ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
VABATAHTLIKU JA SUNNIVIISILISE MIGRATSIOONI DIHHOTOOMIAST MIGRATSIOONI MAKRO- NING MIKROTEOORIATE TAUSTAL; pp. 92-117
PDF | doi: 10.3176/hist.2008.2.05

Author
Aivar JÜRGENSON
Abstract
On näidatud, kuidas migratsioonide mitmekesisuse ja migratsiooni mitmetähenduslikkuse fakt on sünnitanud suure migratsiooniteooriate variaabluse. Selle mitmekesisusega seoses kerkivad probleemid migratsiooniuurimises on ajendanud olemasolevate migratsiooniteooriate ja -mudelite arvu redutseerima. Üks võimalus selleks on dihhotoomiate sõnastamine. Ühele neist – vabatahtlik versus sunniviisiline migratsioon – ongi käesolevas artiklis keskendutud ja testitud selle dihho­toomia rakendatavust eri näidete varal. Rõhuasetus on 1944. aasta suurel põgenemisel.
References

. Huntington, S. P. Tsivilisatsioonide kokkupõrge ja maailmakorra ümberkujunemine. Fontes, Tartu, 1999, 253.

2. Sachse, H. Anthropologie der Technik. Viewag, Braunschweig, 1978, 69.

3. Peters, J. D. Exile, nomadism, and diaspora. The stakes of mobility in the Western canon. – Rmt: Home, Exile, Homeland. Film, Media, and the Politics of Place. Koost H. Naficy. Routledge, New York, 1999, 17.

4. Grinberg, L., Grinberg, R. Psychoanalyse der Migration und des Exils. Verl. Internat. Psycho­analyse, München, 1990, 1.

5. Peters, J. D. Exile, nomadism, and diaspora, 18.

6. Jürgenson, A. Väljarändamisest kodumaa mõiste taustal. – Rmt: Eestlane ja tema maa. Koost A. Jürgenson. Ajaloo Instituut, Tallinn, 2000, 49–64.

7.Bade, K. J. Homo migrans – Wanderungen aus und nach Deutschland. Klartext Verlag, Essen, 1994.

8.Le Goff, J. Introduction: medieval man. – Rmt: Le Goff, J. (ed.). Medieval Callings. University of Chicago Press, Chicago, 1987, 7; cit. Gross, T. Ameerika vallutamine: kohtumise anatoomia. (Eesti Rahva Muuseumi aastaraamat, XLII.) Tartu, 1998, 142.

9. Nt Fairchild, H. P. Immigration: A World Movement and its American Significance. New York, 1925.

10. Harris, M. Kulturanthropologie. Ein Lehrbuch. Campus, Frankfurt am Main, 1989, 281 jj.

11. Grinberg, L., Grinberg, R. Psychoanalyse der Migration und des Exils, 17; Horstmann, K. Zur Soziologie der Wanderungen. – Rmt: Handbuch der empirischen Sozialforschung. Bd. 5. Koost R. König. Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1976, 107.

12. Huntington, S. P. Tsivilisatsioonide kokkupõrge ja maailmakorra ümberkujunemine, 253.

13. Grinberg, L., Grinberg, R. Psychoanalyse der Migration und des Exils, 17.

14. Vt Boyle, P., Halfacree, K., Robinson, V. Exploring Contemporary Migration. Longman, Harlow, 1998; Castles, S., Miller, M. J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World. Macmillan, London, 1998; Castles, S. International migration at the beginning of the twenty-first century: global trends and issues. – ISSJ, 2000, 165, 271 jj.

15. Hirschfelder, G. Die Auswirkungen der Amerikaauswanderung auf die rheinischen Lebenswelten des 19. Jahrhunderts. – Rheinisch-westfälische Zeitschrift für Volkskunde, 2000, 154.

16. Marschalck, P. Deutsche Überseewanderung im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur soziologischen Theorie der Bevölkerung. Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1973, 9; vt ka Lee, E. S. Eine Theorie der Wanderung. – Rmt: Regionale Mobilität. Koost G. Szell. Nymphfenburger Verlagshandlung, München, 1972, 117; Castles, S. International migration at the beginning of the twenty-first century: global trends and issues, 269.

17. Horstmann, K. Zur Soziologie der Wanderungen, 105; Marschalck, P. Deutsche Über­seewanderung im 19. Jahrhundert, 9.

18. Ravenstein, E. G. Die Gesetze der Wanderung, I, II. – Rmt: Regionale Mobilität. Koost G. Szell. Nymphfenburger Verlagshandlung, München, 1972.

19. Castles, S., Miller, M. J. The Age of Migration. International Population Movement in the Modern World. The Guilford Press, New York, 1993, 19.

20. Vt Jürgenson, A. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet. Tallinna Pedagoogikaülikool, Tallinn, 2002, 61.

21. Petersen, W. Eine allgemeine Typologie der Wanderung. – Rmt: Regionale Mobilität. Koost G. Szell. Nymphfenburger Verlagshandlung, München, 1972, 97.

22. Vt Jürgenson, A. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet, 80–81.

23. Morawska, E. International Migration: Its Various Mechanisms and Different Theories That Try to Explain It. Willi Brandt Series of Working Papers in International Migration and Ethnic Relations. No 1. Malmö University, Malmö, 2007.

24. Vt Castles, S. International migration at the beginning of the twenty-first century: global trends and issues, 271 jj; Castles, S., Miller, M. J. The Age of Migration. International Population Movement in the Modern World, 20–21.

25. Nauck, B. Sozialstrukturelle und individualistische Migrationstheorien. – Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie, 1988, 40, 22; Kulu, H. Eestlaste tagasiränne 1940–1989. Lääne-Siberist pärit eestlaste näitel. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1997, 48.

26. Castles, S., Miller, M. J. The Age of Migration. International Population Movement in the Modern World, 22.

27. Vt Hansen, G., Wenning, N. Migration in Vergangenheit und Zukunft. Hagen, 1991, 20.

28. Mikro- ja makrostruktuure sünteesivates, vt Morawska, E. International Migration: Its Various Mechanisms and Different Theories That Try to Explain It, 11.

29. Shumaker, S., Gerald, A., Conti, J. Understanding mobility in America. – Rmt: Home Environments. Koost I. Altman, C. M. Werner. Plenum Press, New York, 1985, 241–242.

30. Cit. Kulu, H. Eestlaste tagasiränne 1940–1989. Lääne-Siberist pärit eestlaste näitel, 49–50.

31. Shumaker, S., Gerald, A., Conti, J. Understanding mobility in America, 244–245.

32. Jürgenson, A. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet.

33. Cit. Huntington, S. P. Tsivilisatsioonide kokkupõrge ja maailmakorra ümberkujunemine, 253.

34. Nt Grinberg, L., Grinberg, R. Psychoanalyse der Migration und des Exils, 20.

35. Castles, S., Miller, M. J. The Age of Migration. International Population Movement in the Modern World, 26; Lucassen, J., Lucassen, L. Migration, migration history, history: old paradigms and new perspectives. – Rmt: Migration, Migration History, History. Koost J. Lucassen, L. Lucassen. Peter Lang, Bern, 1997, 10; Hansen, G., Wenning, N. Migration in Vergangenheit und Zukunft, 20.

36. Nt Marschalck, P. Deutsche Überseewanderung im 19. Jahrhundert. Ein Beitrag zur soziologischen Theorie der Bevölkerung; Bade, K. J. Vom Auswanderungsland zum Einwanderungsland. Deutschland 1880–1980. Colloquium-Verlag, Berlin, 1983.

37. Nt Potts, L. The World Labor Market: A History of Migration. Zed Books Ltd, London, 1990.

38. Vt Richmond, A. H. Sociological theories of international migration: the case of refugees. – Current Sociology, 1988, 36, 2, 19–20.

39. Vt Lucassen, J. Migrant Labour in Europe 1600–1900: The Drift to the North Sea. Croom Helm,London, 1987, 118.

40. Jürgenson, A. Siber – vabaduse ja vangiahelate vahel. Argo, Tallinn, 2008, 168.

41. Vt Kay, D., Miles, R. Refugees or Migrant Workers? European Volunteer Workers in Britain 1946–1951. London, 1992, 145.

42. Martin, S. F. Forced migration and professionalism. – IMR, 2001, 35, 1, 231.

43. Malmberg, T. Human Territoriality. Mouton, Paris, 1980, 110.

44. Balint, M. Thrills and Regressions. The Hogarth Press and the Institute of Psycho Analysis, London, 1959; cit. Grinberg, L., Grinberg, R. Psychoanalyse der Migration und des Exils, 21–23.

45. Grinberg, L., Grinberg, R. Psychoanalyse der Migration und des Exils, 24.

46. Emmer, P. C. Was migration beneficial? – Rmt: Migration, Migration History, History. Koost J. Lucassen, L. Lucassen. Peter Lang, Bern, 1997.

47. Elfis, D. Seventeenth century migration and the slave trade: the English case in comparative perspective. – Rmt: Migration, Migration History, History. Koost J. Lucassen, L. Lucassen. Peter Lang, Bern, 1997, 87 jj.

48. Lucassen, J., Lucassen, L. Migration, migration history, history: old paradigms and new perspectives, 15.

49. Samas, 14.

50. Vt Meissner, B. Die Deutschen in der sowjetischen Nationalitätenpolitik und ihre Stellung in den deutsch-sowjetischen Beziehungen. – Rmt: Die Russlanddeutschen gestern und heute. Koost B. Meissner, H. Neubauer, A. Eisfeld. Markus Verlag, Köln, 1992, 16–17.

51. Vt Jürgenson, A. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet, 57.

52. Yelenevskaya, M. N., Fialkova, L. My poor cousin, my feared enemy: the image of Arabs in personal narratives of former Soviet in Israel. Folklore, 2004, 115, 78.
doi:10.1080/0015587042000192547

53. Lucassen, J., Lucassen, L. Migration, migration history, history: old paradigms and new perspectives, 14.

54. Nt Kool, F. DP Kroonika. Eesti pagulased Saksamaal 1944–1951. Eesti Arhiiv Ühendriikides, Lakewood, New Jersey, 1999, 6; Jõgi, M. Lümanda ja Kihelkonna valla paadipõgenikud 1944. aastal. (Saaremaa muuseum. Kaheaastaraamat 1999–2000.) Kuressaare, 2001, 270; Papp, D. Põgenemine Läände. (Saaremaa muuseum. Kaheaastaraamat 1999–2000.) Kuressaare, 2001, 281; Grabbi, H. Suur põgenemine: märkmeid, mõtteid, mälestusi. – Looming, 2004, 9, 1369; Saar, E. Põgenemine Rootsi 1944. aasta hilissuvel ja sügisel. – Tuna, 2004, 3, 66; Saar, E. Suur põgenemine Läände. – Lee,2005, 11, 47; Eelmäe, U. (koost). Põgenemine kodumaalt 1943–1944. – Harjumaa Uurimusi, 2005,7,150 jj.

55. Grabbi, H. Suur põgenemine: märkmeid, mõtteid, mälestusi, 1371.

56. Samas, 1372.

57. Äro, J. Suur pagu 1944. Lehekülgi “Eesti Kroonikast”, I. – Rahvuslik Kontakt, 1994, 3–4, 50.

58. Kirss, T. Eessõna. – Rmt: Rändlindude pesad. Koost T. Kirss. Eesti Kirjandusmuuseum, Toronto Ülikooli Eesti Õppetool, Tartu, 2006, 11; Kirss, T. Põgenemisteekonnad ja põgenemislood. – Rmt: Rändlindude pesad. Koost T. Kirss. Eesti Kirjandusmuuseum, Toronto Ülikooli Eesti Õppe­tool, Tartu, 2006, 624.

59. Vt Kirss, T. Põgenemisteekonnad ja põgenemislood, 617.

60. Rändlindude pesad. Koost T. Kirss. Eesti Kirjandusmuuseum, Toronto Ülikooli Eesti Õppetool, Tartu, 2006, 19 jj.

61. Vaigur, A. Suur seiklus. – Rmt: Marley, R. H. (koost). Õigus ja tõde. Town Press, Kanada, 1987, 20.

62. Kirss, T. Põgenemisteekonnad ja põgenemislood, 638.

63. Rändlindude pesad, 131.

64. Raag, R. Eestlane väljaspool Eestit. Ajalooline ülevaade. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 1999, 61.

65. Eesti Rahva Muuseumi korrespondentide kirjad (KV) 1011: 372, mees, sünd 1909, USA.

66. Raag, R. Eestlane väljaspool Eestit, 61.

67. Liiv, E. Põhjast lõunasse. Mälestusi ja kommentaare. Kirjastus Välis-Eesti & EMP, Stockholm, 1992, 11.

68. Saar, E. Eesti Rahva Muuseum pagulaseestlaste materjali kogumas. – Lee, 2000, 6, 54.

69. KV 1013: 102, naine, sünd 1923, USA.

70. KV 1006: 212, mees, sünniaasta ja praegune elukoht märkimata.

71. KV 1013: 282, naine, sünd 1921, Rootsi.

72. Vt nt Rändlindude pesad, 193.

73. KV 1009: 309, mees, sünd 1929, Rootsi.

74. KV 1010: 69, mees, sünd 1927, Austraalia.

75. Samas.

76. KV 1009: 102, naine, sünd 1938, Poola > Eesti.

77. KV 1006: 188, naine, sünd 1915, Rootsi.

78. KV 1006: 15, USA.

79. KV 1012: 42, naine, sünd 1928, Inglismaa.

80. KV 1012: 12, mees, sünd 1925, USA; vt ka KV 1009: 192, naine, sünd 1922, Rootsi.

81. KV 1011: 293, mees, sünd 1931, Austraalia.

82. Raag, R. Läänes elavate eestlaste rahvuslik identiteet ja kultuur 1944–1991. – Rmt: Eesti iden­titeet ja iseseisvus. Koost A. Bertricau. Avita, Tallinn, 2001, 181.

83. Vt Kirss, T. Põgenemisteekonnad ja põgenemislood, 612–615.

84. Kumer-Haukanõmm, K. Eestlaste Teisest maailmasõjast tingitud põgenemine läände. – Rmt: Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahkumine läände ning selle mõjud.Toim K. Kumer-Hauka­nõmm, T. Rosenberg, T. Tammaru. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2006, 21.

85. Vt Kirss, T. Põgenemisteekonnad ja põgenemislood, 613.

86. Vt Lucassen, J., Lucassen, L. Migration, migration history, history: old paradigms and new perspectives, 17.

87. Kumer-Haukanõmm, K. Eestlaste Teisest maailmasõjast tingitud põgenemine läände, 20; Reinans, A. Eesti põgenikud Rootsi statistikas. – Rmt: Suur põgenemine 1944. Eestlaste lahku­mine läände ning selle mõjud. Toim K. Kumer-Haukanõmm, T. Rosenberg, T. Tammaru. Tartu Ülikooli Kirjastus, Tartu, 2006, 145; Äro, J. Suur pagu 1944, 47.

88. Kumer-Haukanõmm, K. Eestlaste Teisest maailmasõjast tingitud põgenemine läände, 36.

89. Vt Jürgenson, A. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet, 26 jj.

90. Castles, S., Miller, M. J. The Age of Migration: International Population Movements in the Modern World, 24; Hatton, T., Williamson, J. G. The Age of Mass Migration. Causes and Economic Impact. Oxford University Press, New York, 1998, 11.

91. Vt Kumer-Haukanõmm, K. Eestlaste Teisest maailmasõjast tingitud põgenemine läände, 17.

92. Reinans, A. Rootsi eestlased 1953. aastal. – Akadeemia, 2008, 5, 1043, 1045.

93. Vt Reinans, A. Eesti põgenikud Rootsi statistikas, 134.

94. Ka Taani ümberasunute vanusejaotuses on noored selges ülekaalus: 20–29-aastased moodus­tavad kõikidest 1945. aastal Taanis olnud eestlastest üle kolmandiku: Kumer-Haukanõmm, K. Taani põgenenud eestlaste andmete analüüs. Avalik esinemine Tartu Ülikooli ajaloo­dokto­ran­tide kevadkonverentsil 14.5.2008 Tartus.

95. Vt nt Lucassen, J., Lucassen, L. Migration, migration history, history: old paradigms and new perspectives, 16.

96. Cit. Rändlindude pesad, 67.

97. Grabbi, H. Suur põgenemine: märkmeid, mõtteid, mälestusi, 1372.

98. Jaago, T. “Esiisa tuli…” Kodukoha mõiste päritolujutustustes. – Rmt: Eestlane ja tema maa. Koost A. Jürgenson. Ajaloo Instituut, Tallinn, 2000, 173 jj.

99. Samas, 181.

100. Kool, F. DP Kroonika. Eesti pagulased Saksamaal 1944–1951, 5.

101. Samas, 6.

102. Richmond, A. H. Sociological theories of international migration: the case of refugees, 17.

103. Vt nt Lucassen, J., Lucassen, L. Migration, migration history, history: old paradigms and new perspectives, 16.

104. Raag, R. Läänes elavate eestlaste rahvuslik identiteet ja kultuur 1944–1991, 181.

105. Kumer-Haukanõmm, K. Eestlaste Teisest maailmasõjast tingitud põgenemine läände, 21.

Back to Issue