ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
VEEL KONSTANTIN PÄTSIST JA TEMA SUHETEST NÕUKOGUDE LIIDU TALLINNA SAATKONNAGA. Kas ainult Nõukogude diplomaatide silmade läbi?; pp. 62–101
PDF | doi: 10.3176/hist.2009.1.03

Author
Magnus ILMJÄRV
Abstract
On vaadeldud Eesti riigivanema, Riigikogu liikme ja Eesti-Nõukogude Kaubanduskoja juhatuse esimehe Konstantin Pätsi suhteid Nõukogude Liidu Tallinna saatkonnaga 1920. aastatel ning 1930. aastate algul. Vaatluse all on Eesti-Nõukogude Kaubanduskoja loomine, välisminister Kaarel Robert Pusta ametist lahkumine, Eesti – Nõukogude Liidu kaubanduslepingu sõlmimine ja Pätsi kaasamine Naftasündikaadi juriskonsuldiks. Artikli allikateks on peamiselt Venemaa arhiivimaterjalid. Taust­süsteemi selgitamiseks on kasutatud ka Eesti, USA ja Soome arhiivide materjale.
References

1. Vt Ilmjärv, M. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu Tallinna saatkond: aastad 1925–1934. – Acta Historica Tallinnensia, 1999, 3, 156–223; vt ka Ilmjärv, M. Hääletu alistumine. Eesti, Läti ja Leedu välispoliitilise orientatsiooni kujunemine ja iseseisvuse kaotus. 1920. aastate keskpaigast anneksioonini. Argo, Tallinn, 2004.

2. Северо-Западная Областная Торговая Палата.
3. Jurjev Krassinile 10.5.1924.Российский государственный архив экономики, Москва (RGAE) 413-2-1855, 14–13.
4. Vt nt Эпстайн Э. Дж. Арманд Хаммер. Тайное досье. Олимп, Москва, 1999, 53.

5. Boyle, P. G. American-Soviet Relations: From the Russian Revolution to the Fall of Communism. Routledge, London, 1993, 4, 18–20.

6.Эпстайн Э. Дж. Арманд Хаммер, 54; Boyle, P. G. American-Soviet Relations: From the Russian Revolution to the Fall of Communism, 20; vt ka Mayers, D. The Ambassadors and America’s Soviet Policy. Oxford University Press, New York, 1995, 95.

7. Hammer, A., Lyndon, N. Hammer. Perigee Books, New York, 1988, 203.

8. White, C. A. British and American Commercial Relations with Soviet Russia 1918–1924. The University of North Carolina Press, 1992, 144.

9. Eesti Riigiarhiiv, Tallinn (ERA) 14-11-48, 9; vt ka Riigi Teataja (RT) lisa 2.2.1924, 141 ja Eesti-Vene Kaubanduskoja põhikiri (dateerimata). RGAE 413-13-2533, 4–11.

10. Vaba Maa, 22.7.1923.

11. Kaubandusesindaja Jurjev Krassinile 10.5.1924. RGAE 413-2-1855, 14–13.

12. Samas.

13. Volkovi memorandum Krassinile (mai) 1924. RGAE 413-2-1855, 37–37p.

14. Krassin kaubandusesindajale ja Volkovile 27.5.1924. RGAE 413-2-1855, 38.

15. RGAE 413-2-1855, 55.

16. Nõukogude Liidu Eesti-Vene Kaubanduskoja töös osalemist puudutavad materjalid (Renningu dateerimata kiri). RGAE 413-13-2533, 1; Ševtsov Krassinile 11.10.1924. RGAE 413-2-1855, 57.

17. Vt Eesti-Vene Kaubanduskoja põhikiri, registreeritud 2.7.1923; Eesti-Vene Kaubanduskoja põhi­kiri, registreeritud 24.11.1924. ERA 14-11-48, 2, 10, 13–13p; Nõukogude Liidu Eesti-Vene Kaubanduskoja töös osalemist puudutavad materjalid (Renningu dateerimata kiri) ja Eesti-Vene Kaubanduskoja põhikiri (dateerimata). RGAE 413-13-2533, 3–11.

18. Ševtsov Krassinile 1.10.1924. RGAE 413-2-1855, 57.

19. Samas, 57.

20. Vt Ševtsov Krassinile 18.10.1924. RGAE 413-2-1883, 62; Volkovi kõne Kaubanduskoja ava­misel 15.10.1924. RGAE 413-2-1883, 60.

21. Eesti-Vene Kaubanduskoja juhatuse 31.10.1924 heaks kiidetud programm Eesti rahvamajanduse lähendamiseks Nõukogude Liidule. Архив Министерства Экономического развития и торговли Российской Федерации, Москва(AMERiT) Kaubandusesindus Eestis 11938-24, 1–13; Ševtsov Krassinile 5.11.1924. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-37, 1–2.

22. RGAE 413-21883, 47.

23. Ševtsov Krassinile 5.11.1924. AMERiTKaubandusesindus Eestis 11917-37, 1–2; vt Renning Kaubandusesindusele 4.11.1926. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-73, 43–48.

24. Vt Kobetski Kopile 18.10.1924. Архив внешней политики Российской Федерации, Москва (AVPR) 0154-14-12-5, 296–297.

25. Ševtsov Krassinile 11.11.1924. RGAE 413-2-1883, 45.

26. Ševtsov Krassinile 5.10.1924. RGAE 413-2-1855, 55.

27. Grove Tallinnast 20.10.1924.United Kingdom National Archives, London(UKNA FO) 371/10382, N8258/8258/59. Samas on võimalik, et Strandman tundis piinlikkust oma valimise pärast Kaubanduskoja auesimeheks. Pole võimatu, et teda häiris ka endise riigivanema saamine koja juhatuse esimeheks.

28. Vt Volkovi kõne Kaubanduskoja avamisel 15.10.1924. RGAE 413-2-1883, 59.

29. Vt Grove Tallinnast 30.1.1924. UKNA FO 371/10374, N1136/1136/59.

30. Grove Tallinnast 13.2.1924. UKNA FO 371/10374, N1633/1136/59.

31. Vaughani telegramm Tallinnast 20.12.1924. UKNA FO 371/10374, N9333/1136/59.

32. Vt Eesti-Vene Kaubanduskoda. Päevaleht, 16.10.1922.

33. Vaba Maa, 14.10.1924.

34. UKNA FO 371/10371, N8622/619/59.

35. Eiski Frumkinile (dateerimata). RGAE 413-2-1446, 171.

36. Jurjev Krassinile 10.5.1924. RGAE 413-2-1855, 13–14; Ševtsov Frumkinile 26.6.1925. RGAE 413-2-2055, 99p.

37. Российский государственный военный архив, Москва (RGVA) 308-5-312, 206.

38. Ševtsov Frumkinile (jaanuar) 1925. RGAE 413-2-2055, 133.

39. Dorell, S. MI6. Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service. The Free Press, New York, 2000, 9.

40. Vt Uus Sõna, 21.12.1934; Raamatus “Очерки истории российской внешней разведки” (Том 3. 1933–1941 годы. Главный редактор Е. М. Примаков. Международные отношения, Москва, 1997, 264) on väidetud, et Tšitšajev töötas Eestis residendina aastatel 1935–1936. Venemaa välisluure koduleheküljel on Tšitšajevi kohta teatatud, et ta saadeti Eestisse välisluure resi­den­diks 1934. aasta lõpul. Vt www.svr.gov.ru/history/chi.html

41. Vt Stomonjakov Hintšukile 28.11.1927. AVPR0154-20-23-1, 2.

42. Eesti – Nõukogude Liidu Kaubanduskoda Nõukogude kaubandusesindusele 27.10.1928. RGAE 5240-19-1694, 11.

43. Nt 7.1.1930 teatas Stomonjakov Petrovskile, et välis- ja sisekaubanduse rahvakomissariaat oli andnud Eesti-Vene Kaubanduskojale 1500 rubla. AVPR 0154-22-30-2, 1.

44. Petrovski päevik (päeviku all tuleb mõista Nõukogude Liidus kasutusel olnud diplomaatilise aru­andluse vormi – ettekannet) 11.11.1929. AVPR 0154-21-27-5, 179–178.

45. Smirnov Abezgausile 14.9.1929.Государственный архив Российской Федерации, Москва (GARF) 374-28-3248, 47–48.

46. Kirjavahetus Tallinna residendi Viktoriga 31.3.1932. ERA 138-1-50, 12–13.

47. Raskolnikov Stomonjakovile (juuni) 1930. AVPR 04-47-295-54303, 37.

48. Dorell, S. MI6. Inside the Covert World of Her Majesty’s Secret Intelligence Service, 8.

49. Valge, J. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid, I. – Akadeemia, 2007, 6, 1183.

50. Rudolf Kaarel Renning. ERA Poliitilise Politsei kartoteek.

51. Soomani ülekuulamise protokoll 24.3.1941.Eesti Riigiarhiivi filiaal, Tallinn (ERA(F)) 130-9861, 359.

52. Krassini ettekanne Tsentrosojuzi volinike kongressil (dateerimata). RGAE 413-2-1009, 1.

53. Soome Välisministeeriumi poliitilise ja kaubandusosakonna info 16.9.1924. Suomen Kansalli­s­arkisto, Helsinki (KA TPK) 1924 Ha10.

54. Vt Carley, M. J. Episodes from the early Cold War: Franco-Soviet relations, 1917–1927. – Europe-Asia Studies, 2000, 7, 1277.

55. Vt Шишкин В. А. Становление внешней политики послереволюционной России (1917–1930 годы) и капиталистический мир: от революционного “западничества” к “националь-большевизму”. Российская Aкадемия наук, С.-Петербург, 2002, 187–200.

56. Petrovski Stomonjakovile 14.11.1926. AVPR 09-1-109-10, 99.

57. Vt nt 9.5.1922 koostatud ülevaade: Nõukogude kaubandusesinduse ostud Soome firmadelt. KA, Cajander, III, 64.

58. Tšernõhh Aralovile 11.11.1925. RGAE 413-5-1583, 220.

59. Joung Riiast 30.3.1921. US National Archives II, College Park, Maryland(NA II) RG-59 1177, R-2.

60. Vt Tšernõhhi ülevaade Nõukogude Liitu sõitvatest Läti delegatsiooni liikmetest 17.10.1925. RGAE 413-2-2029, 54.

61. Samas.

62. Ševtsov Stomonjakovile 9.12.1925. RGAE 413-2029, 93.

63. Jurjev Krassinile 10.5.1924.RGAE413-2-1855, 14.

64. Väliskaubanduse rahvakomissariaadi majandus- ja õigusosakonna koosoleku protokoll 1.12.1925. RGAE 413-5-1583, 233.

65. Petrovski Kopile 12.1.1925. AVPR 0154-14-12-5, 15.

66. AVPR 028-/-/-2-48, 2–3.

67. Vt Petrovski Kopile 12.1.1925. AVPR 0154-14-12-5, 15–16.

68. Petrovski Kopile 13.1.1925. AVPR 0154-14-12-5, 33.

69. Ševtsov Frumkinile 26.6.1925. RGAE 413-2-2055, 99p.

70. Siin on mõeldud Aftonbladetis 14.12.1925 ilmunud Pusta intervjuud. Välisminister süüdistas selge sõnaga Moskvat detsembrimässu ettevalmistamises.

71. Petrovski Kopile 28.1.1925. AVPR 0154-12-14-5, 72–73.

72. Petrovski Kopile 11.3.1925. AVPR 0154-14-12-5, 103. Nagu nähtub kirjale tehtud märkest, adresseeriti see ka välisasjade rahvakomissarile Tšitšerinile.

73. Petrovski Aralovile 7.4.1925. AVPR 0154-14-12-5, 126.

74. Petrovski Aralovile 15.4.1925. AVPR 0154-14-12-5, 135–136.

75. Samas, 136.

76. Petrovski Aralovile 29.4.1925. AVPR 0154-14-12-5, 167–169.

77. Petrovski Aralovile 14.5.1925. AVPR 0154-14-12-5, 133.

78. Viimase nõukogus istus ka Voldemar Päts.

79. Ševtsov Frumkinile 26.6.1925. RGAE 413-2-2055, 98.

80. Ševtsov Frumkinile 2.9.1925. RGAE 413-2-2055, 108–109.

81. Arumäe, H. Karl Robert Pusta välisministrina 1924–1925. – Acta Historica Tallinnensia, 1991, 1, 145.

82. Ševtsov Frumkinile 2.9.1925. RGAE 413-2-2055, 108–108p.

83. Coleman Riiast 19.10.1925 (Survey of conditions in Esthonia during the month of September, 1925). NA II RG-59 M1170 R-2.

84. Coleman Riiast 26.10.1925. NA II RG-59 M1170 R-4.

85. Gukovski ettekanne 28.8.1920. RGAE 413-2-335, 1.

86. Arumäe, H. Karl Robert Pusta välisministrina 1924–1925, 149.

87. Soome välisministeeriumi poliitilise ja kaubandusosakonna info 1.10.1924. KA TPK 1924 Hp 5.

88. Samas.

89. Resolutsiooni tekst. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-73, 13–14; Eesti – Nõukogude Liidu Kaubanduskoja kiri majandusministrile 8.10.1926 ja Rudolf Renningu ettekanne “Eesti tööstus ja Nõukogude Liidu turg”. ERA 73-1-983, 22–22p, 124–134.

90. Vt Petrovski Stomonjakovile 14.5.1927. AVPR 0154-18-20-4, 132.

91. Rudzutak Läti teedeministrile 2.6.1927. RGAE 413-13-1772, 77.

92. Petrovski Stomonjakovile 31.8.1927. AVPR 04-47-294-54283, 39.

93. Stomonjakov Šteinile 18.7.1927. AVPR 04-47-294-54284, 49; vt ka Poliitbüroo protokoll 17.3.1927. Российский государственный архив социально-политической истории, Москва(RGASPI) 17-162-4, 80–81; vt ka Laretei Moskvast 22.9.1927. ERA 957-13-9, 39.

94. Petrovski Stomonjakovile 13.11.1926. AVPR 09-1-109-10, 94.

95. Eesti – Nõukogude Liidu Kaubanduskoda Nõukogude kaubandusesindusele 27.10.1928. RGAE 5240-19-1694, 11.

96. Väljakirjutis Petrovski kirjast Stomonjakovile 13.12.1928. AVPR 0154-21-28-28-11, 1.

97. Nõukogude Liidu Eestis asuva kaubandusesinduse tegevusest. Eesti väliskaubanduslike operat­sioonide üldine iseloom ja Nõukogude Liidu suhe sellesse 10.11.1929. GARF 374-28-3249, 14–17.

98. Väljakirjutis Ševtsovi ettekandest Krassinile 9.10.1925. RGAE 413-5-1583, 140–141.

99. Stomonjakov Aralovile 6.11.1926. AVPR 028-/-/-3-106, 4–6.

100. Stomonjakov Aralovile 18.12.1926. AVPR 09-1-52-5, 93.
101. Aralov Stomonjakovile 22.12.1926. AVPR 09-1-52-5, 102–104.
102. Stomonjakov Aralovile 1.12.1926. AVPR 09-1-52-5, 68.
103. Aralovi päevik 21.12.1926. AVPR 09-1-52-5, 98.
104. Aralovi päevik 22.1.1926. AVPR 09-2-16-32, 84.
105. Ševtsov Mikojanile 26.1.1927. AVPR 09-2-16-32, 67.

106. Ševtsov Mikojanile 26.1.1927. AVPR 09-2-16-32, 200.

107. Ameerika Riia konsulaadi ettekanne (allkirjata) 10.7.1929. NA II RG-59 M1177, R-22.

108. Vt nt Latvis, 3.1.; 10.1.; 15.8.1928.
109. Laretei Moskvast 22.9.1927. ERA 957-13-9, 37.
110. Vaba Maa, 17.2.1928.

111. Poliitilise mõju jaotumine Eesti majandusele. Allikas L 2. 28.8.1927. ERA(F) 138-1-27, 255.

112. Väljakirjutis Välisasjade Rahvakomissariaadi Kolleegiumi protokollist 1.2.1929. AVPR 0154-21-28-11, 6.

113. Eesti-Nõukogude Kaubanduskoja 1929. aasta tegevuse aruanne. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-111, 2.

114. Välisministeerium saadikule Moskvas 18.2.1929. ERA 957-13-267, 282.

115. Välisminister Lattiku kiri Vabariigi Valitsusele 14.5.1929. ERA 957-13-267, 305.

116. Poliitbüroo otsus 19.4.1929. RGASPI 17-3-771, 7.

117. Kaubandus-tööstusministeerium Nõukogude Liidu Tallinna kaubandusesindusele (märts 1925). ERA 73-1-983, 12.

118. Laretei Moskvast 6.5.1925. ERA 957-13-9, 9.

119. Seljamaa Moskvast 23.3.1929. ERA 957-13-267, 289; välisministeerium saadikule Moskvas 14.3.1929. ERA 957-13-267, 287; Lattiku telegramm Seljamaale 10.4.1929. ERA 957-13-267, 292; välisministeerium saadikutele (mai) 1929. ERA 957-13-267, 336.

120. Vt Valge, J. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid, I, 1194.

121. Seljamaa Moskvast 23.3.1929. ERA 957-13-267, 289.

122. Vt Seljamaa Moskvast 16.4.1929. ERA 957-13-267, 298.

123. Nõukogude delegatsiooni ettekanne Stomonjakovile ja Mikojanile Eestiga kaubanduslepingu sõlmimiseks peetud läbirääkimiste tulemustest 14.5.1929. AVPR 0154-21-28-11, 27–25.

124. Petrovski päevik 7.3.–16.3.1929. AVPR 0154-2-27-5, 75.
125. Ševtsov Stomonjakovile 9.12.1925. RGAE 413-2029, 93–92.
126. Samas.

127. Vt RT 9.8.1929, 878–891.

128. Kaubanduslepingu komitee raport 24.11.1922. KA TPK 1921–1923 Ha4.

129. Päevaleht, 22.5.1929. Collieri memorandum 7.6.1929. UKNA FO 371/13987, N2727/2442/59.

130. Postimees, 18.5.1929.
131. Revaler Bote, 30.5.1929.

132. Vt Collieri memorandum 31.5.1929. UKNA FO 371/13987, N2591/2442/59.

133. Jerram Tallinnast 22.5.1929. UKNA FO 371/13987, N2591/2442/59.

134. Baltic States Annual Report 1929, 3.6.1930. UKNA FO 371/14782, N3721/299/59.

135. Vt Coleman Riiast 14.1.1930; Carlson Tallinnast 10.1.1930. Nõukogude saatkonna, kaubandus­esinduse, Sovtorgfloti ja Naftasündikaadi töötajate nimekiri seisuga oktoober 1929 (allikas: Poliitiline Politsei). NA II RG-59, M1170, R-13.

136. Riigikogu IV koosseis. Täielikud protokollid. I istungjärk. 1. koosolekust 2. juulil 6. koos­ole­kuni 26. juulil 1929. Tallinn, 1929, 50.

137. Samas, 60.

138. Eesti-Nõukogude Kaubanduskoja 1929. aasta tegevuse aruanne. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-111, 3.

139. Kaubandus-tööstusministeerium Nõukogude kaubandusesindusele Tallinnas 4.12.1931. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11017-134, 1–3; Klinger Kaubandus-tööstusministeeriumile 28.8.1931. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-118a, 1–4.

140. Buravtsevi päevik 11.–19.11.1930. AVPR 0154-22-30-6, 169.

141. Petrovski Stomonjakovile 24.10.1929. AVPR 04-47-295-54296, 80.
142. Poliitbüroo otsus 17.3.1930. RGASPI 17-162-8, 113.

143. Majandusministeeriumi kaubandus-tööstusosakonna direktori kiri Nõukogude kaubandus­esin­dajale 4.11.1931. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-134, 1–3.

144. Vt AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11938-71, 13.

145. Klinger Üleliidulise Kaubanduskoja Leningradi osakonnale ja väliskaubanduse rahvakomis­sariaadile 30.10.1931; Eesti – Nõukogude Liidu Kaubanduskoda Üleliidulise Kaubanduskoja Leningradi osakonnale 24.10.1931; Renning Klingerile 26.10.1931. AMERiT Kaubandus­esindus Eestis 11938-71, 12, 14–17.

146. RGAE 413-13-131, 5.

147. Valge, J. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid, I, 1196.

148. Samas, 1170.

149. Fischer, L. Russian’s Road from Peace to War. Soviet Foreign Relations. 1917–1941. New York, 1969, 118.

150. Arumäe, H. Karl Robert Pusta välisministrina 1924–1925, 128–131; vt ka Lehti, M. A Baltic League as a Construct of the New Europe. Lang, Frankfurt am Main, 1999, 455–457.

151. Poliitbüroo istung 9.4.1925. RGASPI 17-162-2, 108–109.
152. Hammer, A., Lyndon, N. Hammer, 155.

153.Эпстайн Э. Дж. Арманд Хаммер, 157; vt Шпотов М. Бизнес США и советская кон­цес­сионная политика. 1920-е годы. Ответственный редактор академик Н. Н. Болховитинов. (Американский Ежегодник 2005.) Наука, Москва, 2007, 242.

154. Litvinov Poliitbüroo liikmetele, koopia Pjatakovile (1923). RGASPI 82-2-453.

155. Tšitšerin Stalinile 2.6.1923. RGASPI 82-2-453, 15.

156. Vt Smilga ja Gubkin Poliitbüroole 6.6.1923; Pjatakov Stalinile, Tšitšerinile ja Smilgale 4.5.1923; Groznefti juhi Gosiori lõppjäreldus kavandatud kontsessiooni andmisest Prantsuse firmale Omnium 19.5.1923. RGASPI 82-2-453.

157. Välis- ja sisekaubanduse rahvakomissariaadi kolleegiumi otsus 18.7.1928. GARF 374-28-3249, 191–191p.

158.Эпстайн Э. Дж. Арманд Хаммер, 159.

159. Petrovski Stomonjakovile 21.2.1929. AVPR 04-47-295-54296, 16–18.

160. Raskolnikovi päevik 9.–11.3.1930. AVPR 0154-22-30-6, 63.
161. Samas, 61.

162. Sojuzneftekspordi esimees Rjabovol Tööliste-Talupoegade Inspektsiooni Rahvakomis­sariaadile 7.4.1931. GARF 374-28-3251, 50–51.

163. Stomonjakov Buravtsevile 1.10.1930. AVPR 0154-22-30-2, 55–52.

164. Vt nt väljakirjutis Poliitbüroo istungi protokollist 18.1.1923. RGASPI 82-2-452, 85; ÜK(b)P Keskkomitee Andrejevile, Vorošilovile, Kaganovitšile, Kalininile, Kirovile, Kossiorile, Kuibõševile, Mikojanile, Molotovile, Petrovskile, Rudzudakile, Rõkovile, Stalinile, Tšubarile ja Keskkomitee Presiidiumi liikmetele 24.11.1930. RGASPI 82-2-454, 144.

165. Pjatakov Stalinile 7.4.1923. RGASPI 82-2-452, 139.

166. Stalin Poliitbüroo liikmetele ja liikmekandidaatidele 11.2.1924. RGASPI 82-2-454, 70–73.

167.Шпотов БМ. Бизнес США и советская концессионная политика. 1920-е годы, 241.

168. Petrovski Stomonjakovile 14.11.1926. AVPR 09-1-1109-10, 102.
169. Sammul Moskvast 30.6.1927. ERA 957-13-14, 152.
170. Laretei Moskvast 6.9.1927. ERA 957-13-14, 289.
171. Carson Tallinnast 8.12.1926. NA IIRG-159, M1170, R-2.

172. Petrovski Stomonjakovile 27.10.; 14.11.1926. AVPR 09-1-109-10, 86, 98. Petrovski tõdeb samas kirjas, et Päts ja Renning kaldusid selles küsimuses Nõukogude Liitu toetama.

173. Valge, J. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid, II. – Akadeemia, 2007, 7, 1170.

174. Vt Lenin Trotskile, Frumkinile ja Stomonjakovile 13.12.1922. RGASPI 82-2-729, 54.

175.Соколов В. В. На посту заместителя наркома иностранных дел СССР (о жизни и деятельности Б. С. Стомонякова). – Новая и новейшая история, 1988, 5–6, 127–150.

176.Залесский К. А. Империя Сталина. Биографический энциклопедический словарь. Вече, Москва, 2000, 430–431.

177. Vt На приеме Сталина. Тетради (журналы) записей лиц, принятых И. В. Сталиным (1924–1953 гг.). Научный редактор А. А. Чернобаева. Новый хронограф, Москва, 2008, 710.

178. Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) повестки дня заседаний. 1919–1952. Том 1. 1919–1929. Каталог. Москва, 2000, 796; Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) повестки дня заседаний. 1919–1952. Том 2. 1930–1939. Каталог. Москва, 2001, 1151.

179. Alates 1930. aasta detsembrist Poliitbüroo liige.

180.Судоплатов П. Разные дни тайной войны и дипломатии 1941 год. ОЛМА-ПРЕСС, Москва, 2001, 114.

181. A/S Tallinna Laeva-Ühisuse peakoosoleku protokoll 31.5.1935. ERA 72-2-2791, 13.

182. Aktsiaomanike nimekirjad aktsiate arvu nominaalväärtuse kohta 1941–1944. ERA R-985-1-65, 143.

183. Eesti-Vene Kaubanduskoja juhatuse 31.10.1924 heakskiidetud programm Eesti rahvamajan­duse lähenemiseks Nõukogude Liidule. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11938-24, 1–13; Ševtsov Krassinile 5.11.1924. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-37, 1–2.

184. RGAE 413-2-1883, 46p.
185. Raskolnikovi päevik 18.11.1930. AVPR 0154-22-30-6, 171–170.
186. RGAE 413-13-2525, 136–137.

187. Väliskaubanduse rahvakomissariaadi märkmed Eesti kohta 1933–1934. RGAE 413-13-2166, 95.

188. Samas; vt Orienteeruv arvestuslik bilanss Eesti ja Nõukogude Liidu vahel 1933. aasta esimesel üheksal kuul. AMERiT Kaubandusesindus Eestis 11917-131, 2.

189. Aralov Kopile 12.8.1924. RGAE 413-2-1838, 76–75.
190. Saeima liige Ādolfs Klīvē.
191. AVPR 028-/-/-3-105, 78.

192. Sojuznefti esimees Rjabovol Tööliste-Talupoegade Inspektsiooni Rahvakomissariaadile 7.4.1931. GARF 374-28-3251, 50–51.

193. KA (dokument autori valduses).

194. Vt Valge, J. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid, II, 1474.

195. Vt nt Cole Riiast 9.6.1931. Nõukogude Liidu Naftasündikaadi Tallinna esinduse töötajate nimekiri seisuga aprill 1931 (allikas: Poliitiline Politsei). NA II RG-59, M1170, R-13.

196. Vt Sussdorff Riiast 8.2.1930; Cole Riiast 9.6.1931; Nõukogude Liidu Tallinna saatkonna, kaubandusesinduse, Sovtorgfloti ja Naftasündikaadi töötajate nimekiri seisuga jaanuar 1930 – aprill 1931 (allikas: Poliitiline Politsei). NA II RG-59, M1170, R-13.

197. Coleman Riiast 2.7.1930. NA II RG-59, M1177, R-14.

198. Vt http://www.1917.com/History/I-II/1147111389.html; Валтин А. Коминтерн: идеи, решения, судьбы. Росспен, Москва, 2009, 67; Кен О. Н., Рупасов А. И. Политбюро ЦК ВКП (б) и отношения СССР с западными соседними государствами (конец 1920–1930-х гг.). Проблемы. Документы. Опыт комментария. Европейский Дом, Санкт-Петербург, 2000, 667.

199. Vt Валтин А. Коминтерн: идеи, решения, судьбы, 290.

200. Vt Valge, J. Konstantin Päts ja Nõukogude Liidu huvid, II, 1474.

201. Seda, et Nafasündikaadi lool olid oma majanduslikud tagamaad ja et väliskaubanduse rahva­komissariaat pidas aga Naftasündikaadi segaaktsiaseltsiks muutmise juures silmas majandus­likku aspekti, on “Hääletus alistumises” piisavalt kirjeldatud. Sõna kaasama, mida on Pätsi puhul “Hääletus alistumises” kasutatud ja millele ajaloolane Valge on omistanud tähenduse agendiks värbama, tähenduseks on “Eesti õigekeelsussõnaraamatu” järgi kaasa tõmbama, protsessi kaasa tõmbama. Vt Eesti õigekeelsussõnaraamat ÕS 2006. Eesti Keele Instituut, Eesti Keele Sihtasutus, Tallinn, 2006, 276; Õigekeelsussõnaraamat. Eesti NSV Teaduste Akadeemia Keele ja Kirjanduse Instituut, Valgus, Tallinn, 1976, 216.

202. Vt nt Õiend A/S-i Sovpoltorg kohta (dateerimata). GARF 374-28-2624, 113.

203. Vt Carley, M. J. Episodes from the early Cold War: Franco-Soviet relations, 1917–1927, 1278–1281.

204. Vt Väljavõte Poliitbüroo protokollist 21.8.1924. Политбюро ЦК РКП(б)-ВКП(б) и Европа. Решения “особой папки”. 1923–1939, 47–49.

205.Беседовский Г. На путях к термидору. Современник, Москва, 1997, 276–280
Back to Issue