Mälestused. Vaikiv ajastu Eestis. Olion, Tallinn, 1992, 389; vt ka Marandi, R. Must-valge lipu all, 439–441.

118. Liebich Riiast 21.2.1934. AAN Attachaty A II 86/1.

119. Vt Liebich Riiast 11.1.1934. AAN Attachaty A II 86/1; Drymer Tallinnast 11.2.1934. AAN Attachaty 616/96; Seljamaa Pustale 25.1.1934. ERA 957-13-750, 175.

120. Vt nt Antipovi päevik 14.10.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 223; Eesti sõjavägede staabi juh­ti­vate isikute iseloomustus. Allkirjata ettekanne Prokofjevile, Berzinšile ja Artuzovile. September 1931. ERAF 138SM-1-37, 152.

121. Bežanovi juhtnöörid Stomonjakovile 5.1.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 1.

122. Stomonjakov Antipovile 25.1.1934. AVP RF 0154-27-382, 13.

123. Bežanovi juhtnöörid Tallinna minevasse kirja 25.1.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 7.

124. Raskolnikovi päevik 29.5.–15.6.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 136–135.

125. Antipovi päevik 14.10.–12.11.1933. AVP RF 0154-26-37-5, 219.

126. Bežanovi juhtnöörid Stomonjakovile 15.2.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 15.

127.Колпакиди А., Прохоров Д. Империя ГРУ. Очерки истории российской военной разведки. Книга вторая. ОЛМА-ПРЕСС, Москва, 2000, 424.

128. Ustinovi päevik 19.2.1934. AVP RF 0154-27-39-7, 7–6.

129. Pihlamägi, M. Väikeriik maailmaturul. Eesti väliskaubandus 1918–1940. Argo, Tallinn, 2004, 314.

130. Bežanovi juhtnöörid 5.1.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 1.

131. RGASPI 17-162-15, 153.

132. Samas, 166–167; vt ka Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) повестки дня заседаний. 1919–1952. Том 2. 1930–1939. Каталог. РОССПЭН, Москва, 2001, 498.

133. Stomonjakov Antipovile 25.1.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 13.

134. RGASPI 17-3-938, 187; vt ka Политбюро ЦК РКП (б) – ВКП (б) повестки дня заседаний. 1919–1952. Том 2. 1930–1939, 501; RGASPI 17-162-15, 7.

135. Vt Pihlamägi, M. Väikeriik maailmaturul, 222, 245.

136. Eestis ja Lätis teostatud maareform likvideeris baltisakslaste suurmaavalduse. Osa balti­saks­lastest lahkus välismaale. Ümberasujad ehk nn uussakslased hakkasid nõudma eksproprieeritud maade eest kompensatsiooni. Sellest tulenesid probleemid Saksamaa suhetes Eesti ja Lätiga; vt ka Pihlamägi, M. Väikeriik maailmaturul, 248.

137. Seljamaa memorandumid 25.10.; 27.10.1933. ERA 3828-1-4, 8, 12–14.

138. Vt Rahva Sõna, 6.12.1933; Seljamaa memorandumid 7.12.; 20.12.1933. ERA 3828-1-4, 50–51, 60.

139. Knatchbull-Hugessen Riiast 7.2.1934 (Tallinna esinduse ettekanne 1.2.1934). UKNA FO 371/18239, N 1279/1279/59.

140. Pihlamägi, M. Väikeriik maailmaturul, 282; vt ka Seljamaa memorandumid 20.1.1934. ERA 3828-1-5, 27.

141. Meyeri memorandum 14.6.1933. NA II RG-242, T-120, R-3506, E631886–E631890; vt ka Socialdemokrats, 9.7.1933; Kaja, 15.6.; 17.6.1933; vt ka Cerūzis, R. Vācu faktors Latvijā (1918–1939), 144–158.

142. Vt Stafford Kaunasest 26.1.1934; B. F. M. memorandum 13.3.1934. NA II RG-59, M-1172, R-11.

143. AVP RF 010-9-40-76, 25–26.
144. Samas, 58.

145. Valge, J. Konstantin Päts, 12. märts ja Moskva, 51.

146. Stomonjakov Ustinovile 5.3.1934. AVP RF 015427-38-2, 22.

147. Väliskaubanduse rahvakomissariaat Sovfrahtile ja kaubandusesindusele Tallinnas 13.3.1934. Архив Министерствa Экономического развития и торговли Российской Федерации (AMERiT) Kaubandusesindus Eestis 11938-80, 4.

148. Sovfraht väliskaubanduse rahvakomissariaadile 14.3.1934. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11938-80, 5.

149. Stomonjakov Stalinile 14.6.1934. AVP RF 010-9-40-76, 59–60.

150. RGASPI 17-162-16, 102.

151. Eesti ja Nõukogude Liidu Kaubanduskoja Majandusbülletään, 1934, 2, 82; ajaloolane Maie Pihlamägi toob Eesti ekspordi kohta Nõukogude Liitu järgmised arvud: 1933. aastal 855 000, 1934. aastal 1 690 000 ja 1935. aastal 2 356 000 krooni (vt Pihlamägi, M. Väikeriik maailma­turul, 314, 326).

152. Rozenbljum Stomonjakovile 17.1.1934. AVP RF 030-12-14-14, 5.

153. Merekalov, Tšvjalov ja Potjomkin Stalinile, Molotovile ning Mikojanile 9.11.1937. RGASPI 82-2-724, 6–8.

154. Vt Залесский К. А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Вече, Москва, 2000, 388–389.

155. RGASPI 558-11-409.

156. Ustinov Stomonjakovile 8.3.1934. AVP RF 0154-27-38-3, 28; Konitsi juhtnöörid Tallinna 25.3.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 28.

157. Seljamaa memorandumid 10.3.1934. ERA 3828-1-5, 57.

158. Stomonjakov Antipovile 25.1.1934. AVP RF 0154-27-38-2, 13.

159. Samas.

160. Liebich Riiast 21.2.1934. AAN Attachaty A II 86/1.

161. Samas.

162. Knatchbull-Hugessen Collierile 27.3.1934. UKNA FO 371/18240, N 2064/1644/59.

163. Liebich Riiast 27.2.1934. AAN Attachaty A II 86/1.

164. Samas.

165. UKNA FO 371/18236, N 1580/463/59.

166. Strang Moskvassе 22.10.1933; Collieri ja Speaighti märkused 31.10.1933. UKNA FO 371/17185, N 7775/2191/59.

167. NA II RG-242, T-1022, R-1969, PG33618NID.

168. Reinebeck Tallinnast 24.10.1933. NA II RG-242, T-120, R-3507, E632160–632163.

169. Samas.

170. Reinebeck Tallinnast 20.3.1934. NA II RG-242, T-120, R-3507, E632215–632227.

171. Samas.

172. Reinebeck Tallinnast 23.4.1934. NA II RG-242, T-120, R-3507, E632229–632234.

173. Reinebeck Tallinnast 18.5.1934. NA II RG-242, T-120, R-3507, E632236–632238.

174. К давно ожидавшемуся государственному перевороту в Эстонии осуществленному К. Пятсом 12. марта 1934 г., советские круги отнеслись едва ли не с сочувствием (тем более, что Пятс заранее прозондировал отношение Москвы к такому развитию событий) (vt Кен О., Рупасов А. Москва и страны Балтии: опыт взаимоотношений, 1917–1939. – Rmt: Страны Балтии и Россия: общества и государства. Редакторы-составители Д. Е. Фурман, Э. Г. Задорожнюк. Референдум, Москва, 2002, 240).

175. Vene ajaloolane: Päts ei müünud Eestit maha. – Postimees, 3.11.2007.

176. Butkus, Z. SSRS intrigos Baltijos šalyse (1920–1940). (Darbų ir Dienų, 7.) Vytauto Didžiojo Universiteto l-kla, Kaunas, 1998, 14.

177. Nimetatud dokumendid anti Moskva poolt Eesti KGB-le ja need jäid pärast Nõukogude Liidu lagunemist Eestisse.

178. Vt Valge, J. Konstantin Päts, 12. märts ja Moskva, 58.
Back to Issue