ESTONIAN ACADEMY
PUBLISHERS
eesti teaduste
akadeemia kirjastus
PUBLISHED
SINCE 1997
 
Acta cover
Acta Historica Tallinnensia
ISSN 1736-7476 (Electronic)
ISSN 1406-2925 (Print)
SIBERLASTE IDENTITEEDI KUJUNEMINE JA SELLE ÜKS POLIITILISI AVALDUMISVORME – OBLASTNIKE LIIKUMINE; pp. 30–47
PDF | https://doi.org/10.3176/hist.2007.1.02

Author
Aivar JÜRGENSON
Abstract

Annotatsioon.

On vaadeldud Siberi identiteedi lähtepunkte ja regionalistlikku liikumist 19. sajandi teise poole ning 20. sajandi alguse Siberis. Kuni 1890. aastateni tunti liikumist Siberi patriotismi või lokaalse patriotismi nime all, alates 1890. aastatest juurdus – peamiselt liikumise ühe juhi N. Jadrintsevi juu­rutatuna – termin областничество (siit tegijanimena областник). Tegemist oli subnatsionaalse liikumisega, mida on kohati vaadeldud kui vastet Kesk- ja Ida-Euroopa kultuurirahvuslus(t)ele 19. sajandil, mis viis lõpuks rahvusriikide tekkele. Siberis ometi nii ei läinud. Artiklis on antud üle­vaade liikumise juurtest ja lähtemomentidest ning iseloomustatud liikumise peamisi motiive. Otsi­des vastust küsimusele, miks liikumine lõpuks vaibus, on rõhutatud väliseid faktoreid, mis viitavad Siberi kolooniastaatusele.

 
Summary.

This article deals with the sources of the Siberian identity and with the regional movement in Siberia in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century. After Yermak with his Cossacks surpassed the Ural Mountains and destroyed the Siberian khanat in 1581 or 1582, the Russian colonization in the Trans-Ural region, which has continued for the last 400 years, began. The native peoples of Siberia (about 200 000 persons at the beginning of the conquest) were repelled to the borderlands and subordinated to taxing or destroyed. There was great migration to Siberia during the centuries following the conquest and today Siberia is mostly Russian-speaking.

On the other hand, in Siberia its own identity, the so-called Siberian identity, developed. Siberian people of Russian orign were not any more satisfied with identification with the Russians. They called themselves Siberians (sibiryaks). It is characteristic that this term does not include the native peoples of Siberia but only peoples with European heritage.

The following sources of Siberian identity are discussed: (1) the fervour of the first Russian conquerors and of the colonists, (2) Siberian nature – hard climate, great forests, immense fields of snow, (3) Siberia as a region of exile and penal servitude, and (4) the native peoples of Siberia.

The article analyses a socio-political movement in Siberia in the second half of the 19th century and at the beginning of the 20th century – a movement with roots in Siberian cultural identity. Until the 1890s the movement was known as Siberian patriotists or local patriotists, after that as oblastnichestvo (regionalism). It was a sub-national movement, the parallels of which can be found in nationalist movements in East and Central Europe of the 19th century. These movements resulted in political nationalism and formation of nation states. In Siberia it was not the case. The article analyses the motifs of Siberian regionalism and tries to answer the question why the movement finally passed away.

 
References

1. Watrous, S. The regionalist conception of Siberia, 1860 to 1920. – Rmt: Between Heaven and Hell. The Myth of Siberia in Russian Culture. Toim G. Diment, Y. Slezkine. St. Martin’s Press, New York, 1993, 118.

 2. Kuldhordi lagunemise järel Lääne-Siberis 15. sajandil tekkinud riik, mis koosnes mitmest nõrgalt ühendatud ulussist.

3. Neid inimesi on sageli nimetatud venelasteks, kuid korrektsuse huvides olgu öeldud, et koloni­seerimise käigus saabus erinevatel perioodidel Siberisse lisaks venelastele ka ukrainlasi, poolakaid, leedulasi, komisid, Volga tatarlasi jne, samuti sõjavangidena küllaltki arvestatav hulk Lääne-Euroopast pärit inimesi, kelle kohta käibis koondtermin немцы (sakslased). Ida-Euroopast pärit inimeste tähistamiseks kasutati kohati koondterminit литва (leedulased). Vt Люцидарская А. Старожилы Сибири. Историко-этнографические очерки XVII–начало XVIII в. Наука, Новосибирск, 1992, 54; Dmytryshyn, B. The administrative apparatus of the Russian colony in Siberia and Northern Asia. – Rmt: The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. Toim A. Wood. Routledge, London, 1991, 28; Rezun, D., Zuev, A. “Nemcy” im Staatsdienst in Sibirien. Ende des 16. bis Ende des 17. Jahrhunderts. (Berliner Jahrbuch für osteuropäische Geschichte, 2.) Berlin, 1996, 58 jj.

4. Anderson, D. G. Identity and Ecology in Arctic Siberia. Oxford University Press, Oxford, 2002, 103.

5.Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethnographische und historische Studien. Jena, 1886, 62, 80; Rasputin, V. Sibirien ohne Romantik. C. Bertelsmann Verlag, München, 1987, 135–136.

6. Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethnographische und historische Studien, 67; Nansen, F. Sibirien – ein Zukunftsland. F. A. Brockhaus, Leipzig, 1914, 204.

7.Андюшев Б. Досуг и праздники сибиряков. – Красноярский рабочий, 1997, 242/243, 10; Rasputin, V. Sibirien ohne Romantik, 130, 131; Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethno­graphische und historische Studien, 13, 43, 51, 64.

8. Андюшев Б. Лихой человек в ледяной пустыне. – Красноярский рабочий, 1996, 144/145, 9; Андюшев Б. Досуг и праздники сибиряков.

9. Forsyth, J. A History of the Peoples of Siberia. Russia’s North Asian Colony 1581–1990. Cambridge University Press, Cambridge, 1992, 115.

10. Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethnographische und historische Studien, 70, 73, 74; vt ka Анисимов КВ. Старообрядчество и областничество. Филологические страницы. Сборник статей, I. Красноярск,1999, 34.

11. Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethnographische und historische Studien, 73.

12.Samas, 76.
13. Чехов А. П. Полное собрание сочинений, XV. Санкт-Петербург, 1903, 6–7.

14. Lincoln, B. W. Die Eroberung Sibiriens. Piper, Zürich, 1996, 473.

15. Michie, A. The Siberian Overland Route from Peking to Petersburg. London, 1864, 320.

16. Киселёв Л. Сибирь уставская. – Красноярский рабочий,1992,89, 5.

17. Mote, V. Siberia. Worlds Apart. Westview Press, Colorado, 1998, 64; Forsyth, J. A History of the Peoples of Siberia, 199.

18. Mote, V. Siberia, 61.

19. Forsyth, J. A History of the Peoples of Siberia, 199.

20.  Горюшкин Л. М. Областники о хозяйственной самостоятельности Сибири во второй половине XIX–начале XX веков. История, филология и философия. Известия Сибирского отделения Академии наук СССР. Наука, Новосибирск, 1985, 38.

21. Margolina, S. Russland: Die nichtzivile Gesellschaft. Reinbeck, 1994, 26.

22. Samas, 36.

23. Slezkine, Y. Arctic Mirrors. Russia and the Small Peoples of the North. Cornell University Press, Ithaca, 1994, 77; Mote, V. Siberia, 62; Rasputin, V. Sibirien ohne Romantik, 108.

24.  Карамзин Н. М. История государства Российского. Книга третья. Книга, Москва, 1989, 227.

25.  Спиридонова Г. С. Мотив ссылки в сибирской беллетристике 30-х годов XIX века. Филологические страницы. Красноярск, 1999, 9, 11.

26. Никитина И. Н. Опыт “местного колорита” в “Енисейском Альманахе на 1828 г.”. Филологические страницы. Красноярск, 1999, 14; Анисимов К. В. Сибирский област­нический роман: от “Тайжан” к “Чураевым”. Филологические страницы. Красноярск, 1999, 20.

27. Slezkine, Y. Arctic Mirrors, 74–75.

28. Хомяков А. С. Стихотворения и драмы. Советский писатель, Ленинград, 1969, 277.

29. Rasputin, V. Sibirien ohne Romantik, 145.

30. Mote, V. Siberia, 59.

31. Samas, 64.
32. Watrous, S. The regionalist conception of Siberia, 121.

33. Slezkine, Y. Arctic Mirrors, 113, 114.

34. Потанин Г. Н. Воспоминания. Наука, Новосибирск, 1983, 226 jj.

35. Сесюнина М. Г. Дело сибирского сепаратизма. Политическая ссылка XIX–нач. XX в. Наука, Новосибирск, 1987, 39–40.

36. Forsyth, J. A History of the Peoples of Siberia, 200.

37.Vt Потанин Г. Н. Воспоминания, 298–299.

38. Petri, E. Vorwort. – Rmt: Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethnographische und historische Studien, XI.

39. Wood, A. Siberian regionalism resurgent? – Sibirica. The Journal of Siberian Studies, 1993/94, 1, 1, 72.

40.Ядринцев Н. М.Сибирь как колония. Стасюлевич, Санкт-Петербург, 1882, 95, 157.

41. Slezkine, Y. Arctic Mirrors, 118–119.

42. Vt Jürgenson, A. Siberi eestlaste territoriaalsus ja identiteet. TPÜ Kirjastus, Tallinn, 2002, 78–79.

43. Slezkine, Y. Arctic Mirrors, 123.

44.Cit. Анисимов К. В. Старообрядчество и областничество.

45. Шиловский М. Б. Некоторые вопросы истории сибирского областничесва в период подъёма первой русской революции. Ссылка и общественно – политическая жизнь в Сибири (XVIII–начало XX). Наука, Новосибирск,1978, 110.

46.Сесюнина М. Г. Дело сибирского сепаратизма, 134–135.

47.  Анисимов К. В. Сибирский областнический роман, 21–24.
48. Шиловский М. Б. Некоторые вопросы истории сибирского областинчества, 111, 112.

49. Watschnadse, G. Russland ohne Zensur. Zweitausendeins, Frankfurt am Main, 1993, 55.

50. Горюшкин Л. М. Областники о хозяйственной самостоятельности Сибири, 38; Watsch­nadse, G. Russland ohne Zensur, 53.

51.Горюшкин Л.М. Областники о хозяйственной самостоятельности Сибири, 41.

52. Киселёв Л. Трагедия сибирского сепаратизма. – Манская жизнь,1993,134, 4; Jadrinzew, N. Sibirien: geographische, ethnographische und historische Studien, 97–98.

53. Сесюнина М. Г.Соотношение общего и особенного в программе сибирского областни­чества XIX в. (по работам советских историков 60–70-х гг.). Сибирь в прошлом, настоящем и будущем.Наука, Новосибирск, 1981, 112–113.

54. Горюшкин Л. М. Областники о хозяйственной самостоятельности Сибири, 44.

55. Шиловский М.Б. Некоторые вопросы истории сибирского областинчества, 113.

56. Samas, 114.

57. Samas, 125.

58. Нам И. В. (autor-koost). Культурно-национальная автономия в истории России. Докумен­тальная антология, I. Сибирь 1917–1920. Томск, 1998, 10; Шиловский М. В. Сибирское областничество и контрреволюция: к проблеме взаимоотношения. Из истории интервенции и гражданской войны в Сибири и на Дальнем Востоке 1917–1922 гг. Наука, Новосибирск, 1985, 169.

59.Mote, V. Siberia, 80–81; Киселёв Л. Сибирь уставская.

60.Киселёв Л. Сибирь уставская.

61. Goryushkin, L. M. Migration, settlement and the rural economy of Siberia. – Rmt: The History of Siberia. From Russian Conquest to Revolution. Toim A. Wood. Routledge, London, 1991, 142–144.

62. Snow, R. E. The Bolsheviks in Siberia 1917–1918. Associated University Presses, Inc., Cranbury, 1977, 22–23.

63. Шиловский М. В. Сибирское областничество и контрреволюция, 171.

64. Lincoln, B. W. Die Eroberung Sibiriens. Piper, München, 1996, 308.

65. Bauer, H. jt. Die Nationalitäten des Russischen Reiches in der Volkszählung von 1897.
Bd. B. Ausgewählte Daten zur sozio-ethnischen Struktur des Russischen Reiches. Erste Auswertungen
der Kölner NFR-Datenbank. Steiner Verlag Wiesbaden, Stuttgart, 1991, 34.

66. Киселёв Л. Сибирь уставская.

67. Шиловский М. В. Сибирское областничество и контрреволюция, 170–172.

68. Wood, A. Siberian Regionalism Resurgent?, 82–83.

69. Mote, V. Siberia, 148–149; Zhdanov, V. A. Contemporary Siberian regionalism. – Rmt: Redis­covering Russia in Asia. Toim S. Kotkin, D. Wolff. M. E. Sharpe, Armonk, New York, 1995, 123.

70. Mote, V. Siberia, 168–171.

Back to Issue