1996

SISUKORD

CONTENTS * INHALT

Number 1

Pöördülesanne kvaasilineaarsele integrodiferentsiaalsele lainevõrrandile. Resümee
Jaan JANNO
Sobolevi sisestusteoreemide teatud diskreetne analoog. Resümee
Malle FISCHER
Optimeerimisülesannete korrektsusest. Resümee
Riho LEPP
Teist järku ratsionaalsplainidega interpoleerimine. Resümee
Peeter OJA
Schuri stabiilsusest ja invariantsetest teisendustest. Resümee
Ülo Nurges
Footonpaaride genereerimine ja sageduse kahekordistumine liikuvas taustsüsteemis. Resümee
Vladimir HIZHNJAKOV
Lisandi elektronnivood klastris. Resümee
Olev SILD
Elektronmagnetvälja nõrgenemine mittejuhtivate kristallide läbipaistvuse piirkonnas. Resümee
Matti SELG

EESTI TEADUSTE AKADEEMIAS
Eesti Teaduste Akadeemia juhatuse koosolek 5. detsembril 1995
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia 1995. aasta üliõpilaspreemiad
Villi EHATAMM
Eesti Teaduste Akadeemia põhikiri
Eesti Teaduste Akadeemia akadeemiku statuut

EESTI FÜÜSIKA SELTS
Eesti Füüsika Seltsi aastapreemia

IN MEMORIAM

Mart Elango 8. 01. 1936–12. 02. 1996

An inverse problem for a quasilinear integrodifferential wave equation
Jaan JANNO
Certain discrete analogue of the Sobolev imbedding theorems
Malle FISCHER
On well-posedness in optimization
Riho LEPP
Second-degree rational spline interpolation
Peeter OJA
On the Schur stability and invariant transforms
Ülo NURGES
Generation of photon pairs and frequency doubling in a moving reference frame
Vladimir HIZHNYAKOV
Impurity electronic levels in a cluster
Olev SILD
Attenuation of the electromagnetic field in the transparency region of insulating crystals
Matti SELG
ESTONIAN PHYSICAL SOCIETY
Annual award of the Estonian Physical Society
IN MEMORIAM
Mart Elango 8. 01. 1936–12. 02. 1996

Number 2/3

Võrreldavusgraafid ja lõplike graafide struktuur. Resümee
Ahto BULDAS
Geodeetilised luubid ja BRST-sarnane kohomoloogia. Resümee
Piret KUUSK, Eugen PAAL
Tsükliliste rühmade poolotsekorrutise määratavus tema endomorfismide poolrühmaga. Resümee
Peeter PUUSEMP
Normaliseeritud kuuenda astme permutatsioonipolünoomid üle lõplike korpuste. Resümee
Ellen REDI
Grassmanni algebra ternaarsed üldistused. Resümee
Viktor ABRAMOV
Silindrilist või toroidaalset tüüpi semiparalleelsed alammuutkonnad. Resümee
Ülo LUMISTE
Ühest lähteandmete silumise ülesande lahendusmeetodist. Resümee
Natalia BUDKINA
Maatriksteisendused statistiliselt koonduvate tõkestatud jadade ruumi. Resümee
Enno KOLK
Katkevate strateegiatega optimaaljuhtimise ülesannete aproksimatsioonist. Resümee
Riho LEPP
Mõned üldistatud maatriksmenetlused. Resümee
Anneli NAPPUS, Tamara SÕRMUS
Ruumi l1 ühe sileda ümbernormeeringu range kumerus. Resümee
Märt PÕLDVERE
Invariantsed hulgad ja dünaamiline ekvivalentsus. Resümee
Andrejs REINFELDS
Mittetuumaoperaatoritest, mille kaasoperaatorid on tuumaoperaatorid. Resümee
Oleg REINOV
Jääkliikmega Tauberi teoreemide võrdlemine. Resümee
Ivar TAMMERAID
__-tüüpi juhuslike polügonaalväljade olemasolust. Resümee
Tarmo KOLL
Jaotusfunktsioonide restaureerimisest. Resümee
Jüri LEMBER
Valemi korrelatsioonikordaja asümptootiline jaotus. Resümee
Olga RÕKUNOVA, Anne-Mai PARRING
KROONIKAT
Karl Rebane 70
Vladimir HIZHNJAKOV
Autorijuhend

Editorial
Jüri LIPPUS
List of presentations
Comparability graphs and the structure of finite graphs
Ahto BULDAS
Geodesic loops and BRST-like cohomology
Piret KUUSK and Eugen PAAL
A characterization of the semidirect product of cyclic groups by its endomorphism semigroup
Peeter PUUSEMP
Normalized permutation polynomials of degree 6 over finite fields
Ellen REDI
Ternary generalizations of Grassmann algebra
Viktor ABRAMOV
Semiparallel submanifolds of cylindrical or toroidal Segre type
Ülo LUMISTE
On a method of solving a smoothing problem
Natalia BUDKINA
Matrix maps into the space of statistically convergent bounded sequences
Enno KOLK
On approximation of optimal controls with discontinuous strategies
Riho LEPP
On some generalized summability methods. Summary
Anneli NAPPUS and Tamara SÕRMUS
Strict convexity of a smoothly renormed l1
Märt PÕLDVERE
Invariant sets and dynamical equivalence
Andrejs REINFELDS
On non-nuclear operators with nuclear adjoints
Oleg REINOV
On the comparison of Tauberian remainder theorems
Ivar TAMMERAID
On the existence of __-type random polygonal models
Tarmo KOLL
On the restoration of distribution functions
Jüri LEMBER
The asymptotic distribution of the sample correlation coefficient
Olga RYKUNOVA and Anne-Mai PARRING
*
Einige verallgemeinerte Matrixverfahren
Anneli NAPPUS und Tamara SÕRMUS
CHRONICLE
Karl Rebane 70
Vladimir HIZHNYAKOV
Instructions to authors

Number 4

Mittelineaarsete rekursiivsete süsteemide paremalt pööratavus. Resümee
Ülle KOTTA
Ühemõõtmelise viskoelastse keskkonna liikumisvõrrandiga seotud pöördülesande lahendamisest diferentsmeetodil. Resümee
Jaan JANNO
Mitmemõõtmeline minimaaljaotus. Resümee
Hele-Liis HELEMÄE, Ene-Margit TIIT
Atmosfääridünaamika mittehüdrostaatilised akustiliselt filtreeritud võrrandid rõhukoordinaatides. Resümee
Rein RÕÕM, Anu ÜLEJÕE
Atmosfääridünaamikaalasest uurimistööst Tartu Observatooriumis. Resümee
Rein RÕÕM, Marko KAASIK
Fotoluminestsentsi ja kombinatsioonhajumise uuringud lämmastikuga legeeritud teemantkiledes. Resümee
Andres OSVET, Ilmo SILDOS, Jüri PAHAPILL, Viktor RALTŠENKO, Sergei PIMENOV, Kirill KOROTUŠENKO
Difusioonist sõltuv faaside eraldumine La2CuO4+8-kiles. Resümee
Andres STOLOVITŠ, Tea AVARMAA, Seppo LEPPÄVUORI, Juhani LEVOSKA, Tapani MURTONIEMI
Lõpliku paksusega atmosfäärist väljuvate footonite keskmised lennuteed. Resümee
Tõnu VIIK

LÜHITEATEID
Kuidas kavandada kõrgtemperatuurset spektrite püsisälkamise optilist mälu (inglise keeles)
Karl K. REBANE
Mida võiks DNA molekul kui sõnum sisaldada? (inglise keeles)
Karl K. REBANE

Aastasisukord

On right invertibility of recursive nonlinear systems
Ülle KOTTA
The method of finite differences for an inverse problem related to a one-dimensional viscoelastic equation of motion
Jaan JANNO
Multivariate minimal distributions
Hele-Liis HELEMÄE and Ene-Margit TIIT
Nonhydrostatic acoustically filtered equations of atmospheric dynamics in pressure coordinates
Rein RÕÕM and Anu ÜLEJÕE
Research into atmospheric dynamics at Tartu Observatory
Rein RÕÕM and Marko KAASIK
Photoluminescence and Raman scattering study of nitrogen-doped diamond films
Andres OSVET, Ilmo SILDOS, Jüri PAHAPILL, Viktor RALCHENKO, Sergei PIMENOV, and Kirill KOROTUSHENKO
Diffusion-controlled phase separation in a La2CuO4+s film
Andres STOLOVITŠ, Tea AVARMAA, Seppo LEPPÄVUORI, Juhani LEVOSKA, and Tapani MURTONIEMI
Average photon path-length of radiation emerging from finite atmosphere
Tõnu VIIK

SHORT COMMUNICATIONS
How to design a high-temperature persistent spectral hole burning optical memory
Karl K. REBANE
What can a DNA molecule as a message comprise?
Karl K. REBANE
Instructions to authors
Comments on the instructions to authors: Illustrations
Contents of volume 45